1457 1802 1642 1569 1396 1053 1603 1214 1256 1494 1066 1181 1594 1361 1229 1939 1717 1715 1725 1062 1989 1373 1833 1651 1527 1611 1801 1151 1324 1921 1910 1658 1197 1809 1231 1972 1454 1228 1913 1060 1875 1016 1511 1259 1102 1442 1925 1379 1309 1754 1878 1600 1481 1629 1514 1970 1282 1184 1230 1544 1297 1900 1891 1205 1712 1980 1113 1551 1800 1809 1040 1019 1484 1209 1941 1666 1348 1146 1888 1536 1234 1398 1799 1117 1577 1807 1992 1059 1269 1310 1756 1509 1152 1380 1184 1822 1250 1793 1019 กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม - moralcenter

M2.1.2 01

 

      กรอบแนวคิดหลักที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม (Key concepts) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างบรรยากาศของความเจริญงอกงาม และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กร ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

  1. ปลูกพลังบวก มุ่งเน้นการส่งเสริมวิธีปฏิบัติที่ดีของบุคคลหรือองค์กร หรือคุณค่าที่บุคคลหรือองค์กรยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง
  2. กระบวนการมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกระบวนการคิด ออกแบบ วางแผน ดำเนินการ สรุปผลและบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดพลังกลุ่มในการขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรม
  3. ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเล็ก ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดความสำเร็จ และสะสมความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการเสริมแรงให้ผู้ร่วมสร้างองค์กรมีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนแผนงานและแนวทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกิดระบบระบบการส่งเสริมคุณธรรมที่ยั่งยืน

 

    การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้กำหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดหลัก (3 Key Concepts) เพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม ประกอบด้วย กระบวนการ 7 ขั้นตอน หรือ บันได 7 ขั้น สู่การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม โดยองค์กรสามารถนำกระบวนการส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม 

     (Key Process) 7 ขั้นตอน ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ที่องค์กรดำเนินการอยู่ โดยแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนั้น หัวใจสำคัญคือ การมุ่งเน้นที่กรอบความคิดหลัก (Key Concepts) ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ

 

เมนู