หน้าหลัก  สมัครรับข่าวสาร   สมัครสมาชิก  ติดต่อเรา   แผนผังเว็บไซต์
facebook twitter
Search 
Ministry of Culture Thailand
ค่านิยมองค์กร“MORALITY”
ฐานข้อมูลสมัชชาคุณธรรม
ฐานข้อมูลฝึกอบรมยุทธศาสตร์
News Clipping
ห้องสมุดดิจิตอล
ชอบพูด ต้องพูดชอบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจ ฐานข้อมูลงานวิจัย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของศูนย์คุณธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 500 เรื่อง

ศูนย์คุณธรรมหวังว่าฐานองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป

 
คำค้น
 
 
ชื่อเรื่องงานวิจัย : ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : นางสาวศิริมา วงศ์แหลมทอง
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. :
ชื่อเรื่องงานวิจัย : ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ผู้แต่ง : นางสาวสุวิมล สันติเวส
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. :
ชื่อเรื่องงานวิจัย : พฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการทหารหลังเกษียณอายุราชการ
ผู้แต่ง : นางจุไรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. :
ชื่อเรื่องงานวิจัย : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเมือง
ผู้แต่ง : นางมณฑิรา อินทะพันธ์
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. :
ชื่อเรื่องงานวิจัย : พฤติกรรมภาวะผู้นำของผุ้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แต่ง : นายสมจิต จันทร์เที่ยง
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2543
ชื่อเรื่องงานวิจัย : พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน
ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ ใจจิตร
ประเภทวิจัย : วิทยานิพนธ์
ปี พ.ศ. : 2546
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 - ศูนย์คุณธรรม / (องค์การมหาชน)
เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ชั้น 16-17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400