A- A A+

เมนู

แบบฟอร์มข้อมูลองค์กรส่งเสริม คุณธรรม

 

Download Doc

Download PDF

S 13516885 S 13516886

        เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย
     งานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ “สมัชชา คุณธรรมภาคกลาง” ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการ ศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม ประชุมวิชาการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
    จากนั้น ภายหลังพิธีเปิด นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
     ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา พิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย ๒๖ จังหวัด “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” รวมถึงนิทรรศการผลงานเครือข่ายสมัชชา คุณธรรมภาคกลางด้านการส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมร่วมกัน

S 13516890 S 13516891
S 13516892 S 13516894

S 18636822

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2561 ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ และงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ กว่า ๔๐๐ คน มีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

๒. การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร และชุมชนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม  จาก ๔ หน่วยงาน

3. การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน

4. การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

5. การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน หน่วยงาน องค์กร คุณธรรมต้นแบบของจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 10 องค์กร/ชุมชน

การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่ได้รวมพลังร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการขยายความคิด และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในทุกพื้นที่ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

S 18636805 S 18636812
   
S 18636810 S 18636809
   
S 18636815 S 18636818
   
S 14008362 S 14008361
   
IMG 4397

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ”ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก   

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีระเบียบแบบแผน มีความตระหนัก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากในระดับสังคมประเทศแล้วยังมีกฎเกณฑ์ระดับโลกเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณธรรมและมีสันติสุข โดยศาสนาเป็นหลักให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินชีวิต โดยแต่ละศาสนามีหลักปฏิบัติ มีกฎเกณฑ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม  เป็นกุสโลบายที่จะสอนคนให้เป็นคนดี  โดยหลักค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนมีทั้งความคล้ายและความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ศาสนา การเมืองการปกครอง

        ประเทศไทยนั้น โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และสิ่งที่ทรงพบคือ ปัญหาสำคัญของประเทศ ๓ ประการได้แก่ ทางด้านการศึกษา ความยากจน และความสงบสุข จึงเกิดโครงการมากมายที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศจากคุณธรรมที่ทรงยึดถือ คือ หลักทศพิธราชธรรม

        นอกจากหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังมีหลักจรรยาบรรณและหลักวิชาชีพ ที่ต้องเพิ่มเติมจากหลักปฏิบัติในบุคคลที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เช่นแพทย์และพยาบาล สถาปนิก ครู เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วการปลูกฝังของครอบครัวที่จะช่วยให้สามารถจดจำและเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต   

 

IMG 4424 IMG 4432
   
IMG 4428 IMG 4447
IMG 4666

         

วันนี้พุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการประชุมวิชาการ ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมปาถกฐาพิเศษ “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมคุณธรรม” โดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มี นายมานัส    ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

“สมัชาคุณธรรม” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงภาคี เครือข่ายและนำเสนอผลการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ สร้างกระแสให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับสร้างการรับรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เปิดโอกาสให้องค์กร ภาคี เครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ ได้นำเสนอผลงานคุณธรรมเชิงที่เป็นรูปธรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในภาคส่วนต่างๆ และแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐร่วมใจ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์“ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

         งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เพียง ๑ สัปดาห์ ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณธรรมที่เป็นปัญหาสังคมร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทั้งในเชิงประเด็นและในเชิงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อรวบรวมประเด็นหาฉันทามติในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า ๔๐๐ คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ“การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดยโดย พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การนำเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม โดย นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนาอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” และนำเสนอ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ” การบรรยายธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดย พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค ๙    วัดป่าแสงอรุณ แนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต โดย นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปิดท้ายด้วย การมอบนโยบายและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง ๒๐ จังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบข้อเสนอต่อผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสู่สังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

IMG 4582 IMG 4549
   
IMG 4641 IMG 4649
   
IMG 4600 IMG 4655