โครงสร้างองค์กร

  Org Chart 4

 

ผู้บริหารและบุคลากร

 

                                        

 ss

นายสิน   สื่อสวน

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 

                 
   

  SJ

 นางสุมาลี  เจริญมินตร์
     ผู้ตรวจสอบภายใน

 

sc

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์

รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

  

 

 
 

WA

                                     YJ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ

                                        นายยงจิรายุ  อุปเสน
                                  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

                            

 

  WT

Nobody 1

TS

PB SM
นางวิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรม
นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และสมัชชาคุณธรรม
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

 
ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานอำนวยการ

AC

RR  Nobody 1

WW

SS

นางสาวอรวรรณ ชินพัฒนวานิช

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
งานบัญชีและการเงิน


เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
งานบัญชีและการเงิน

นางสาววัชรี วิวัชชะนะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานพัสดุ
นางสาวสุนิสา  แสนดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัสดุ
         
TS2 PP AS WC PA
นางฐานิสา สุขเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
นายปิยะพงษ์  พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานทรัพยากรมนุษย์
นายอภิรักษ์  สินแท้
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานทรัพยากรมนุษย์

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานยานพาหนะ

นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานสารบรรณ


 ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์

SP

NP   RP   OT WD
นางสาวสยุมพร  พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ
นางสาวน้ำฝน  พันธะวงค์
นักวิชาการ
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ
นางสาวรัชวรรณ  โพนพุทธ
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

นางสาวอรทัย  ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล 

นางสาววงเดือน ดาศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล 

         
Nobody 0 KP ST  MS  Nobody 0 

นางสาววิชดา  นฤวรพัฒน์
หัวหน้า
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

นางกฤตินิฏฐ์  ประสมพลอย

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวสาริณี  ถูกจิตร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

นายเมธัส  ศรีโมรา

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

 

นายจักราชัย  ทองเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

และภาพลักษณ์องค์กร

         
PC PP WM CD  

นางสาวพัลภา  ฉัตรทอง
นักวิชาการ
งานจัดการข้อมูลสารสนเทศ

นางสาวพัณณ์ชิตา  พุ่มทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

นายวัฒนชัย  มิ่งเหล็ก
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

นายชาตรี  ดุลยเสนี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 


 ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

KS TP

PP2

นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม
นายติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม

นางสาวภูริชยา  ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานนวัตกรรมองค์ความรู้
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม


ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

 AP

JB2

PV KJ
นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสมัชชาคุณธรรม

นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
นักวิชาการ
งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

นางสาวภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์
นักวิชาการ
งานสมัชชาคุณธรรม

นางสาวกมลวรรณ จันคำสี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่


ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครื่อข่ายคุณธรรม

NP2 

KH

  PT 

      Nobody 0 TP1  
นางสาวเนตรนภา ปานมน
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา 

นางสาวชนกการต์ หอวรรณภากร
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน

นายพนมพร  ถนอมทรัพย์
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ
และเอกชน

นายธวัชชัย  ก่อบุญ
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา 
นายสาวทิพากร  พินิจพุทธพงศ์
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา