งานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค

ประชารฐรวมใจ

 

 Download เอกสาร Best icon2 Best icon3 Best icon4

 :: งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง  วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2561

 

 S 13516885  S 13516886  S 13516890 S 13516891
      >>> ภาพงานสมัชชาภาคกลางเพิ่มเติม

 

เพราะเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกื้อกูลและแบ่งปัน คนไทยมีน้ำใจมาแต่โบราณกาล ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงเป็นอนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) จึงได้บูรณาการงานส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยร่วมกับกรมการศาสนา เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว และภาคสังคม เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม และติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน สังคมไทย....อ่านเพิ่มเติม
     

ประกาศเจตนารมณ์   Download PDF