หนังสือเทิด ๙ ปกเกศ

 boo9 1 

  หนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ” เป็นบันทึกประมวลพระราชดำรัสและ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีคุณค่ายิ่ง เพื่อให้ 
ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาด้วยความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
ด้วยความจงรักภักดีโดยทั่วกัน และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายในสังคมไทยของเรา

                                               

book9

 

 

 +-------ปิดรับลงทะเบียนการขอรับหนังสือ-------+ 


ศูนย์คุณธรรมขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจ หนังสือ “เทิด ๙ ปกเกศ” 
เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือได้จัดพิมพ์จำนวนจำกัด
ศูนย์คุณธรรมจึงต้องขออภัยในการปิดรับการลงทะเบียนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปได้ที่

Facebook ศูนย์คุณธรรม  และ www.moralcenter.or.th