การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

- EB 1(2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- EB 3(4) บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
- EB 4(2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
- EB 4(3) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- EB 6 เจตจำนงสุจริตขิงผู้บริหารต่อสาธารณชน (ภาษาไทย ภาษาอังฤษ)
- EB 12(2) กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต)