Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแปลข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ ภาษาไทย - อังกฤษ ของศูนย์คุณธรรม 09 August 2018 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือ 5 นวัตกรรม 08 August 2018 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับสำหรับเผยแพร่ "สถานศึกษาชุมชน" 08 August 2018 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบบริหารจัดการองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 August 2018 39
TOR และราคากลางจัดทำหนังสือ 5นวัตกรรม 03 August 2018 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 03 August 2018 36
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่องค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน 03 August 2018 25
TOR และราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับสำหรับเผยแพร่ "สถานศึกษาคุณธรรม" 02 August 2018 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์คู่มือการประเมินการพัฒนาคุณธรรมฯ 02 August 2018 27
TOR และราคากลางจ้างการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการองค์กร 01 August 2018 37
TOR จ้างเหมาบริการแปลข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์ ภาษาไทย-อังกฤษ 01 August 2018 24
TOR และราคากลางจ้างทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์เอกสารชุดความรู้สำหรับเผยแพร่ องค์ความรู้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน 23 July 2018 62
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 July 2018 38
TOR และ ราคากลาง จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์คู่มือประเมิน การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปี 2561 20 July 2018 57
ประกาศผู้ชนะ จ้างทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ จิตอาสาอาเซียน 20 July 2018 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2560 12 July 2018 54
ยกเลิกและปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 12 July 2018 55
TOR และ ราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับพร้อมจัดพิมพ์หนังสือองค์ความรู้ จิตอาสาอาเซียน 12 July 2018 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตหนังสือการส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 July 2018 78
TOR และราคากลาง การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 02 July 2018 70