1348 1740 1947 1797 1995 1441 1329 1173 1005 1629 1326 1774 1876 1867 1815 1198 1672 1627 1525 1233 1427 1723 1263 1049 1641 1662 1037 1534 1418 1443 1763 1848 1961 1470 1851 1328 1983 1669 1521 1097 1398 1326 1649 1401 1615 1066 1982 1725 1908 1701 1052 1662 1268 1805 1132 1886 1673 1429 1189 1839 1311 1064 1109 1794 1510 1500 1099 1850 1828 1876 1821 1450 1487 1592 1168 1622 1936 1626 1285 1567 1108 1256 1261 1684 1826 1106 1052 1169 1145 1887 1060 1483 1390 1699 1223 1501 1515 1771 1073 การส่งเสริมองค์กรคุณธรรม - moralcenter

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กร หน่วยงาน สถาบันสำคัญทางสังคมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมในองค์กร รวมถึง การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานคุณธรรมในองค์กรที่มีศักยภาพเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และ ติดตาม ยกย่อง เชิดชูองค์กรต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ขยายผลสู่สังคม พัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำในองค์กร หน่วยงาน สถาบันสำคัญทางสังคมให้มี หลักคิด ความรู้ และทักษะสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม ผ่านเครื่องมือการประเมินคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

เครือข่าย
การศึกษา

แบบประเมินตนเอง

https://www.moralcenter.or.th/school/

 


 

เครือข่าย
กองทุนสวัสดิการ

แบบประเมินตนเอง

https://www.moralcenter.or.th/fund/

 


 

เครือข่าย
ธุรกิจเอกชน


 

เมนู