ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

S 5054546

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก พลเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของทุกภาคส่วน” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๕ คน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับหน้าที่จัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ในหัวข้อ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อประกอบเป็นแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

• ปัญหา / ความทุกข์ / พฤติกรรม ที่อยากแก้ ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. วินัย : ด้านจราจร สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ พื้นที่สาธารณะไม่เป็นระเบียบร้อย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น
๒. จิตอาสา : คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
๓. สุจริต : การทุจริต คอร์รัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ
๔. พอเพียง : ปัญหาหนี้สิน ลักขโมย
๕. การยอมรับในความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรม : แรงงานต่างด้าว

• ความดีร่วม ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. การสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม “ดี” ในการเสริมสร้างคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

- ระดับตนเอง : เริ่มตั้งแต่กลุ่มเยาวชน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การใช้หลัก “บวร” การประกาศเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำความดีเป็นต้นแบบ

- ระดับส่วนรวม : การสร้างจิตสำนึกจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำความดี

๒. วินัย “ดี” การใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลพฤติกรรมคน รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงการใช้กฎหมายย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมาย

การสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไร ?

๑. ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนได้รับทราบ / รณรงค์ด้านความสะอาด วินัยจราจร
๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้น ทุกระดับ / กลุ่ม
๓. จัดทำกิจรรม “ถนนต้นแบบ” “ชุมชนต้นแบบ”
๔. ให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำความดีและส่งเสริมคุณธรรม
๕. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ลงโทษ เมื่อกระทำความผิด ไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ตรงต่อเวลา ยึดหลักธรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

“คนสมุทรสาคร สำนึกส่วนรวมดี มีวินัย"

 

S 5054533 S 5054535
   
S 5054537 S 5054542

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

S 4997211

 

          วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสาระสำคัญดังนี้

          ๑. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ ซึ่งแผนดังกล่าวฯ ได้รับความเห็นชอบจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว

          ๒. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมฯ ให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน) และ รอบ ๙ เดือน (เดือนกันยายน) โดยฝ่ายเลขานุการจะกำหนดและส่งแบบฟอร์มการรายงานผลให้อีกครั้ง

          ๓. การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม… ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ริเริ่มทำในองค์กร โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองถึง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อประกอบเป็นแนวทางและการปรับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำแผนและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”

 

S 4997204 S 4997210
   
S 4997207 S 4997209

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครชาวพม่า

ประชมถอดบทเรยน 180218 0004

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมเข้าถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับคณะทำงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานชาวพม่า ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN: Labour Rights Promotion Network) จังหวัดสมุทรสาคร

          กระบวนการถอดบทเรียนครั้งนี้มุ่งเน้นทำความเข้าใจคุณธรรมในการอยู่ร่วมของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม โดยศึกษาจากกลุ่ม องค์กร ที่ทำงานกับแรงงานอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทย เพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่และสื่อสารสู่สาธารณะ

          คุณสมพงษ์ สระแก้ว ตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เล่าถึงวิธีการทำงานของมูลนิธิฯว่าประกอบไปด้วย ๑. ไม่สามารถทำงานได้ตามลำพัง ต้องสร้างกลุ่มอาสาสมัครเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างมูลนิธิฯกับกลุ่มแรงงาน ๒. ให้ความสำคัญกับกลไกระดับล่างสุด คือ การรวมกลุ่มของพี่น้องแรงงาน ซึ่งการรวมกลุ่มมี ๒ แบบ คือ กลุ่มที่มูลนิธิฯไปช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้น และกลุ่มแรงงานที่รวมตัวกันเองตามธรรมชาติ ๓. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ๔. สนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการที่มาจากตัวของแรงงานเอง ในฐานะเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเอง โดยบทบาทของมูลนิธิฯคือ “ค่อยๆเติมข้อมูล ความรู้ เข้าไปในกลุ่มอาสา ให้เกิดการซึมซับข้อมูลเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ค่อยๆปลูกจิตสำนึก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไปขับเคลื่อนงานต่อเอง”

          ขณะที่คุณวิน อาสาสมัครชาวพม่าบอกเล่าถึงการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของชาวพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครว่า เป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากพื้นฐานของคนพม่าที่ชอบช่วยเหลือและชอบทำบุญ การรวมกลุ่มมักเป็นกลุ่มสวดมนต์ตามวัด และกลุ่มออมทรัพย์ เช่น กลุ่มที่ออมเงินวันละ ๑๐ บาท ไว้ดูแลคนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส และจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเมื่อมารู้จักกับมูลนิธิฯจึงพัฒนาต่อมาเป็นกลุ่มอาสาสมัคร MMT (Myanmar Migration Network to Promote Rights in Thailand) ที่เริ่มรวมตัวกันมาประมาณปีเศษ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไทย โดยไม่จำกัดเฉพาะชาวพม่า โดยคุณวินเล่าถึงเป้าหมายของกลุ่มอาสาสมัคร MMT ว่า “เราไม่เอาเปรียบใคร เราช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือด้วยใจ อยากให้ทุกคนไม่เอาเปรียบกัน อยากให้ทุกคนจูงมือไปด้วยกัน จะมีความสุขก็สุขด้วยกัน อยากให้ทั้งโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน”

          กระบวนการถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน และสื่อสารสู่สาธารณะ เพื่อสร้างการขับเคลื่อน สู่สังคมสงบสุข ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

 

ประชมถอดบทเรยน 180218 0011 ประชมถอดบทเรยน 180218 0018

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 คจส 3

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 

          วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายธาดา เศวตศิลา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป .ป.ช. สนับสนุน นโยบาย ร่วมเปิดงาน “เปิดไฟให้ประเทศ” เพื่อกำหนดทิศทางการรณรงค์ส่งเสริม สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

          การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดีในสังคม  เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นระดับ สังคม องค์กร ชุมชน ครอบครัว  เด็กและเยาวชน  หรือบุคคลก็ตาม ต้องทำให้เกิดขบวนการขับเคลื่อนความดี เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังให้แก่กันและกัน ด้วยการสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม พลังสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารความดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สื่อกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ สังคม ไทยและมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ นำไปสู่การแสวงหาทางออกที่ดีงามให้กับสังคมไทย และการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ของสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สู่สังคมสันติสุขอย่างเต็มรูปแบบ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ 19 องค์กรด้านสื่อมวลชน (เครือข่ายสื่อมวลชน หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1) และนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น (Viral Video) พร้อม Work Shop “สื่อสอนอะไรฉัน ภายใต้โครงการ  เปิด ไฟประเทศไทย ส่งเสริม  สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตาม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2559-2564) และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560  - 2564) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ โดยตระหนักในการสร้าง กระแสสังคมด้วยการรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีตามหลักคุณธรรม โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก และเยาวชน (Generation  Z) ในระดับมัธยม 46 ทั่วประเทศ ลงลึกในระดับตำบลเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 

คจส 6 คจส 9
   
คจส 5 คจส 7
   
คจส 2 คจส 1

นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ

    14 กุมภาพันธ์  2561 นายธาดา เศวตศิลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารองค์กร วางแผนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เปิดไฟให้ประเทศไทยและงานเสวนาสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย รายการกล้าทำดี การประกวดคลิปวีดีโอสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ การจัดหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสื่อมวลชนรุ่น 2 และเตรียมการขยายผลเวทีสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายสื่อคุณธรรมใน 4 ภูมิภาค โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์และภาคีที่เกี่ยวข้อง

101917   101881
     
101918   101920