ประกาศราคากลางและขอบเขตงาน(TOR) การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง

purchase

 

Download PDFราคากลาง

Download PDFTOR