ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Moral Community Economic Study Center of San Ga Ban Sub District

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปในการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไปในการดำเนินงาน
ของเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ประจำตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 

 

           ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอกแดง เลขที่ 16 หมู่ 1 บ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 053-042285 มีคำขวัญ/สโลแกนประจำศูนย์ฯ คือ “เกษตรนำ หัตถกรรมเสริม เพิ่มอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน” และมีคุณธรรมประจำศูนย์ฯ คือ “สง่าบ้านความยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีนายเกษม พานวนทิศ ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอกแดง เป็นผู้จัดการศูนย์ฯ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและควบคุมการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 15 คน โดยแบ่งได้เป็นคณะกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากบุคลากรของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน 5 คน คณะกรรมการดำเนินงาน ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีทั้งหมด 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นคนสมาชิกของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดอกแดงและบุคลากรของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน 6 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) จะคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 5 คน (คณะกรรมการ 1 คน อาจมีหน้าที่รับผิดชอบหลายตำแหน่ง)

          ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดอยู่ในประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวกล้องอินทรีย์ เห็ดชนิดต่างๆ และพืชผักปลอดสารพิษทั่วไป เหตุที่ได้เลือกผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เพราะว่าเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน อีกทั้งภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาเหมาะสำหรับการทำเกษตรในทุกฤดูกาล เพราะมีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี จึงมีแนวคิดที่จะสร้างและพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการทำธุรกิจชุมชุนเชิงคุณธรรมภายใต้การบริหารจัดการแบบเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ฯ แห่งนี้เอง ได้เป็นจุดศูนย์กลางของการทำเกษตรในตำบลสง่าบ้าน โดยเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และมุมมองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบอินทรีย์ที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่างิ้วของตำบลสง่าบ้านอีกด้วย