ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน(TOR)การจ้างเหมาบริการรับฝากและจัดเก็บรักษาเอกสารแบบรายกล่อง

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR