1155 1966 1543 1816 1470 1090 1405 1752 1980 1623 1271 1166 1553 1928 1445 1065 1209 1024 1274 1872 1247 1994 1765 1327 1728 1271 1244 1594 1731 1744 1161 1807 1030 1112 1962 1619 1703 1097 1093 1274 1323 1543 1300 1172 1133 1028 1424 1564 1924 1789 1704 1760 1975 1642 1504 1015 1062 1037 1044 1261 1931 1843 1127 1859 1499 1576 1958 1557 1659 1335 1710 1133 1434 1404 1958 1925 1597 1743 1409 1875 1618 1007 1584 1455 1868 1525 1105 1155 1706 1166 1101 1558 1293 1726 1200 1092 1141 1752 1248 คณะกรรมการ,อนุกรรมการ - moralcenter

 moralkam01

 

อนุกรรมการด้านกฎหมายศูนย์คุณธรรม


นางชนิญญา ชัยสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมการ
นายชัยฤทธิ์ คงมา อนุกรรมการ
นายกุญช์ฐาน์ ทัดทูน อนุกรรมการ
นายปริญญา ฐานะทานต์ไท อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ เลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 104 โทรสาร 0-2644-4901

 

คณะกรรมการตรวจสอบ


นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการ
นายประสพ เรียงเงิน กรรมการ
นางบุปผา  ชวะพงษ์ กรรมการ
ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 104 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม


นางเมธินี เทพมณี ประธานอนุกรรมการ
นายสุภชาติ เชิดเกียรติกูล อนุกรรมการ
ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม อนุกรรมการ และเลขานุการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์คุณธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 103 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม aaaaadddd

 

คณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น และประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม


ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์ ประธานอนุกรรมการ
นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ อนุกรรมการ
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ อนุกรรมการ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการ
นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการคณะกรรมการฯ)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์


นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ ประธานกรรมการ
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล กรรมการ
นายโกศลวัฒน์  อินทุจรรยงค์ กรรมการ
นายชัยฤทธิ์  คงมา             กรรมการ
นางชนิญญา ชัยสุวรรณ กรรมการ
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์ เลขานุการ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์  อนุกรรมการ
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย อนุกรรมการ
พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์ อนุกรรมการ
พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ* อนุกรรมการ
นายนพพร เทพสิทธา อนุกรรมการ
นายสุวิทย์   กิ่งแก้ว อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ สุริยเดว ทรีปาตี อนุกรรมการ
นายศิวโรฒ  จิตนิยม อนุกรรมการ
นายระวี ตะวันธรงค์ อนุกรรมการ
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์/ผู้แทน อนุกรรมการ
ดร.อุดมธิปก  ไพรเกษตร  อนุกรรมการ
นางสาวปริยาภา อมรวณิชสาร อนุกรรมการ
นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช  อนุกรรมการ
นายกมล ธนะนพวรรณ อนุกรรมการ
นายไพโรจน์ มีทวี อนุกรรมการ
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม อนุกรรมการ
ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ อนุกรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 5* แต่งตั้งเพิ่มเติม 

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม


ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร ประธานอนุกรรมการ
นายสีมา สีมานันท์ อนุกรรมการ
นางศรีศักดิ์ ไทยอารี อนุกรรมการ
นายมานิจ สุขสมจิตร อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการโดยตำแหน่ง
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ เลขานุการ
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอมราวดี อ่องลา ผู้ช่วยเลขานุการ

ช่องทางการติดต่อคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 206 โทรสาร 0-2644-4901 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เมนู