การประกาศเจตจำนงสุจริตศูนย์คุณธรรม

  • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์คุณธรรม     
    Download PDF

  • การกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ ของศูนย์คุณธรรม

       Download PDF