ขยายเวลา ๑๗๐๙๒๙ 0001

Download PDFประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศรายชื่อบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 

Download Docแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลโครงการค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี

"ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"

--------------------------

          เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ ๑๐

วัตถุประสงค์

          เพื่อค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมถึงการเผยแพร่ส่งเสริมให้บุคคลอื่นได้ทำตาม ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมกันตั้งปณิธานหรือเจตน์จำนงในการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร รัชกาลที่ ๑๐

คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

          ๑.  เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาและเสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน ซึ่งองค์กรนั้นจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้

          ๒.  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

          ๓.  ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา

          ๔.  ต้องเป็นบุคคลที่

                 ๔.๑ น้อมนำเอาหลักการทรงงานหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นที่เกี่ยวกับคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง จนเกิดผลดีแก่ตนเองและครอบครัว หรือหน่วยงานอย่างชัดเจน

                 ๔.๒ นอกจากประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองแล้ว ยังมีการไปส่งเสริมบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ให้ประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

                 ๔.๓ การดำเนินการข้อ ๔.๒ เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมระดับต่างๆ


การเสนอชื่อ

          องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจที่จะส่งบุคคลเข้ารับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ดำเนินการดังนี้

      ๑)  การเสนอชื่อให้เสนอชื่อในนามขององค์กรหรือหน่วยงาน

      ๒)  โดยมีผู้บริหารองค์กรหรือบุคคลที่ผู้บริหารองค์กรมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการและลงนาม ในฐานะผู้แทนองค์กรในการเสนอชื่อ

      ๓)  องค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคล ควรจัดให้มีกระบวนการและกลไกพิจารณาคัดเลือก  เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ และโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของแต่ละองค์กร

      ๔)  บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ อาจเป็นบุคคลภายในองค์กรที่เสนอชื่อ หรือบุคคลภายนอกที่องค์กรพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

      ๕)  องค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกย่องในระดับชาติ โดยเสนอชื่อได้องค์กรละไม่เกิน ๕ คน

      ๖)  การให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ อาจกระทำโดยผู้แทนขององค์กรที่ได้รับมอบหมาย หรือให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้จัดทำก็ได้

     ๗)  ให้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมตามแบบที่ศูนย์คุณธรรมกำหนดและรายละเอียดประกอบที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ ๖๙/๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


การพิจารณาการคัดเลือก

    -  ศูนย์คุณธรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

    -  การคัดเลือกจะพิจารณาจากข้อมูลและเอกสารที่หน่วยงานเสนอมาและจะมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสื่อสารมวลชน รวมถึงอาจหาข้อมูลภาคสนามร่วมด้วย

    -  การคัดเลือกจะคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเหมาะสมที่จะเป็นบุคคลต้นแบบเท่านั้น

    -  บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติโดยได้รับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณะให้เป็นแบบอย่างของสังคมต่อไป

   -  บุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ จะได้รับการบันทึกประวัติ ลงในฐานข้อมูลของศูนย์คุณธรรม  และอาจได้รับเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


การประกาศรายชื่อและรับมอบโล่รางวัล

          ศูนย์คุณธรรมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และมอบรางวัลในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะจัดขึ้นภายในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑


การติดต่อประสานงาน

          เพื่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์คุณธรรมได้มอบหมายให้ นางสาวสาริณี  ถูกจิตร เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เสนอชื่อบุคคล โดยสามารถติดต่อได้ที่    โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๕๑๐  โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙ ๔๙๙ ๐๖๔๘  โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑ – ๒  Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ช่องทางการรับข่าวสาร

- Facebook  ทำดีตามรอยพ่อสานต่องานที่พ่อทำ

- Facebook : ศูนย์คุณธรรม

- LINE : Moralcenter

- Application : Moral Plus

© 2016 Moralcenter

Please publish modules in offcanvas position.