A- A A+

เมนู

S 13516885 S 13516886

        เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย
     งานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และ “สมัชชา คุณธรรมภาคกลาง” ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการ ศาสนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม ประชุมวิชาการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม คุณธรรม และงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ๒๖ จังหวัด และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมนำการพัฒนา นำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
    จากนั้น ภายหลังพิธีเปิด นายกฤษญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายและแนวทางการ ส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน ปี ๒๕๖๑” โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
     ช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี ปาฐกถา พิเศษ “ศาสตร์พระราชากับการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม” ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอกรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม การประชุมกลุ่มย่อย ๒๖ จังหวัด “แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” รวมถึงนิทรรศการผลงานเครือข่ายสมัชชา คุณธรรมภาคกลางด้านการส่งเสริมสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมร่วมกัน

S 13516890 S 13516891
S 13516892 S 13516894