โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

“ทำดีตามรอยพ่อ  สานต่องานที่พ่อทำ”


 

โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมสืบสานปณิธานความดีที่พระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่

๑)      กิจกรรม “ค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ”

การค้นหาบุคคลต้นแบบ ๗๐ คน ที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการดำเนินชีวิต จนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีกระบวนการในการค้นหา คัดเลือก ประกาศ ยกย่องเชิดชู และมอบโล่รางวัล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดี และเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมต่อไป

หมายเหตุ กิจกรรม ค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ จะเปิดให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเสนอชื่อเพื่อคัดเลือก  ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
โดยติดตามรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอชื่อ ได้จากเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของศูนย์คุณธรรม

 

๒)     กิจกรรม “รณรงค์ร่วมตั้งปณิธาน ๗ ล้านความดี”

เป็นการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ “ร่วมตั้งปณิธานการทำความดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การตั้งปณิธานความดี เป็นเสมือนกับการปฎิญาณตนว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการทำความดีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวินัยในตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา การมีวินัยใจการใช้จ่าย หรือการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การช่วยพัฒนาของตน เป็นต้น

 

ช่องทางการตั้งปณิธานความดี

๑)      เว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (เริ่มตั้งปณิธานความดี ตั้งแต่วันนี้ ตุลาคม ๒๕๖๐)

www.moralcenter.or.th

๒)      Application Moral Plus (อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม)

 

© 2016 Moralcenter

Please publish modules in offcanvas position.