ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน เข้าหารือร่วมกับคณะทำงานร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

88551

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ -  ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯและสัมชชาคุณธรรม เข้าหารือทีมคณะทำงานร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ชุดย่อย) เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการงาน "ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ สรุปดังนี้

๑.สรุปวันจัดงานภาคต่าง ภาคกลาง ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี ภาคเหนือจัดวันที่ ๑ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก ภาคอีสาน วันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้จัดวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา (มีขยับวันจากเดิมคือภาคเหนือ อีสาน ใต้)เพื่อการเตรียมการได้ทันกับช่วงเวลา
๒.รูปแบบการจัดงานภาคละ ๒ วัน กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน ทุกจังหวัดในแต่ละภาค ประมาณ ๕๐๐ คนต่อภาค โดยเน้นหน่วยงานภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงาน ๕กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริม
๓. ศูนย์รับผิดชอบหลักในส่วนของงานวิชาการ จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน และนิทรรศการความรู้กลางและนิทรรศการของเครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและภาคประชาสังคมในพื้นที่จัดงาน