ดอกไม้บานสื่อสารความดี

สารคดีดอกไม้บานสื่อสารความดี ( พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา)

-พอเพียง-

 
 
 
 

สู่วิถีแห่งความพอเพียง

การศึกษาแบบพอเพียง

หนึ่งไร่คุณธรรม

ขบวนบุญ
 
 
 
 
นา 1 ไร่รายได้ 1 แสน ดินแย้ม เด็กยิ้ม ศูนย์การเรียนรู้ฯร้องวัวแดง หมู่บ้านเห็ดหอมคุณธรรม
 
 
 
 
นวดมือเทพ ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมในโรงเรียน

บริโภคด้วยปัญญา

ทางเลือกทางรอด
 
 
   

ปฏิบัติการลดรายจ่าย

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงงาน

   

 

-วินัย-

 
 
 
 
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย ศูนย์เรียนรู้เด็กดีมีวินัย

โรงเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

กินข้าวหมดจานหนูทำได้
 
 
 
 
เด็กไทยไม่แต่งหน้า โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม

คุณธรรม 5 ข้อ

คนหนุ่มสาวเวียดนาม
 
     
สร้างคนสร้างครู      

 

-สุจริต-

อบต ดอนแก้วซื่อตรงโปร่งใส

น้ำใสในหนองบัว

บ้านกลางใสสะอาด

องค์กรซื่อตรง อบต แม่ลาด

 

 

 

ดัชนีชี้วัดความซื่อตรง

บางมูลนากโมเดล ตอนที่1

บางมูลนากโมเดล ตอนที่2

ความซื่อตรง 360 องศา

 

 

 

บุคคลคุณธรรม นพ เสม พริ้งพวงแก้ว

บุคคลคุณธรรม อ ระพี สาคริก

บุคคลคุณธรรม อ ไพบูลย์ วัฒนธรรมศิริธรรม

 

 -จิตอาสา-

 
 
 
 

ฉือจี้ มูลนิธิเมตตาสงเคราะห์

ขยะสร้างคน คนสร้างโลก

สถานีโทรทัศน์แห่งความรัก

หนองแวง LOVE MODEL

 
 
 

ยุวชนจิตอาสา

พ่อแม่อุปถัมภ์ ธนาคารแห่งการให้ เด็กช่างอาสา
 
 
 
ห้องสมุดสามเณร สามเณรอาสา ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน

อ่าน เรียน กิน เล่น กับห้องสมุดใต้ถุนบ้าน

 
 
 
 

สายใยรัก บ้าน ชุมชน

ฮักแพง แบ่งรัก สู่ผู้สูงวัย

ครูอาสาน้อย ภารกิจ แผ่นดินสะอาด