ศคธ. ร่วมกับ TOT ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” (MOU Co Brand)

S 16793663 

 

ศคธ. ร่วมกับ TOT ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมสู่การเป็น “องค์กรคุณธรรม” (MOU Co Brand)

"หวังสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคุณธรรม"

     4 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. นายธาดา เศวตศิลา พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ ชาญชยานนท์ รองผอ.ศคธ. เป็นประธานนำประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม (Co Brand) ครั้งที่ 2/2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

     ทั้งนี้ ก่อนการประชุมมีพิธีลงนามความร่วมมือ Co Brand ระหว่าง ศคธ. กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต บ.ทีโอที จก. (มหาชน) นายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ

     จากนั้น เริ่มประชุมตามวาระ นำการประชุมโดย นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศคธ. ร่วมกับ นายสุทธิพงศ์ ชาญชยานนท์ รองผู้อำนวยการ ศคธ. พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม และหัวหน้างานสื่อสารฯ นำเสนอ Road map การขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันในประเด็นสื่อสารองค์กรและองค์ความรู้องค์กรคุณธรรม ทั้งนี้ ทั้ง 19 องค์กร Co Brand ยินดีร่วมเป็นภาคีร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย.

 

721102 S 16793659
   
S 16793660 S 16793662
   
S 16793664 S 16793665
   
S 16793667 S 16793669
   
S 16793670 S 16793672