ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

IMG 0851 IMG 0809
IMG 0826 IMG 0795

 

            วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และนายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น ๒ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
             โดยในงานมีการเปิดรายการกล้าทำดี ตอน คุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้อาจารย์และนิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงคุณธรรมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากขึ้น และ เห็นตัวอย่างของรุ่นพี่ที่ได้เข้ารับรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกุล วีรานุวัตติ์ ในปีก่อนหน้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเสริมสร้างคุณธรรมในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อไป

 


เขียนข่าว : นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพข่าว : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร