งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

งานสมชชา


สรุปผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

 

1476179332010Download PDF


กรอบแนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

“สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” เป็นเวทีกลางของเครือข่ายที่ขับเคลื่อนคุณธรรมความดีทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้า กำหนดทิศทาง และพัฒนานโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ และรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

ที่ผ่านมาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ร่วมกันจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อการขับเคลื่อนงานคุณธรรมทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

ในปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นประธานกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด“รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไปในคราวเดียวกัน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้นำกรอบแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มาดำเนินการจัดทำรายละเอียด รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

ชื่องาน

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ “รวมพลังประชารัฐ  ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” เพื่เฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest