ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ปก Medium

          วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมีพลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธานการประชุม มีคณะอนุกรรมการผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
          ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดประชุมวิชาการประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยจัดงานเมื่อวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๔๕ คน และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๕๓ คน การจัดประชุมดังกล่าวส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการ บูรณาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักการระเบิดจากข้างในและนำนโยบายและแนวทางส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ทำให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนเชิงนโยบายภายในพื้นที่ เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่เป็นกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ผลจากสมัชชาคุณธรรมภูมิภาค พบว่าผู้บริหารระดับจังหวัดต่างมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม และมีข้อเสนอให้ขยายเวทีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีการขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ให้เป็นวาระของจังหวัด พร้อมสนับสนุนงบประมาณ และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ๕ กระทรวงหลักในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ สื่อและเครื่องมือที่ทำให้งานส่งเสริมคุณธรรมเกิดรูปธรรมในระดับพื้นที่
          ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อรับทราบเรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกและการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้มีการพิจารณาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองของหน่วยงานในการประกาศยกย่อง องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้หน่วยงานระดับกระทรวงดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรในสังกัด ดำเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เมื่อมีการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งผลการประเมินให้ฝ่ายเลขานุการในคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง แล้วอนุกรรมการฯ ส่งผลการประเมินมายังกรมการศาสนา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการประกาศยกย่องต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการประเมิน ให้หน่วยงานมุ่งเน้นการขับเคลื่อนผลเชิงคุณภาพและรายงานผลตามความเป็นจริง โดยมีกระทรวงทำหน้าที่กำกับดูแลยกระดับหน่วยงานในสังกัดจากองค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้ไปสู่องค์กรคุณธรรม และองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป
          นอกจากนี้ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติผ่านสื่อหลักเพื่อสร้างการรับรู้สู่สังคมไทยให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นนโยบายและเครื่องมือให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือในการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และให้พิจารณาตัวอย่างการนำเสนอข่าวกรณีเด็กติดถ้ำหลวง จังหวัดเชียงรายของสื่อประเทศญี่ปุ่น ที่มีการถอดบทเรียนการใช้ชีวิตให้อยู่รอดในถ้ำได้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นแบบอย่างให้สังคมไทยได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน และประธานที่ประชุมได้เน้นย้ำการทำงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ว่าต้องการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม ทำให้ทุกคนคิดด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างใน คิดเชิงบวก คิดถึงอนาคต เริ่มต้นที่ตนเอง ทำความดีเพื่อความดี ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จคือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่าง โดยหัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริตในองค์กร มีการดำเนินการ ๙ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) รวมคนที่ต้องการสร้าง “สังคมคุณธรรม” (อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง) ๒) ระดมสมองหา “ปัญหาที่อยากแก้” และหา “ความดีที่อยากทำ” ๓) กำหนดแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ ๔) กำหนดมาตรฐานการทำความดีหรือ “ปฏิญญาคุณธรรม” ๕) ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม ๖) มีการยกย่อง “คนดี” ที่ปฏิบัติตามปฏิญญาคุณธรรม ๗) เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนดำเนินงาน ๘) แสวงหา “ความดี” เพื่อทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๙) เผยแพร่ความรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผล ประธานได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อนอย่างเต็มพลังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ผ่านเวทีคุณธรรมในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และมีการถอดบทเรียนจากการทำงานเพื่อเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 

01 02
   
03 04