หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
E-Newsletter >> e-Newsletter Vol.1
HI

วันที่ 13 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน1186คน)
 
เปิดศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พร้อมร่วมลงนาม(MOU)12เครือข่ายแกนนำศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา

        นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามพร้อมร่วมลงนาม (MOU) 12 เครือข่ายแกนนำศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสาโดยมี น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิชผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)        การเปิดศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายแกนนำศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสาครั้งนี้ถือเป็นรูปธรรมความสำเร็จหนึ่งในอีกหลายๆสถานศึกษาที่ได้ทำความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรมในการดำเนินโครงการในแต่ละปี เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในสถานศึกษาต้นแบบ ซึ่งมีทั้งสถานศึกษาระดับประถม มัธยม อาชีวะและอุดมศึกษากระจายอยู่ใน 4 ภูมิภาค ซึ่งการเสริมหนุนเครือข่ายคุณธรรมในสถานศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของศูนย์คุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาล และการดำเนินงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม        จากสภาพและสถานะของนักศึกษาในระดับปวช.และปวส.ที่ยังเป็นเยาวชนยังมีพฤติกรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายเกินความจำเป็นตามสภาพของสังคมและการมีคุณธรรมและจริยธรรมการช่วยเหลือสังคมยังน้อยมากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงได้ตระหนักถึงปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นในปีพ.ศ.2553 เพื่อสนับสนุนการออมแก่นักศึกษาแต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักศึกษามากนัก ทำให้คณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เห็นว่า จะต้องมีการสนับสนุนให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของการออม และด้วยสภาวะปัจจุบันประเทศไทยเกิดภัยพิบัติ ประสบภัยในชุมชนต่างๆซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมเกิดความภูมิใจ ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดตั้งศูนย์คุณธรรม อาชีวะจิตอาสา "D-Club” และปัจจุบันได้ทำโครงการร่วมกันภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างอาชีวะจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคม เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกสร้างนิสัยรักการออม ความพอเพียง และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและการเป็นผู้ให้ด้วยจิตสาธารณะ

        นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนคุณธรรมความดีสู่สังคม เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ซึ่งศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมสันติสุขด้วยฐานคุณธรรมความดี ให้แพร่ขยายในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยเฉพาะการสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ที่เรียกว่า "จิตอาสา” และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา จะเป็นศูนย์รวมพลังความคิดพลังปัญญาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คิดทำสิ่งดีงามเพื่อสังคมและขออวยพรให้งานบรรลุตามเป้าหมาย        ทั้งนี้ 12 โรงเรียนเครือข่าย ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นแกนนำศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนวัดอินทาราม โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ และโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400