cover facebook edit 01


ประชุมวิชาการ“
คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

 

[กำหนดการ]   [แผนที่จัดงาน]    [รายชื่อผู้ลงทะเบียน]                                    *ปิดรับลงทะเบียน


1. หลักการและเหตุผล

          แนวนโยบายพัฒนาประเทศในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สะท้อนจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมิติด้านคุณธรรมเป็นมิติหนึ่งที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์นี้ โดยกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์

          การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยังเชื่อมอยู่กับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่ประกอบด้วย 2 แนวคิด สำคัญ คือ  1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน 2. เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มีกลไกขับเคลื่อน 3 ตัว คือ 1. การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในประเทศ 2. การสร้างสังคมที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ 3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย กลไกทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนสถานะของผู้คนในสังคม (Social mobility) ผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาส (Society with opportunity) ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่สามารถ (Society with competence) และเมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเข้มแข็งแล้ว ก็ต้องเชื่อมโยงภายนอกควบคู่ไปด้วยทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก (สุวิทย์ เมษินทรีย์ อ้างใน วิชาญ ทรายอ่อน, 2559)

          แนวนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแนวคิดประเทศไทย 4.0 วางกรอบการพัฒนามนุษย์เป็นแนวทางกว้างๆ และมุ่งเน้นในมิติทางเศรษฐกิจ ขณะที่การพัฒนามนุษย์ในมิติจิตวิญญาณ หรือมิติคุณธรรมแทบจะไม่มีการหยิบยกมาพูดถึง และเป็นที่น่าสังเกตว่าสังคมจะให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมก็ต่อเมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหา เช่น กรณีดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ที่จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ระบุว่าผลการประเมินดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ปี 2559 ประเทศไทยได้ที่ 102 จาก 176 ประเทศ มีคะแนน 35 จาก 100 คะแนน ตกลงจากปี 2558 จากอันดับที่ 76 โดยมี 38  คะแนน ส่งผลให้องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ออกมาเสนอให้รัฐบาลเร่งรัดการสอบสวนคดีทุจริต และบังคับใช้กฎหมายที่ลดปัญหาการคอร์รัปชั่น (มติชน, 1 กุมภาพันธ์ 2560)

          อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากดำเนินงานผ่านการควบคุมด้วยมาตรการทางสังคมและกฎหมายแล้ว กระบวนการสำคัญที่ทำให้คนในสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรม คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องคุณธรรม ซึ่ง ปรีดา เรืองวิชาธร จากเสมสิกขาลัย กล่าวถึงการเข้าใจ “เนื้อแท้” หรือความหมายที่แท้จริงของคุณธรรมว่า ต้องมีกระบวนการพาไปสัมผัสสภาวะคุณธรรม เพราะคุณธรรมไม่สามารถสอนผ่านการท่องจำ (ปรีดา เรืองวิชาธร, สัมภาษณ์ 30 ธันวาคม 2559) 

          นอกจากนั้น การสำรวจสถานภาพชุดความรู้การอบรมกระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา จากกระบวนกรที่เคยเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในปี 2551 กระบวนกรส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่ากระบวนการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมควรเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการอบรม การลงมือปฏิบัติจริง จึงจะเกิดความเข้าใจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงในตัวเองได้ โดยที่หลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนตามกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มงานวิจัยและจัดการความรู้, 2559) หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคุณธรรมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีปฏิบัติการในพื้นที่ทางสังคม ซึ่งพื้นที่ทางสังคม หมายถึง ระบบ หน่วย องค์กร แบบใดก็ได้ที่มีขอบเขตมากกว่าบุคคล (ปรีดา เรืองวิชาธร, สัมภาษณ์ 20 มีนาคม 2560) 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ “คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง” โดยมีประเด็นคำถามสำคัญ คือ คุณธรรมสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในพื้นที่ทางสังคม และมีกระบวนการอะไรที่หล่อเลี้ยงคุณธรรมให้ดำรงอยู่ได้ ซึ่งจะพิจารณาใน 3 มิติ คือ

          1. ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ นำเสนอข้อมูลการตั้งปณิธานความดีจากโครงการทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ ที่ดำเนินงานโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการของการทำความดีในมิติต่างๆ จากมุมมองนักวิชาการ      

          2. แรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม นำเสนอ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมของคนแต่ละช่วงวัย

          3. คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม การสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมที่มาจากการปฏิบัติจริง

          การประชุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางสังคม ตั้งแต่แนวคิดไปสู่การปฏิบัติ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรม ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้มีเป้าหมายผลักดันให้การพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อสร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทางสังคมรูปแบบต่างๆ

          2.2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในแต่ละช่วงวัย

          2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรม

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

          3.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวม 200 คน

     3.2 กำหนดจัดประชุม วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          4.1 เกิดพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ของการส่งเสริม “ความดี” ที่มาจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดและปฏิบัติการจริงในพื้นที่ทางสังคมรูปแบบต่างๆ

          4.2 เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมในแต่ละช่วงวัย

          4.3 เกิดเครือข่ายวิชาการที่ดำเนินงานพัฒนามนุษย์ในมิติคุณธรรม

 


กำหนดการประชุมวิชาการ

“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม: ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00-09.15 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

โดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

09.15-11.00 น.

เวทีเสวนา “ปณิธานความดี: จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติ

     ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

     คุณสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

     ดำเนินรายการ โดย ดร.นฤมล อรุโณทัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00-11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15-12.30 น.

เวทีเสวนาแรกเกิดสู่วัยชราบนเส้นทางคุณธรรม”

     คุณสุรชัย รักษาชาติ คุณอัญชัน แกมเชย และคุณสโรชา เกสโร
     ร่วมแลกเปลี่ยนโดย รศ.ปาริชาติ วลัยเสถียร

     ดำเนินรายการโดย คุณยงจิรายุ อุปเสน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.00 น.

คุณธรรมที่งอกงามในพื้นที่ทางสังคม** (ห้องย่อย 3 ห้อง)

1.เกมวารีพินาศ โดย เครือข่ายพุทธิกา

2. ฟังด้วยใจขยายความเป็นไปได้ใหม่ในสังคม โดย คุณธนัญธร เปรมใจชื่น นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สถาบัน Sevenpresents

3. การเจริญสติ (Mindfulness Practice)โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00-17.00 น.

สนทนาโต๊ะกลม: สรุปบทเรียนและขยายผลอย่างต่อเนื่อง

 คุณปรีดา เรืองวิชาธร และทีมกระบวนกรเสมสิกขาลัย


* กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

**พักรับประทานอาหารว่างในห้องย่อย