1792 1108 1868 1972 1445 1894 1671 1517 1746 1270 1397 1462 1575 1351 1505 1462 1477 1730 1949 1093 1093 1017 1204 1140 1573 1392 1920 1643 1797 1376 1246 1450 1321 1700 1131 1285 1389 1984 1384 1863 1838 1695 1211 1142 1896 1920 1222 1090 1774 1457 1217 1981 1863 1584 1876 1198 1522 1960 1966 1559 1076 1654 1156 1211 1508 1937 1015 1428 1867 1309 1875 1709 1986 1354 1378 1031 1369 1063 1688 1480 1295 1899 1989 1768 1325 1330 1555 1454 1077 1605 1957 1821 1594 1523 1001 1472 1322 1700 1806 รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร - moralcenter

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2565

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2564

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2563

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2562

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2561

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2560

- รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ศูนย์คุณธรรม ประจำปี 2559

- รายงานสถานะการเงินงบประมาณ 2557 - 2559

- รายงานงบกระแสเงินสดประจำปี 2559

- รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ปี 2566

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

เมนู