ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒

ปก

          วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒ ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอัจฉริยา บุญรัตน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกลยุทย์ทรัพยากรบุคคลและองค์กร ธนาคารกรุงไทย (จำกัดมหาชน) สำนักงานใหญ่เป็นผู้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด การอบรม“แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ ๒” ในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ที่มีต่อภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรและสร้างแกนนำการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร หรือ Core Value คุณลักษณะ 6 ประการ ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นนโยบายสำหรับใช้ขับเคลื่อนร่วมกันทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ“แกนนำกรุงไทยคุณธรรม รุ่นที่ 1” เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันให้ธนาคารกรุงไทยกลายเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืนภายในระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้แนวความคิด “Krungthai smart Gen D” ด้วยวิธีการคัดเลือกบุคคลากรผู้ที่มีความสนใจ และมีศักยภาพของแต่ละสายงานในธนาคารกรุงไทย เข้ามาร่วมเรียนรู้พร้อมรับการอบรมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม และบทบาทหน้าที่ของแกนนำในการขยายผลต่อไป ซึ่งมีตัวแทนจากสายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 75 คน จาก 15 สายงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว กำหนดให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันคิดโครงการกิจกรรมที่จะนำไปดำเนินการต่อได้เลยโดยทันทีในสายงานของตน หลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมครั้งนี้แล้ว โดยจะต้องคิดภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์องค์กร 3 ป คือ การปลูกจิตสำนึก การป้องกัน และการปรับเปลี่ยน ซึ่งโครงการที่ได้จากการเสนอตามความคิดของผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ฝ่ายกลยุทย์ทรัพยากรบุคคลและองค์กรจะได้นำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับจัดทำเป็นแผนเพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านนโยบายต่อไป

1 2
   
7 8
   
3 4
   
5 6