70 บคคล

โครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ - หลักเกณฑ์ ๗๐ บุคคลต้นแบบ


ขอเชิญชวนองค์กร/หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมเสนอบุคคลต้นแบบ ที่น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสามาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อตนเอง และสังคม  เพื่อประกาศ ยกย่องเชิดชู และแก่บุคคลที่เป็นต้นแบบการทำความดีต่อสังคม

คุณสมบัติผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นบุคคลต้นแบบ

๑. เป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อโดย องค์กร/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม  โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล 

๒. บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากตัวบุคคลนั้น ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวได้รับการพิจารณาเป็นบุคคลต้นแบบ ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้นั้นก่อน  

๓. ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ และศาสนา

๔. เป็นบุคคลที่มีการประพฤติปฏิบัติงาน และส่งเสริมคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

เกณฑ์การพิจารณา

องค์กร / หน่วยงานต่างๆ สามารถเสนอชื่อบุคคลในองค์กรหรือจากภายนอก ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น เพื่อเข้ารับการพิจารณา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

๑) มีการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (คุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ง)  มาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

๒) มีการส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม สู่การปฏิบัติให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓) มีการส่งเสริมจนเกิดผลที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับแก่คนในสังคม

ระยะเวลาในการดำเนินการ

เปิดรับการเสนอชื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึง  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีการประกาศผลและยกย่องเชิดชู ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ช่องทางการเสนอชื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอชื่อได้ที่ www.moralcenter.or.th


และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เลขที่ ๖๙ /๑๖-๑๗ อาคารวิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐  โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๐๙ 

ช่องทางการรับข่าวสาร

- Facebook  ทำดีตามรอยพ่อสานต่องานที่พ่อทำ

- Facebook : ศูนย์คุณธรรม

- LINE : Moralcenter

- Application : Moral Plus

© 2016 Moralcenter

Please publish modules in offcanvas position.