A- A A+

เมนู


ผู้บริหารและบุคลากร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์   ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

ร้กษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานยานพาหนะ

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายปิยะพงษ์ พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นางสาวธัญญ์พิชชา ทองฟัก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รักษาการหัวหน้า

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

นางสาวอรทัย ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานเลขานุการผู้บริหาร)

นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
หัวหน้างานสื่อสารฯ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นางสาววีนัส เวลาดี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา

องค์ความรู้นวัตกรรม

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวเนตรนภา

นองแบก

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายเมธัส ศรีโมรา
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นายประมวล บุญมา

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 

นางสาวจีระวรรณ์
บรรเทาทุกข์

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวภัททิรา

วิริยะสกุลธรณ์

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง

นักวิชาการ

ส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวชนกกานต์
หอวรรณภากร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายกตตน์คณพศ

หลวงธาดาวรกุล

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวชนัญชิดา

ทุมมานนท์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาววรรณา โอจ้า
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวนันทกาญน์

เหมือนเพ็ชร

เจ้าหน้าที่โครงการ