ประกาศราคากลาง และขอบเขตการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

purchase

- เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน ๔ เครื่อง

- เครื่องพิมพ์ขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง

Download PDF