A- A A+

เมนู

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมความร่วมมือประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๒) จัดและสนับสนุนการจัดสมัชชาคุณธรรม
๓) ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กร พื้นที่
๔) ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) พัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
๓) พัฒนากระบวนการยกย่องเชิดชูบุคคล/องค์กรคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒) ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๓) ศูนย์สารสนเทศด้านคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สื่อรณรงค์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๒) สื่อสารและรณรงค์คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
๓) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับนานาชาติ (อาเซียน)

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒) การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมในประเทศอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรม

กลยุทธ์การดำเนินงาน
๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
๒) พัฒนาความเป็นองค์กรคุณธรรม