งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๙

 as2561

as 1   as 2 as 3  ลงทะเบยนสมชชา011 01 1

 

(ร่าง)

กำหนดการงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคม”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๐ น.

vนายกรัฐมนตรีมาถึงบริเวณงาน โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ
จัดงานฯ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารองค์กรภาคีร่วมจัดฯ ให้การต้อนรับ

vนายกรัฐมนตรี เปิดกรวยถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ชมนิทรรศการโซนนิทรรศการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน

๐๙.๔๐ - ๑๑.๐๐น.

หอประชุมใหญ่

พิธีเปิด
vวิดีทัศน์สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย

  vรายงานการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

         โดย นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม  ประธานกรรมการจัด

     งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

vมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรม   
   โดย
* พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
vกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “คุณธรรมนำการพัฒนาประเทศ”
   โดย
* พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
vนายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้แทนภาคีเครือข่าย กรรมการจัดงานฯ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

ลานนิทรรศการ

vนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม”

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

หอประชุมใหญ่

“เปิดใจจิตอาสาเพื่อสังคม”   โดย ศิลปินดารา (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

     ดำเนินการโดย นางมยุรา เศวตศิลา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

ถอดบทเรียนบุคคลคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดี สู่สังคม”
   โดย บุคคลผู้ได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรม
๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

การขับเคลื่อนคุณธรรม “ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดี สังคมดี”

ห้องย่อย ๑ 

(หอประชุมใหญ่)

ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา : ความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

-    วิถีพอเพียงของคนเมือง : นายนคร ลิมปคุปตถาวร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก

-    วิถีพอเพียงขององค์กรธุรกิจ: นายวัชรมงคล เบญจธนฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด

-    วิถีพอเพียงของคนรุ่นใหม่ : นายสุบรรณรัตน์ ผัดผล รองประธานกรรมการ บริษัท รวยบุญกรุ๊ป จำกัด

ดำเนินรายการโดย นางสาวจิรา บุญประสพCreative Director และผู้ก่อตั้ง บริษัท พอดี ครีเอทีฟ

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมพอเพียงของสังคมไทย
ห้องย่อย ๒
(หอประชุมเล็ก)

วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ”

-       คนไทยขาดวินัยจริงหรือ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์
ศรีจันทราพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-       ต้นแบบเมืองแห่งความปลอดภัย : นายสุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จังหวัดน่าน

-       การสร้างสำนึกวินัยจราจร : ผู้อำนวยการมูลนิธิเมาไม่ขับ

-       การปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ : นายสมบัติ พิมพ์จันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (โครงการธนาคารขยะ)

ดำเนินรายการ โดย นายประพจน์ ภู่ทองคำ

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างวินัยของสังคมไทย
ห้องย่อย ๓
(ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์)

ร่วมสร้างสังคมสุจริต

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “สังคมสุจริต ต้องมีคนดีที่กล้า”

-          คนดีที่กล้า : นางสาวปณิดา ยศปัญญา (น้องแบม) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ น.ส.ณัฏกานต์ หมื่นพล (น้องเกมส์) อดีตลูกจ้างของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น

-        ธุรกิจสุจริต : นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัท
ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

-          ท้องถิ่นสุจริต : นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี

ดำเนินรายการ โดย : นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗

 • การแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านสุจริตของสังคมไทย
ห้องย่อย ๔ 
(ห้องประชุม ๑)

จิตอาสาสู่จิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 • สุนทรพจน์ของเยาวชน
 • เวทีเสวนา “จิตอาสาสู่จิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

-            การสร้างสำนึกจิตอาสา จิตสาธารณะ : ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสาพลังแผ่นดิน

-            การบริหารจัดการจิตอาสาเชิงระบบ : นายแพทย์พลเดช
ปิ่นประทีป   ผู้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาประชารัฐ

-            การสร้างปฏิบัติการจิตอาสา : นางจารุวรรณ ชาญเดช
รองผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม

-            แท็กซี่อาสา : นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ

     ผู้ดำเนินรายการ : นายจรงศักดิ์ รองเดช ผู้ก่อตั้งบริษัท คิดดี มุ่งทำดีผู้ผลิตรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมด้านจิตอาสา สู่จิตสาธารณะของสังคมไทย

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารเพิ่มเติม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. การแสดงโปงลางของเยาวชน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

(๑ ชม.)

ผนึกกำลังขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

   โดย  นายสุวพันธุ์   ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ

           ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

ดำเนินรายการโดย *ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.

( ๒ ชั่วโมง)

บทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต

ห้องย่อย ๑

(หอประชุมใหญ่)

องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจ

   - สถานศึกษาคุณธรรม : *ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     - กระทรวงคุณธรรม : ผู้แทนกระทรวงการคลัง

      - โรงพยาบาลคุณธรรม : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี

     - การส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม :*นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ดำเนินรายการโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ห้องย่อย ๒

(หอประชุมเล็ก)

ครอบครัวและชุมชนคุณธรรม

       - นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว

         กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

       -   นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

       - นายมานัส ทารัตน์ใจ   อธิบดีกรมการศาสนา
       - นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานเครือข่ายความสุขชุมชน ผู้ก่อตั้ง

         ธนาคารความดี ชุมชนหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

     ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง พิธีกรรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนครอบครัวและชุมชนคุณธรรม

ห้องย่อย ๓

(ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์)

ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

     -   *ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
     -   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
     - นายนพรัตน์ รัตนพานิช  นายอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
    
- นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

         จังหวัดเชียงใหม่

     - นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ผู้แทนภาคประชาสังคมขับเคลื่อนคุณธรรมใน

         จังหวัดราชบุรี

ดำเนินรายการโดย นางสาวกัญณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล พิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 • แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่
๑๒.๑๕- ๑๓.๑๕ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕- ๑๔.๐๐ น.

สรุปสาระสำคัญจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

    โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙

๑๔.๐๐ น. ประธานพิธีปิด รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม ) เดินทางถึงบริเวณงาน

๑๔.๐๐ –๑๕.๐๐ น.

พิธีปิด

 • รายงานผลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ และข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย

       โดย ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 • ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
 • ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ส่งมอบข้อเสนอการขับเคลื่อนคุณธรรม ให้แก่ * รองนายกรัฐมนตรี (ดร.วิษณุ เครืองาม )
 • *นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับมอบข้อเสนอและกล่าวปิดงาน

หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างการประสานซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม