หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 13 ก.พ. 2554

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมองค์กรชุมชน พื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมองค์กรชุมชน พื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๒๙ ศูนย์การเรียนรู้ รวมจำนวน ๙๙ คน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

โดยกิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็น ๓ วัน ซึ่งกิจกรรมในวันแรกนั้นเป็น กิจกรรม ทำความเข้าใจการทำโครงการ(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการ) / กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง / กิจกรรมเทคนิคการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ายทางสังคม(Facebook) วันที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมและนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / กิจกรรมการบริหารจัดการการเงิน มีการแบ่งฐานแบบ walk rally และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม / กิจกรรมแนะนำการสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และพูดถึงความเป็นมาของงานสมัชชาและการจัดงานสมัชชาในปี ๕๔ ซึ่งจะเกิดขึ้น ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่เมืองทองธานี ในส่วนวันที่สาม ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะเป็นการสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และแบ่งกลุ่มเพื่อและเปลี่ยนเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำโครงการและสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาต่อในการทำโครงการในครั้งหน้า
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400