ศคธ.อบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน นำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม อบรมให้ความรู้การพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๕๐ คน “สร้างคนดีด้วยกิจกรรมคุณธรรม” ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ตึกอาทิตย์ อุไรรัตน์ โดยกระบวนการอบรมเน้นการให้ความรู้ด้านคุณธรรม พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา และกระบวนการส่งเสริมพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อทบทวนอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวิถีของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดข้อตกลงร่วมการขับเคลื่อนคุณธรรมส่งเสริมคุณธรรม ต่อไป

 

S 2564159 S 2564163
S 2564160 S 2564161