A- A A+

เมนู

แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) สำหรับการประเมินความสมบูรณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2562 


 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

 โครงสร้างองค์กร (คลิก)

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 รายชื่อคณะกรรมการ (คลิก)
 คณะกรรมการและอนุกรรมการ (คลิก)

O3

อำนาจหน้าที่

 ความเป็นมา (คลิก)

 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งศูนย์คุณธรรม 2562 (คลิก) 

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 แผนข้อมูลและข้อมูลที่สำคัญ (คลิก)

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 ข้อมูลการติดต่อ (คลิก)

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฏหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่ง (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิก)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

ถาม & ตอบ

 ถาม - ตอบ (คลิก)

O9

เครือข่ายสังคม

 Facebook: ศูนย์คุณธรรม (คลิก)

 Twitter: Moralcenter (คลิก)

 

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 แผนดำเนินงานประจำปี (คลิก)

O11

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2562 (คลิก)

 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2-2562 (คลิก)

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (คลิก)

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิก)

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (คลิก)

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  (คลิก)

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  (คลิก)

O17

E-Service

 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน (คลิก)

 ขอรับหนังสือ (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

O19

รายงานการติดตามติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานการติดตามติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (คลิก)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิก)

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 1 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 2 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 3 (คลิก)

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไตรมาส 4 (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (คลิก)

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 รับเรื่องร้องเรียน (คลิก)

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี(คลิก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (คลิก)

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 องค์ความรู้ผลการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรม (คลิก)

 สรุปสาระสำคัญการประชุมระดมความเห็นภาคีเครือข่าย (คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิก)

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 การประเมินความเสี่ยงประจำปี (คลิก)

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิก)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ค่านิยมองค์กร (คลิก)

 ภาพรวมการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิก)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิก)

O40

รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 6 เดือน

 รายงานการติดตามผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี 6 เดือน(คลิก)

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(คลิก)

 

ดัชนี / ตัวชี้วัดปี2562

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คลิก)

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คลิก)

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศเจตจำนงสุจริตศูนย์คุณธรรม (คลิก)

 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล (คลิก)

 ระเบียบประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ (คลิก)

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนร่วม

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ (คลิก)

พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิริทวี

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

ที่ปรึกษา

นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

ประธานคณะทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  สมยานะ

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  ผู้อำนวยการกิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

คณะทำงาน

อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

คณะทำงาน

นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

คณะทำงาน

ทันตแพทย์ ไพรัช  กาวประเสริฐ

คณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดพิจิตรส่งเสริมคุณธรรม

คณะทำงาน

นายไพโรจน์  มีทวี

ผู้อำนวยการสมาคมการบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

คณะทำงาน

ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

คณะทำงาน

พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส

พระวิทยากร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

คณะทำงาน

นายศิวโรฒ  จิตนิยม

ประธานสถาบันการเงินชุมชนตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

คณะทำงาน

นายจิรายุ อุปเสน

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ๒  ศูนย์คุณธรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

นางสาวสุขุมาล  มลิวัลย์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

นายกตตน์คณพศ   หลวงธาดาวรกุล

นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม   ศูนย์คุณธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตร 
Download PDF

 

 

         วันที่ 4 เมษายน 2562 : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม : วินัยกับครอบครัวไทย เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น เจ้าของเพจชื่อดัง “เลี้ยงลูกนอกบ้าน” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ถอดรหัสความสำเร็จสร้างได้ด้วยวินัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

         ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมมีใจความว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม คือหัวใจของการพัฒนาประเทศ โดยในระดับนโยบายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เห็นได้จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีจิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

         เส้นทางสู่เป้าหมายเหล่านี้ จำเป็นต้องมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้คนในสังคมไทยเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาคุณธรรมระดับบุคคล และระดับสังคม ผ่านสถาบันทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา สถานที่ทำงาน รวมทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ครอบครัว” เป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญ และเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ครอบครัวในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทั้งครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวอยู่คนเดียว ครอบครัวข้ามรุ่น ฯลฯ แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ทั้งบริบท สภาพปัญหา และความต้องการ โดยสถานการณ์ปัญหาของครอบครัวที่พบบ่อย คือการขาดวินัยในตนเองของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองมอบความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เด็กก็จะได้รับการปลูกฝังคุณธรรม มีพฤติกรรมดี และนำไปสู่การเรียนรู้การมีวินัยในตนเองได้อย่างถูกต้อง แต่หากขาดการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก็จะทำให้เด็กเกิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

