A- A A+

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลประกาศข่าวสาร และ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

 

001 

 

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง “พลังคุณธรรม จริยธรรม นําแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพฯ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงความเชื่อมโยงเรื่องพฤติกรรมไทยกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในข่าว ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1. จิตอาสาพลังสร้างโลก 2. วินัย สร้างคน คนสร้างชาติ 3. วิกฤตคอร์รัปชัน และ 4. ความรุนแรงในสังคม โดยยกตัวอย่างกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น ว่าเป็นการใช้จิตสำนึก ใช้คุณธรรมในการกู้วิกฤต และย้ำว่า “สังคมที่คนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมต่างกัน จะรับมือวิกฤตต่างกัน ดังนั้นคุณธรรมคือหัวใจของความเป็นมนุษย์”

          สำหรับการนำเสนอผลงานด้านพฤติกรรมไทยของนักวิจัย เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโมเดลด้านพฤติกรรมศาสตร์กับกลุ่มเป้าหมายในบริบทสถานศึกษา ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัย มีเวทีนำเสนองานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยในรอบ 25 ปี ซึ่งมีผลผลิตเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัยนวัตกรรมชุดนิทาน และหลักสูตรฝึกอบรม

          ปิดท้ายด้วยการมองภาพอนาคตของการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง วช. และ ศูนย์คุณธรรม โดย รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ราชบัณฑิต และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เสนอว่า การพัฒนาคนไทยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการวิจัยรายประเด็นด้านพฤติกรรมไทย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านพฤติกรรมครอบครัว พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมประชาธิปไตย

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเสริมก่อนปิดเวทีในครั้งนี้ว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจะทำงานเชื่อมโยงกับงานสมัชชาคุณธรรม ในฐานะที่พัฒนางานวิชาการเสริมความเข้มแข็งให้สมัชชาคุณธรรม ขณะเดียวกันก็พัฒนาโจทย์วิจัยจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และยังเชื่อมโยงกับงานสถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม ที่เน้นสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมร้อยงานทั้งหมดด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม งานสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มสำคัญของการนำงานวิจัยด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์มาสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
ภาพข่าว: จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์สังคม

001 

 

         วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม จัดแถลงข่าว การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกับ 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรการศึกษา และองค์กรสื่อมวลชน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายนนทรีย์  นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๘ ธันวา จำกัด (ผู้กำกับ viral clip " คุณธรรม คุณทำได้") ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวว่า “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม เป็น “กลไก” ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 2) นโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม 3) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

         ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีนี้ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีข้อสรุป (Theme) แนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ คือ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” คำว่า “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นข้อเท็จจริงในสังคมไทย เพราะการมีวินัย หมายถึงการให้ความสำคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม และประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุข และอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข การมีวินัยของคนในสังคมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ การทะเลาะวิวาท ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้รถ ที่เป็นข่าวดังบนโลกออนไลน์ อุบัติเหตุบนท้องถนน การขาดความรับผิดชอบ เมาแล้วขับ แสดงให้เห็นและย้ำเตือนซ้ำๆ ในช่วงเทศกาลต่อเทศกาล หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนที่มักพบเห็นได้เป็นประจำ ที่มีความรุนแรงตั้งแต่การด่าทอด้วยคำพูด การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และที่ร้ายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่คนทั้งประเทศ ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนต่างให้ความตระหนัก รวมถึงมีการออกมาตรการต่างๆ ดังกล่าว เข้าควบคุมสถานการณ์ และการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น เมาไม่ขับ ง่วงนอนพัก การตั้งสถานที่พักรถ ฯลฯ  แต่จะพบว่า การเสริมพลังทางบวกในการสร้างวินัย ให้เกิดเป็นคุณธรรมของคนในชาติ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง agenda ของสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาวินัยให้กับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในสังคม ส่งผลให้เราเปลี่ยนเปลงตัวเอง และเมื่อเราเปลี่ยน (We Change World Change) สังคมและประเทศชาติก็เปลี่ยนไปด้วย

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งการโชว์ แชร์ เชื่อมผ่านสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2548 จัดมาแล้ว 9 ครั้ง จนถึงปัจจุบันในปีนี้เป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้จะเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ตลอด 10 ปีที่มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านสมัชชาคุณธรรม ในหัวข้อ “1 ทศวรรษ การสร้างสังคมคุณธรรม” หัวใจหลักของการจัดสมัชชาครั้งนี้จะเป็นเรื่อง “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมคุณธรรม moral touch เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android

         นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม และปรากฏการณ์ต่างๆ ในมิติด้านคุณธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝังด้านจิตสำนึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ องค์ความรู้ 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดี ใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

         สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 13 มิ.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมให้ความรู้แนวทาง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กว่า 100 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทศพร ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันการทุจริตของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือคุณธรรมหลัก 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ซึ่งหากทุกคนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้บรรลุผลแล้ว ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์” สร้างความมั่นใจต่อการค้าและการลงทุนในประเทศไทยต่อไป


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ข่าวกิจกรรมพิเศษ

ข่าวสารกิจกรรม งานกิจกรรมพิเศษต่างๆ

พื้นที่คุณธรรม

ลิงค์เชื่อมโยงในส่วนพื้นที่คุณธรรมในแต่ละภูมิภาค

info m1xx new  info m2xx new