วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 h logo

 

 

 วิสัยทัศน์   "เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมสันติสุข"

 

 

พันธกิจ

  • เสริมสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายประชารัฐและสมัชชาคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
  • ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
  • พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรม
  • พัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนานาชาติ

 

 

 

Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Best 2017 Cardiac and Respiratory arrest Cardiac and Respiratory arrest for Medical Doctor Cardiac and Respiratory arrest Cardiac arrest