A- A A+

เมนู

ข่าว 18 ตค 61 สมัชชา 181024 0004

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ได้ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)

08081800

               วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม

IMG 6882

      รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าศูนย์คุณธรรม สนับสนุนโครงการและนโยบายของนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ที่จะเฟ้นหาแพทย์ ที่มีอุดมการณ์ และอยู่ในดวงใจของประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้สะท้อนมาตามพื้นที่แต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด

IMG 8528

   รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย Thailand Super Camp “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์สร้างมายด์เซ็ทเด็กไทย 5.0 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

HD

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และนายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม

Next Gov 5.10.18 181005 0043

           5 ตุลาคม 2561 นายแพทย์จักรธรรม  ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม   รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศบริหารจัดการภาครัฐ  อาจารย์เกียรติศักดิ์  กิตติธัญวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ Next Gov กระทรวงสาธารณสุข และทีมงาน โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

สถาปนา 3.10.61 181004 0001

           3 ต.ค. 61 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบช่อดอกไม้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 16 ปี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม

head

          1 ต.ค. 61 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและ เสนอแนะทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

S 9625624

      ชูสวนมะลิเป็นสาขาที่ได้รับการประกันคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้บริหารเผยพร้อมผลักดันให้เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ต่อไปในอนาคต วันที่ 26 กันยายน 2561  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

750
     วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ       ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา