หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
Ministry of Culture Thailand
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
News Clipping
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
กิจกรรมศูนย์คุณธรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 13 ก.พ. 2554

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมองค์กรชุมชน พื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมองค์กรชุมชน พื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ๒๙ ศูนย์การเรียนรู้ รวมจำนวน ๙๙ คน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

โดยกิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็น ๓ วัน ซึ่งกิจกรรมในวันแรกนั้นเป็น กิจกรรม ทำความเข้าใจการทำโครงการ(การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโครงการ) / กิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง / กิจกรรมเทคนิคการใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ด้วยเครือข่ายทางสังคม(Facebook) วันที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยในการทำกิจกรรมและนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / กิจกรรมการบริหารจัดการการเงิน มีการแบ่งฐานแบบ walk rally และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม / กิจกรรมแนะนำการสื่อเพื่อการเรียนรู้ โดย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และพูดถึงความเป็นมาของงานสมัชชาและการจัดงานสมัชชาในปี ๕๔ ซึ่งจะเกิดขึ้น ในวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่เมืองทองธานี ในส่วนวันที่สาม ของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จะเป็นการสรุปบทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรม ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ และแบ่งกลุ่มเพื่อและเปลี่ยนเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมในการทำโครงการและสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาต่อในการทำโครงการในครั้งหน้า
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400