A- A A+

เมนู

IMG 6416

                    วันที่ 28 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ  ดร.แหวนทอง บุญคำ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น Moral Touch

                    โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยการทดลองใช้งานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักแอพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาสื่อองค์ความรู้ที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมในยุคดิจิทัลได้อย่างดี


เขียนข่าว :  ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

IMG 6416

 

                          วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา" ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจากเครือข่ายโรงเรียน 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ซับม่วงวิทยา ร.ร.วังไพรวิทยาคม ร.ร.บ้านโคกไพล ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.บ้านเขาเลื่อม ร.ร.บ้านโคกปราสาท ร.ร.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ร.ร.บ้านรัตนะ และร.ร.ตาพระยา

                         โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะการจัดทำโครงงานคุณธรรม และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

IMG 6416

 

                         วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชนตามแนวทางของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ณ ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทับสะแก และชุมชนสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน

                 โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชุมชนคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

IMG 6416

 

                          วันที่ 15 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผศ.ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform

                         โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 คน สำหรับเป็นต้นแบบในการทดลองบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ด้วย Application Moral touch ผ่านฟังก์ชั่นบันทึกความดี และเป็นการส่งเสริมเครื่องมือในการแชร์ความดีให้นิสิต นักศึกษากล้าที่จะแชร์ความดีที่ได้ทำ รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลัดเปลี่ยนการบันทึกความดีจากเดิมที่บันทึกผ่านสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็น ระบบบันทึกความดีแบบออนไลน์ผ่าน Application Moral touch  เพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

  


เขียนข่าวโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโดย : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

IMG 6416


        วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม นำโดยนางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จ.พังงา จ.ภูเก็ต และจ.ระนอง เข้าร่วมการประชุม กว่า 100 คน

        สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กร โดยร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย และระดมความเห็นวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน/ กิจกรรมขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ สามารถยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม รวมถึงร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับศูนย์คุณธรรมในการร่วมสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป


ขียนข่าวและถ่ายภาพ: นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

IMG 6416


       วันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” ณ ห้อง P1 - P4 ชั้น ๒ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

       สำหรับโครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการดำเนินโครงการวิจัยมุ่งเป้า (Flagship) ปี 2563 : แผนงานครอบครัวไทยไร้ปัญหาความรุนแรง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าแผนงาน ร่วมดำเนินโครงการกับ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริฯ สำนักงานอัยการสูงสุด นำโดยนายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด

       โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกและความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริม ป้องกัน และคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรง และมุ่งสร้างกลไกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้เป็นกลไกในพื้นที่ ผ่านการดำเนินงาน และวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชน โดยเสนอโครงการนำร่องในพื้นที่เขตจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่เชียงราย พื้นที่อุดรธานี พื้นที่พระนครศรีอยุธยา พื้นที่สุราษฏร์ธานี


เขียนข่าว : นางสาวจูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายสังคม
ภาพถ่าย : นายวชิราวุธ ชูวงษ์วาน/ กลุ่มงานบริหารจัดการองค์กร

 

 

IMG 6416


       9 กันยายน 2563​ นายวีระ โรจพจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฟังความเห็นภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “คุณธรรมกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติในสังคมไทยปัจจุบัน” และได้บรรยายพิเศษ “ปรากฏการณ์คุณธรรมในสังคมไทย” และกล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมได้ขยายผลการจัดงานไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 4 จังหวัด ในปี2563​ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งผมได้เห็นพลังของหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรของตนเอง และในจังหวัดตนเองหลายหน่วยงาน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่แต่ละหน่วยงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์วิกฤติ และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละกลุ่มเครือข่าย พร้อมร่วมกันเสนอแนะรูปแบบการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วมในอนาคต ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๔ – ๒๐๕ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
       รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้กล่าวต้อนรับและนำเสนอบทบาทของศูนย์คุณธรรมต่อการส่งเสริมคุณธรรมในอนาคต
       ในการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็น เป็นหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่าย ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ร่วม ๑๓๒ องค์กร และภาคีสมัชชาคุณธรรม ๔ ภูมิภาค


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 News14052020 2

   

                   วันที่ 1 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดเชียงราย จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

                  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรม นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ โครงงานคุณธรรม, การมีส่วนร่วมของ “พลังบวร” และการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกว่า 115 คน

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม (กลุ่มภาคใต้) ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 9 โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีองค์ความรู้ซึ่งเกิดจากวิทยากร ผู้เข้าอบรม และผู้มีประสบการณ์ตรง บนหลักการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานร่วมในมิติด้านต่าง ๆ

             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “คุณธรรมกับการขับเคลื่อนในสังคมไทย” โดย ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและบทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และการเรียนรู้เครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม 3 มิติ ได้แก่ (1) โครงงานคุณธรรม โดย นายคมสัน นวลใย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง (2) ธรรมนูญชุมชน โดย นายแฉล้ม เรืองเพ็ง และนายฉลอง เรืองพูน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านโงกน้ำ จังหวัดพัทลุง และ (3) การพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดย นายอดิศพงษ์ อุไรกุล หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 120 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพถ่าย : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 News14052020 2 

                               วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรเครือข่ายทางสังคม ๘ เครือข่าย จัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้แนวคิด “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใจสะอาด ไม่ขาดคุณธรรม” เพื่อเป็นเวทีกลางการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม และการแสดงพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนกว่า ๙๘ องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรม ตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานเปิดงาน และการบรรยายพิเศษ“การสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนชุมชน องค์กรคุณธรรมที่ประสบผลสำเร็จเป้นที่ประจักษ์  พร้อมทั้งเปิดเวทีอภิปรายให้ข้อคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนคุณธรรมให้สำเร็จของภาคีเครือข่าย การแสดงผลงานเชิงรูปธรรมของภาคีเครือข่ายในรูปแบบ“ตลาดนัดคุณธรรม” จำนวน ๒๓ บูธ ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนกว่า ๕๐๐ คน
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                                รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนที่จะทำให้จังหวัดสุราษฏร์ธานี ยกระดับไปสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ในระยะ ๓ ปี ด้วยกระบวนการทางวิชาการ การสำรวจและรายงานสถานการณ์คุณธรรม ควบคู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านคุณธรรม ให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์ม ๘ เครือข่าย ซึ่งต้องเสริมสร้างพลังบวก และสร้างระบบนิเวศน์ด้านคุณธรรมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนผ่านกระบวนการ “ชม แชร์ ช่วย เชื่อม” ขยายผลให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย ทุกพื้นที่                 

                                ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้นำหน่วยงานองค์กรภาคีประกาศเจตนารมณ์ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยและยึดโยงยุทธศาตร์จังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรให้ได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม  มีการส่งเสริมพัฒนาหน่วยงาน องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม  การสื่อสารรณรงค์และประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมร่วมของจังหวัดได้แก่ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี  มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ส่งเสริมการค้นหายกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กรที่มีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่อง  และร่วมกันพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแกนนำบุคลากร  ที่ทำหน้าที่ในองค์กรต้นแบบให้มีศักยภาพในการเป็นเหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ ตามแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของแต่ละเครือข่าย และสร้างอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานีให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


ข่าวโดย : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)