         ดังนั้น ศูนย์คุณธรรม ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยง ประสานเครือข่ายทางสังคม และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวในฐานะสถาบันทางสังคมที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จึงได้จัดงานประชุมวิชาการคุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม ครั้งที่ 3  “วินัยกับครอบครัวไทย” ภายใต้แนวคิดพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริมความดี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติคุณธรรม ซึ่งนอกจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้กับครอบครัวแล้ว ยังต้องมุ่งส่งเสริมด้านการมีวินัยในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการปรับเปลี่ยนค่านิยมหรือทัศนคติของคนในสังคม ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการส่งเสริมการมีวินัยในตนเองและครอบครัว เพราะเมื่อพ่อแม่ เด็กหรือสมาชิกในครอบครัวมีการฝึกฝนทักษะการมีวินัยแล้ว ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดวินัยขึ้นในสังคมด้วย

                  การประชุมวิชาการ “วินัยกับครอบครัวไทย” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

                           ๑. เพื่อทำให้คนในสังคมเข้าใจ มองเห็นคุณค่า และความสำคัญของการส่งเสริมวินัยในตนเอง และ ครอบครัว รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกของสมาชิกในครอบครัว

                           ๒. เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และ ประสบการณ์ของการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและวัฒนธรรม

                           ๓. เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยจากการปฏิบัติจริง และ นำองค์ความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

                           ๔. เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามช่วงวัยรูปแบบการจัดงานประกอบไปด้วย เวทีปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ “ถอดรหัสสร้างความสำเร็จได้ ด้วยวินัย” และเวทีเสวนาวิชาการ “วินัยสร้างได้ในครอบครัว” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมวินัยในครอบครัว ผ่านมุมมองของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัว

 

 

ภาพบรรยากาศงาน

 

Download เอกสาร 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”
ระหว่างวันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

Download PDF

 

 

         ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมคุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

          การประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม คุณธรรมกับปรากฏ การณ์ทางสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นเป็นเวที เสวนาวิชาการ : “เจาะประเด็น วิกฤตคุณธรรม เราได้เรียนรู้อะไร” มีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ปัญหาความรุนแรง… บทสะท้อนนิเวศสังคมป่วย” ร่วมกับ Speaker นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ ประเด็น “สังคมอุดมดราม่า แบบสุดขั้ว” และ นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งรายการทีวีออนไลน์ toolmorrow แลกเปลี่ยนในประเด็น “ปลุกพลังไวรัลคลิป แก้ไขนิสัยวัยโจ๋” ดำเนินรายการโดย คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร จากไทยพีบีเอส

          ภาคบ่าย เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “คุณคือฮีโร่” นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ขับรถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 23 ปี นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ครูเรือจ้างข้างถนน นักสู้ผู้อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่น และ นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์ (กอล์ฟฟี่) นางฟ้าซาลอน…ช่างทำผมใจบุญช่วยเหลือคนพิการ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดี ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้กลาง ในการสนับ สนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีบทบาท สำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความรู้ โดยมีการจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยขึ้น เพื่อประมวล สถานการณ์ และปรากฏการณ์การทำความดีของคนในสังคม มีเป้าหมายสร้างความตระหนัก และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำข้อมูลไปใช้ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์ความรู้ “10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคม ไทย” เป็นการศึกษา รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่ง ข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวก ของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้อง เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหา การคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาด ภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้ง แนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ศูนย์คุณธรรรมคาดหวังว่า 10 สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ในปี 2562 นี้ จะนำไปสู่การ สร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม และประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกิดการนำข้อมูลปรากฏการณ์สังคม ในมิติคุณธรรมไปใช้สนับสนุนงานเชิงนโยบาย และเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่กับประชาชน และเกิดการจุดประกายให้สังคมตระหนัก และ มองเห็นคุณค่าของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ 10 ปรากฎการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) หรือที่แอพพลิเคชั่น Moral Next

 

 

ภาพบรรยากาศงาน

 

Download เอกสาร