A- A A+

เมนู

IMG 4397

        วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะรองประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของคุณธรรมกับการพัฒนาประเทศ”ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก   

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญตั้งแต่อดีต เพราะเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งต้องมีระเบียบแบบแผน มีความตระหนัก เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นอกจากในระดับสังคมประเทศแล้วยังมีกฎเกณฑ์ระดับโลกเพื่อให้อยู่อย่างมีคุณธรรมและมีสันติสุข โดยศาสนาเป็นหลักให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมเป็นกรอบการดำเนินชีวิต โดยแต่ละศาสนามีหลักปฏิบัติ มีกฎเกณฑ์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม  เป็นกุสโลบายที่จะสอนคนให้เป็นคนดี  โดยหลักค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียนมีทั้งความคล้ายและความแตกต่างกันตามบริบทของสังคม ศาสนา การเมืองการปกครอง

        ประเทศไทยนั้น โชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และสิ่งที่ทรงพบคือ ปัญหาสำคัญของประเทศ ๓ ประการได้แก่ ทางด้านการศึกษา ความยากจน และความสงบสุข จึงเกิดโครงการมากมายที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศจากคุณธรรมที่ทรงยึดถือ คือ หลักทศพิธราชธรรม

        นอกจากหลักคุณธรรมจริยธรรมแล้ว ยังมีหลักจรรยาบรรณและหลักวิชาชีพ ที่ต้องเพิ่มเติมจากหลักปฏิบัติในบุคคลที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น เช่นแพทย์และพยาบาล สถาปนิก ครู เป็นต้น  นอกจากนั้นแล้วการปลูกฝังของครอบครัวที่จะช่วยให้สามารถจดจำและเป็นหลักปฏิบัติในชีวิต   

 

IMG 4424 IMG 4432
   
IMG 4428 IMG 4447