ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่ 5 บางสะพานสร้างสุข คุณธรรมนำไทยเข้มแข็ง