เปิดตัวหนังสือ ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้ทั่วไทยตามรอยพระราชา

 S 12730570

S 12730574 

 S 12730571

  S 12730573 

   

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้ทั่วไทยตามรอยพระราชา โดยประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

โดยในงานมีปาฐกถาพิเศษของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง "ในหลวงในใจคน"
ดร.สุเมธ กล่าวว่า อยากให้ทุกคนได้บริหารชีวิตตัวเองให้ดี ให้ก้าวหน้าแบบยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตให้ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรื่องราวให้ได้ศึกษา ได้ลงมือทำ เพราะในหลวงรัชกาลที่๙ ท่านทรงลำบากฟื้นฟูเพื่อให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา จัดทำขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ เข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและนำแนวคิดของพระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร