หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ
E-Newsletter >> e-Newsletter Vol.4
news5

วันที่ 8 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน1994คน)
 
"อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ”


     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะชีวิต สู่ห้องเรียน ” ให้กับโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 7 แห่งได้แก่ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนมณีรัตน์ โรงเรียนสุดารักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา และโรงเรียนจินดารัตน์ รวมผู้เข้าร่วมการอบรบ กว่า 90 คน กิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่ติดตามงานตามแผนการดำเนินโครงการที่ได้ให้การเสริมหนุน     การอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทักษะชีวิตกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรมและเป็นวิทยากร การบรรยายพิเศษครั้งนี้มีเนื้อหาเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆที่เหมาะสมให้กับเด็กนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามหลักการ ซึ่งได้แก่

     1.GOOD Head หมายถึงมีความฉลาดในความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์
     2.GOOD Heart หมายถึงเป็นคนดีมีคุณธรรม
     3.GOOD Health หมายถึงมีสุขภาพกายและจิตใจสมบูรณ์
      4.GOOD Hand หมายถึงมีความสามารถในการทำงาน สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสื่อสาร
     5.Good Communication หมายถึงมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาคนและภาษาเทคโนโลยี

     การสอนนักเรียนนั้นต้องสอนให้เด็กรู้จักคิดมากกว่าสอนให้ท่องจำ มีสติก่อนที่จะลงมือทำ และแนะนำว่ากิจกรรมที่นักเรียนควรทำต้องเป็นกิจกรรมที่ทำในชีวิตประจำวัน เช่น การส่งการบ้านโดยไม่ต้องทวงถาม การสร้างระเบียบวินัยต่างๆในโรงเรียน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่งแล้ว ยังช่วยให้เขามีความรู้ความสามารถฉลาดเท่าทันโลกอีกด้วย     ช่วงที่ 2 เป็นการนำเสนอเทคนิคการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูที่รับผิดชอบโครงการแต่ละสายชั้น สำหรับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนั้น ครูที่ปรึกษาจะใช้ช่วงเวลาโฮมรูมและการเลือกเข้าชมรมของนักเรียน เช่น นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ทำกิจกรรมการอนุรักษ์น้ำ การเล่าข่าวยามเช้า นำสิ่งของมาเล่าให้เพื่อนฟัง หรือกิจกรรมการทำอาหารด้วยตัวเอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งครูที่ปรึกษาใช้เวลาในช่วง โฮมรูมให้นักเรียนช่วยกันออกแบบกิจกรรม ที่จะทำร่วมกัน เช่น การทำตุ๊กตาจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อมาเป็นอุปกรณ์ในการเล่านิทานคุณธรรม สร้างกิจกรรมจิตอาสา และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีการช่วยกันจัดทำสมุดทำมือเพื่อบันทึกผลการทำกิจกรรมของตนเอง กิจกรรมพัฒนาจิตนั่งสมาธิ เล่นนิทานให้เพื่อนฟัง การประดิษฐ์กระดาษเป็นมุมคำศัพท์     จากนั้นในช่วงบ่าย มีการทำกิจกรรมเกมประเทืองปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์เปรมฤดี เนื้อทอง หลังจากทำกิจกรรมแล้วแบ่งกลุ่มตามโรงเรียนเครือข่ายโดยมีครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรีเพื่อวางแผน พัฒนาทักษะชีวิตของโรงเรียนตนเอง ก่อนที่จะแยกย้ายกันทำการบ้านส่งวิทยากร ต่อไป     การอบรมในครั้งนี้ นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ให้ความเห็นว่าการที่ศูนย์ได้เสริมหนุน โรงเรียนนฤมลทินนั้น เพราะโรงเรียนมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ที่จะทำโครงการรวมทั้งสามารถพัฒนาคุณครูให้รู้จักการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก ปีนี้หวังว่าโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนนฤมลทินจะสามารถเผยแพร่และขยายผลดำเนินงานในการสร้างคุณลักษณะที่ดี ๑๐ ประการ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้     ส่วน ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวยินดีกับโรงเรียนนฤมลทิน ที่สามารถทำโครงการได้เป็นอย่างดีรวมทั้งกล่าวถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนทุกช่วงชั้นเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และขอให้โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๗ โรงเรียนร่วมดำเนินการต่อไปโดยศูนย์คุณธรรมยินดีจะสนับสนุนในโอกาสต่อไป     ด้านนางสาวลลิตา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรีกล่าวว่า จะนำแนวทางการจัดทำกิจกรรมต้นแบบไปปรับเข้ากับกระบวนของโรงเรียนเพื่อให้มีความเข้มข้นและสามารถประเมินผลการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละวัยได้ โครงการเร่งด่วนที่จะนำไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นได้แก่ โครงการบันทึกความดี ในระดับชั้นป.1-ป.3 และป.4-ป.6 โดยเน้นกิจกรรมเสริมสร้างความคิดและการปฏิบัติด้านคุณธรรมความีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ กตัญญู เป็นต้น


สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400