Display # 
Title Created Date Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะราคาเรื่องจางนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์ และประเมินแผนแม่บทฯ 21 November 2017 6
ประกาศราคากลางและขอบเขตการจ้างทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย 20 November 2017 13
ประกาศราคากลางและขอบเขตราคากลางผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อจ้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม 20 November 2017 11
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดจ้างนักวิชาการเพื่อสังเคราะห์และประเมินแผนแม่บท 16 November 2017 21
ประกาศขอบเขตงานและราคากลางจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แนวทางการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 16 November 2017 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนำด้านคุณธรรมความดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 November 2017 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำองค์ความรู้ความรู้แนวทางการพัฒนาตามแผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติองค์กรคุณธรรม โดยวิธีเจาะจง 14 November 2017 18
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประจำปี 2561 13 November 2017 4
การดำเนินการจัดทำต้นฉบับ พร้อมจัดพิมพ์หนังสือ "แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1" ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 27
การจ้างเหมาเพื่อจัดทำวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบการดำเนินงานอบรม การพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านคุณธรรมความดี ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2561 09 November 2017 24
การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์คุณธรรม จำนวน 5 รายการ 08 November 2017 31
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 20 October 2017 5
แผนการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำปี 2561 20 October 2017 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์นำเสนอประมวลการดำเนินงาน คุณธรรมอาเซียน ในรูปแบบ Info Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 October 2017 67
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 19 October 2017 66
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 06 October 2016 72
ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตวัสดุประชาสัมพัันธ์เพื่อรณรงค์ แฟลชไดร์ฟ 09 October 2017 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างออกแบบกราฟฟิก ผลิตชุดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ กล้าทำดี ไม่มีที่สุดสิ้นฯ 09 October 2017 39
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560 04 October 2017 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 October 2017 43