1001 1411 1000 1599 1969 1111 1465 1586 1146 1242 1936 1737 1317 1798 1238 1544 1812 1326 1905 1714 1824 1908 1966 1659 1249 1472 1268 1428 1571 1016 1797 1497 1127 1641 1509 1152 1906 1039 1196 1914 1583 1934 1599 1130 1746 1814 1269 1612 1390 1693 1362 1137 1881 1771 1899 1691 1469 1762 1128 1812 1735 1573 1249 1709 1154 1738 1415 1374 1691 1574 1649 1560 1563 1851 1989 1445 1375 1325 1078 1386 1523 1390 1365 1668 1790 1301 1970 1530 1403 1653 1897 1109 1834 1466 1039 1049 1125 1447 1615 โครงสร้างองค์กร - moralcenter

คณะผู้บริหาร

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน

นายยงจิรายุ อุปเสน
ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม

นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์

นางสาวปรียาภรณ์ พูลศรี
ผู้จัดการสำนักพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและสื่อสารสนเทศ


 

กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป งานสารบรรณ/อาคารสถานที่

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานยานพาหนะ

 

นางรติกร วังวงค์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นายปิยะพงษ์ พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

นายกัญญ์ณรัณ ทนงชัย
เจ้าหน้าที่โครงการ

 

นางสาววารินทร์ สมศรีทรัพย์
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นายณรงค์ ยอดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวอรทัย ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวฮาลีหม๊ะต์ สาและอารง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวสยุมพร พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวอมราวดี อ่องลา
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปงานเลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการ

 


 

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

นายติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมกมล สมใจ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวเปรมยุดา ธงสินวาที
เจ้าหน้าที่โครงการ


 

กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นางกฤตินิฏฐ์ ประสมพลอย
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม


นายณัฐวุฒิ วศินโภคทรัพย์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายชาตรี ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่โครงการ

 


 

กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

นางอสมา คัดทะสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวสาริณี ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่


นางสาวภูริชยา ภูวญาณ
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

 


 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

นางสาววรรณา โอจ้า
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวจินดารัตน์ ทิพโรจน์
 นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม 

นางสาวพัทธมน จันทร์ดวงดี
เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม


 

สถาบันวิทยาการคุณธรรม

นางสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม

 

 

นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

เมนู