โครงสร้างองค์กร

  Org Chart 4

 

ผู้บริหารและบุคลากรss

นายสิน สื่อสวน
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 sc

 SJ

นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 นางสุมาลี เจริญมินตร์
ผู้ตรวจสอบภายใน


  WT

WA

TS

PB SM
นางวิไลวรรณ ถึกไทย
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ
นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า
หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้าง
สังคมคุณธรรม
นายประมวล บุญมา
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และสมัชชาคุณธรรม
นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม

 
ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานอำนวยการ

AC

RR

WC

WW
นางสาวอรวรรณ  ชินพัฒนวานิช
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวรัตน์ติญาภรณ์ ร่มเย็น

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
งานบัญชีและการเงิน

นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
งานยานพาหนะ
นางสาววัชรี วิวัชชะนะ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานพัสดุ
TS2 PP PA SS
นางฐานิสา สุขเกษม
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ 
นายปิยะพงษ์  พารักษา
นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
งานทรัพยากรมนุษย์
นางสาวปุณยวีร์ อนนตพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานสารบรรณ
นางสาวสุนิสา  แสนดา
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัสดุ

 ฝ่ายอำนวยการ - กลุ่มงานยุทธศาสตร์

SP

NP

PC

PP

CD
นางสาวสยุมพร  พรหมเสน
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ
นางสาวน้ำฝน  พันธะวงค์
นักวิชาการ
งานเลขานุการผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง

นักวิชาการ
งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 

นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
 

นายชาตรี  ดุลยเสนี

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

KP ST OT    
นางกฤตินิฏฐ์  ประสมพลอย
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวสาริณี  ถูกจิตร
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
และภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวอรทัย  ทองมูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานแผนงบประมาณ
ติดตามประเมินผล 


 

 


 ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

YJ

KS TP

PP2

นายยงจิรายุ  อุปเสน
นักวิชาการ
งานพัฒนามาตรฐานคุณธรรม
นางสาวกิธิญา สุขประเสริฐ
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม
นายติณณพัชช์  พูลพิพัฒน์
นักวิชาการ
งานพัฒนานวัตกรรม

นางสาวภูริชยา  ภูวญาณ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานนวัตกรรมองค์ความรู้
เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม


ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

AP

RM

JB2

  KJ
นางสาวอสมา ปัทมะสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสมัชชาคุณธรรม
นางสาวรติกร  มีหมั่น
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานสมัชชาคุณธรรม

นางสาวจีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
นักวิชาการ
งานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ

 

 

นางสาวกมลวรรณ จันคำสี
เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่


ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครื่อข่ายคุณธรรม

NP2
นางสาวเนตรนภา ปานมน
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชน
และสถานศึกษา 

 

KH
นางสาวชนกกานต์  หอวรรณภากร
นักวิชาการ
งานเสริมสร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่ายเด็กภาครัฐและเอกชน

PT

นางสาวพิณลดา  ทรัพย์ที่พึ่ง

เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ
งานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายคุณธรรม