ศคธ. จัดเวทีเรียนรู้ “ธรรมนูญชุมชนเป็นสุข” ให้ชุมชนบ้านปิน จ.พะเยา

 S 9085607

     ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ “ธรรมนูญความสุขชุมชน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีแกนนำชุมชนตำบลบ้านปิน เข้าร่วม ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนกว่า ๑๐๐ คน

     นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึง หลักการพัฒนาชุมชนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ไว้ว่า ความสุขของแต่ละชุมชนนั้นแตกต่างกัน เราสามารถกำหนดอนาคตของชุมชนโดยใช้ฐานความสุขเป็นเป้าหมายในการพัฒนา ความสุขของชุมชนเราต้องกำหนดเอง จากความสุขจึงค่อยแปรออกมาเป็นระเบียบ กติกา สัญญา ข้อตกลง หรือธรรมนูญชุมชน ที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ถ้าชุมชนท้องถิ่นใดปฏิบัติตามได้ จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นนั้นมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นบนพื้นฐานความแตกต่างที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่ ศาสนา ความเชื่อ

     ต้นทุนความดีของชุมชนบ้านปินนั้น ประกอบด้วย ๕ ดีด้วยกัน ได้แก่ ๑) คนดี ๒) วัฒนธรรมดี ๓) รายได้ดี    ๔) สุขภาพดี และ ๕) สิ่งแวดล้อมดี โดยหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๑๐ กลุ่ม (ตามหมู่บ้าน) เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น ภายใต้โจทย์ที่ว่า “ชุมชนจะร่วมกันกำหนดรูปธรรมความสำเร็จ หรือการลงมือปฏิบัติ ภายใต้ ๕ ดีได้อย่างไร”

     ชุมชนแต่ละแห่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอในประเด็น ๕ ดี โดยชุมชน ได้กล่าวถึง การพัฒนาชุมชนที่เชื่อมโยงกับมิติด้านต่างๆ เช่น มิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการสืบสานวิถี “ผีปู่ย่า”หรือการเคารพวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หรือในด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีกฏการห้ามใช้สารพาราควอต ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้าที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด ในบรรดาสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้กัน นอกจากนี้ในมิติด้านรายได้ ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อเป็นแหล่งทุนให้ชุมชนสามารถกู้ยืม และจัดสวัสดิการชุมชนได้

     โดยการขับเคลื่อนชุมชน ๕ ดีของคนตำบลบ้านปิน ในอำเภอดอกคำใต้นั้น ถือเป็นหลักกำกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความมีระเบียบ และสร้างระบบการทำงานของคนในชุมชน สิ่งสำคัญในการสร้างธรรมนูญชุมชน จะต้องทำให้คนในชุมชนใช้ความสุขเป็นเป้าหมายของการพัฒนา ใช้ฐานความดีเป็นยุทธศาสตร์ ใช้ธรรมนูญความสุขชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ด้วยหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในอนาคตข้างหน้า เราคงจะได้เห็นความงดงามที่เกิดขึ้นในการขับเคลื่อนธรรมนูญความสุขชุมชน และขยายผลไปสู่ชุมชน ตำบล และจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

 S 9085605  S 9085606
 S 9085608 S 9085609 
S 9085610
   
   
 

สัมนาเวทีพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (ภาคกลางและภาคใต้)

 S 6299659

         

     15 สิงหาคม 2561  นายสิน  สื่อสวน  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานสัมมนา และได้กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม ได้พยายามทำให้ชาวอาชีวะได้พบกับสถานประกอบการที่ดี เราเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปเสริมด้านวิชาชีพ ในสถานประกอบการสิ่งที่ได้มากกว่าวิชาการคือ เรื่องวิชาชีวิต โดยเฉพาะเรื่องวินัย และความรับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ ในสถานประกอบการอยากได้สองสิ่ง ซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ดีของสถานประกอบการ โครงการ “สุภาพชนคนอาชีวะ” นี้จึงได้มีการประสานการทำงานร่วมกันทั้ง 3 ส่วน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต โดยสิ่งสำคัญคือ “อยากให้คนทำดี มีที่ยืน มีงานทำ และเชื่อมโยงกับสถานประกอบการที่ดี” โดยมีดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   ดร.อธิปไตย  โพธิ์แตง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตัวแทนจากสถานประกอบการ  และมีเสวนาจากตัวแทนบริษัทเอกชนร่วมเสวนา  “สร้างคนเก่ง ปั้นคนดี ใครมีส่วนร่วม”  ได้แก่ บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ป  บริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ซีพีอออล์ จำกัด  ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 S 6299655  S 6299658
 S 6299660 S 6299662 
S 6299663  S 6299664 
 S 6299665 S 6299668 
S 6299672 S 6299679
 

ศคธ. จัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพันฯ” สร้างสมดุลครอบครัวแรงงาน

 S 9085538

         

     ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สมดุลครอบครัว” เพื่อสร้างความอบอุ่นและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับสถาบันครอบครัว มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวนกว่า ๖๘ คน แบ่งเป็นกลุ่มที่มากันเป็นครอบครัว จำนวน ๑๙ ครอบครัว และกลุ่มผู้นำครอบครัว จำนวน ๑๖ คน จัดขึ้นที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ที่ผ่านมา

นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นสร้างคนเก่ง เพื่อให้มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ และนำรายได้มาสร้างความสุข ซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง กลุ่มวัยแรงงานนั้น มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ด้วยภาระหน้าที่ จึงมุ่งมั่นทำงานหนัก ทำให้ขาดความสมดุลในชีวิตและครอบครัว และจะทำอย่างไรให้กลุ่มแรงงาน ได้มีครอบครัวที่มีความสมดุลและมีความสุขไปพร้อมกัน

 IMG 5973  S 9085526
 S 9085527 S 9085528 
S 9085529  S 9085530 
 S 9085531 S 9085532 
 

     “หากต้องการความสุข ในทางหลักศาสนาพุทธ คือ การไม่ยึดมั่นถือมั่น ใน ๓ สิ่ง คือ ๑) การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น (พอใจในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่เป็น) ๒) การอยู่กับปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด และ ๓) การมีวิธีคิดเชิงบวกและสติตื่นรู้กับปัจจุบัน ซึ่งทั้ง ๓ ข้อเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุขได้ นอกจากนี้ ชีวิตที่สมดุล อาจแบ่งได้ ๕ ระดับ คือ ๑) ตัวเรา ๒) ครอบครัว ๓) งาน ๔) ชุมชน และ ๕) ประเทศของเรา ซึ่งในแต่ละระดับมีความเชื่อมโยงและส่งผลถึงกัน ซึ่งเป็นโลกแห่งความเป็นจริง”

     สำหรับในวันแรกจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนาน และแทรกสาระความรู้ โดยให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน และการส่งเสริมงานศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมกันปฏิบัติภารกิจค้นหาข้อมูล และถ่ายภาพทีมทั้งหมดตามบริเวณต่างๆ และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลน์คือ “ปณิธานทำดี เพื่อแม่ของแผ่นดิน ให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความตั้งใจในการทำความดี เขียนปณิธานหรือความปรารถนาที่อยากจะทำ เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ลงในใบโพธิ์ และนำไปติดลงบนต้นไม้ปณิธาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความตั้งใจในการทำความดี

     นอกจากนี้ในวันที่สอง ยังได้มีกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจารย์อิทธิพร วันดี วิทยากรกระบวนการ ที่ได้เชิญชวนให้ทุกครอบครัวมาร่วมกันออกแบบภาพความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่ทุกคนจะลงมือทำร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกันประเมินความสุขครอบครัว จากแบบประเมินความสุข ซึ่งทำให้ทุกครอบครัวได้นำไปใช้ในการวางแผนชีวิต หรือปรับปรุงว่าควรจะเพิ่มเติมความสุขด้านใด เพื่อให้ครอบครัวและชีวิตส่วนตัวมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

     บรรยากาศของกิจกรรม นอกจากจะได้ยินเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสนุกสนานที่เกิดขึ้นแล้ว ในอีกมุมหนึ่งของบทบาทผู้นำครอบครัว และสมาชิก ก็ได้มีการพูดคุยเปิดใจ รับฟังถึงปัญหา และความต้องการร่วมกัน ในกิจกรรม “ออกแบบภาพความสำเร็จ” ผู้นำเสนอกลุ่มที่ ๔ ได้กล่าวถึง สาเหตุที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวาดภาพนาฬิกา โดยสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนต่างมีเวลาเท่ากัน มีช่วงเวลาครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกัน เช่น การดูทีวี การหาเวลาในการประกอบอาชีพ การออกกำลังกายในบ้าน และการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งเวลานั้นเป็นของเรา เราสามารถกำหนดเวลา และใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุดในชีวิต

      “แม่ลูกผูกพัน สานสัมพันธ์สมดุลครอบครัว” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงาน โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ของศูนย์คุณธรรม โดยจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑ – ๓ และจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความอบอุ่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับครอบครัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี

S 9085537  S 9085539 
 S 9085540 S 9085536 
 S 9085535 S 9085534 
  S 9085533
   
   
   

ศคธ. ร่วม กระทรวงพาณิชย์สร้าง “สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม”

IMG 5982

          20 ส.ค. 2561  นายยงจิรายุ  อุปเสน  ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมสร้างความเข้าใจการ ”ส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม” ในจังหวัดนำร่อง  โดยมีนางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  ได้กล่าวทักทายและเปิดการอบรม  ในวันที่  20 สิงหาคม  2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์  ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี  ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำจากสำนักงานพาณิชย์ นำร่อง 18 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดราบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดนครสวรรค์   จำนวน  50  คน  เพื่อสร้างสำนักงานพาณิชย์ให้เป็นจังหวัดนำร่อง ให้ต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

IMG 5973 IMG 5978
   
IMG 5993 IMG 5997
   
IMG 6005 IMG 6007
   
   

ศคธ.ร่วมสร้างความเข้าใจองค์กรคุณธรรม รพ.ค่ายสุรนารี รพ.คุณธรรม

head

          วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวถึงภารกิจของศูนย์คุณธรรม โดยมี พล.ต.ธนา สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวต้อนรับคณะ และพลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ บรรยายหัวข้อ องค์กรคุณธรรม 3 ระดับ คือ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม องค์กรคุณธรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 61 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน นอกจากนี้ยังได้เยียมชมหน่วยงาน 10 หน่วยงาน คือ กองพยาธิ แผนกเวชระเบียน word 51 word 52 word 302 word 303 word 502 opd ศัลกรรมกระดูกและข้อ หอผู้ป่วยมะเร็ง เคมีบำบัด และศูนย์มิตรภาพ ซึ่งเป็น รพ.ขนาดกลางที่ส่งเสริมคุณธรรม ในเรื่อง ความซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจบริการ และมีจิตสาธารณะ

1 2
   
3 4
   
5 6
   
7 8