หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 14 มิ.ย. 2554

รักษ์คุณธรรมนำชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกีรยติให้เป็นวิทยากรในงานสวนาทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต "รักษ์คุณธรรมนำชีวิต” โดยพูดในหัวข้อ การใช้สื่อนวัตกรรม "มุมคุณธรรม” เพื่อพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา โดยการยกตัวอย่างสื่อในห้องสมุดศูนย์คุณธรรมไม่ว่าจะเป็น หนังสือที่เป็นทั้งวิชาการและนวนิยาย ซีดีที่เป็นทั้งการ์ตูนและหลักคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยนำมาประยุกต์สอนกับเยาวชนให้น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการเครือข่ายห้องสมุดศูนย์คุณธรรม ระหว่างศูนย์คุณธรรมกับโรงเรียนเครือข่าย 10 โรงเรียน ในประเภทที่ 2 ได้แก่ 1.โรงเรียนวัดแก้ว 2.โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 3.โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 4.โรงเรียนวัดยางหัก 5.โรงเรียนวัดดอนทราย 6.โรงเรียนบ้านหนองคา 7.โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 8.โรงเรียนวันมหาราช 9.โรงเรียนวัดทำนบ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัดตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2554 โดยให้โรงเรียนเครือข่าย "มุมคุณธรรม” 8 โรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน "มุมคุณธรรม” เพื่อนำผลการจัดกิจกรรมมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในงานเสวนาทางวิชาการ ณ โรงเรียนวัดช่องพราน ได้แก่ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งน้องๆให้การต้อนรับด้วยความน่ารัก และสามารถอธิบายถึงผลงานของตนเองได้เป็นที่ประทับใจ
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400