A- A A+

เมนู

 News14052020 2

 

                 

          29 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมผลิต “รายการฮีโร่ต้านโกง” ตอน สร้างคุณธรรมตามวิถีพอเพียง ณ สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

          ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้ประเด็ดการสัมภาษณ์ถึงจุดกำเนิดของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง/สังคม เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองและนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินชีวิตต่อไป

          สำหรับรายการ ฮีโร่ต้านโกง เป็นรายการเรียลลิตี้ เกี่ยวกับการรณรงค์และต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี และปราศจากการคอรัปชั่น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 20.30 - 20.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 2 HD

 


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                  รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เปิดเผยคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดระยะเวลาที่มีวิกฤตจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แต่พฤติกรรมการแสดงออกของพี่น้องคนไทย ปรากฎการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างกว้างขวาง ที่โดดเด่นเป็นที่กล่าวขานไปทั่วโลก ที่รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลรายงานข่าวสถานการณ์คุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ได้แก่

                        อันดับ 1  การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่เห็นความร่วมมือทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรและพี่น้องประชาชนที่ต่างเห็นใจ ให้กำลังใจ ทั้งๆ ที่อยู่ในสถานะวิตกกังวลทุกฝ่าย แต่ทุกฝ่ายร่วมใจกันเป็นพลังสามัคคี

                        อันดับ 2  อาสาสมัคร โดยเฉพาะพี่น้อง อสม. ที่แม้ว่าต้องลำบาก แต่เต็มใจลงพื้นที่ระดับหมู่บ้านช่วยกันคุมเข้ม ให้ข้อมูลช่วยเหลือ และเกิดกระแสจิตอาสา น้ำใจแบ่งปันไปทั่ว

                        อันดับ 3  การบริจาคอาหารและสิ่งของที่มีบุคคล องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ศิลปิน ดารา แบ่งปันเกิดปรากฎการณ์ ข้าวจากอิสานแลกปลาจากภาคใต้ บนความพอเพียงอย่างงดงาม

                        อันดับ 4  ตู้ปันสุข ที่เกิดขึ้นจากกลุ่ม The Little Free Pantry  ที่อยากแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แบบที่สามารถแบ่งปันเติมเต็มโดยใช้ตู้กับข้าวเป็นสื่อกลาง จนโด่งดังและแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ

                        อันดับ 5  การใช้สื่อ Digital เป็นสื่อกลางส่งกำลังใจทั้งในรูปแบบเพลง คลิปดีๆ แบ่งปัน เกิดการสร้างพลังบวก มิตรไมตรี ต่อทุกสาขาอาชีพแม้แต่นานาชาติ

                        อันดับ 6  ไทยยืน 1 ในอาเซียน ในการมีวินัยและความรับผิดชอบตามกฎระเบียบทั้งการรักษาระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย check in ใช้ระบบไทยชนะ QR code เพื่อคุมสถานการณ์

                        อันดับ 7  วิถีชีวิตแบบใหม่ เกิดพฤตินิสัยที่ทุกคนเริ่มใช้หลักสุขศึกษามาปรับใช้เป็นวิถีชีวิต รวมทั้งการใช้ระบบสื่อสารสนเทศ เทคโนโลยีในการสร้างงานนวัตกรรมมากมาย

            แต่มีคุณธรรมจากด้านที่ยังน่าเป็นห่วงในสังคมไทย ได้แก่

                        อันดับ 8  การกักตุนสินค้า

                        อันดับ 9  การฝ่าฝืน พรก.ฉุกเฉิน

                        อันดับ 10  ขยะจากพิษโควิด ที่ยังขาดประสิทธิภาพการจัดการ

                         รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเพิ่มเติมว่า “อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เกิดพฤตินิสัยที่ดีต่อผู้คนทั้งทุกกลุ่มวัย ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ หากพฤตินิสัยที่ดีดำรงอยู่จนเกิดเป็นวิถีแห่งคุณธรรมด้วยจิตสำนึกในผู้คน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ย่อมส่งผลการยกระดับคุณภาพพลเมืองให้ไทยก้าวสู่ประเทศที่มีคุณธรรม ทั้งพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา ที่จะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมอย่างยิ่ง ยืนผงาดในเวทีโลกต่อไป”

 


 

เขียนข่าว : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                              วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้รับเกียรติจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” พร้อมด้วยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 4” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

                               สำหรับโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน

                              ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ได้ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม ปลุกพลังบวก ให้กำลังใจ และย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจที่สามารถส่งเด็กให้ถึงฝั่งฝันเป็นคนดีสู่สังคมได้ พร้อมทั้งได้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กร/บุคคลคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร โดยผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยคุณธรรมพลังบวก เป็น “นักสังคมสงเคราะห์มืออาชีพ” เพื่อเกื้อหนุน ส่งเสริม เพิ่มคุณภาพให้กับสังคม ผ่านการสร้าง ปลูกฝัง พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมความดีในอนาคตต่อไป

 


 

เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท /กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างเครือข่ายสังกัดรัฐสภา" และกิจกรรม "การให้คำปรึกษาเครือข่ายคุณธรรมภายในองค์กร" เพื่อร่วมติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนส่วนราชการในสังกัดรัฐสภาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

                           โดยมี พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อดีตประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อ "เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม" และนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่อง "การประเมินตนเองสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม" ให้กับข้าราชการจากส่วนงานในสังกัดรัฐสภาประมาณ 100 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการรับรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ว่าการพัฒนาคุณธรรมไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มต้นได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากตัวเรา อีกทั้งเกิดแรงบันดาลใจในการลงมือปฏิบัติเพื่อส่งต่อความดีไปสู่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานและองค์กรต่อไป

 


 

เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : ชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                        วันที่ 25 มิถุนายน 2563  กรมอนามัย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม มาสร้างความรู้ ความเข้าใจ  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 70 คน

                        เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิม และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมอนามัย ทุกเขตพื้นที่ เกิดแนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมองค์กร และความผูกพันองค์กรในการป้องกันการทุจริต เป็นองค์กรคุณธรรม ที่มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำการประเมินต้นทุนความดีและคุณธรรมขององค์กร  Work Shop เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานบนฐานคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                            23 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

                            ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ ดร.อัสนียา สุรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการดำเนินงานภายใต้ค่านิยมองค์กรบนหลักความกตัญญู ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตามวิถีชีวิตตนสมบูรณ์ การส่งเสริมคุณธรรมผนวกกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลความสำเร็จสู่ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศ

สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                    19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ เจริญเคเบิ้ลทีวี ร่วมบันทึกเทปรายการ The Vision ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

                      ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมภาคธุรกิจ โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นสัมภาษณ์ เรื่องการบริหารงานบนพื้นฐานการสร้างความสมดุลบนหลักของคุณธรรม “ความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ” ปัจจัยความสำเร็จ/ความดีงานที่เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป้าหมายในอนาคตขององค์กรในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืน

                   สำหรับรายการ The Vision เป็นรายการสัมภาษณ์มุมมอง แนวคิด และวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเนื้อหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยออกอากาศทาง Cable Channel 37 HD และโครงข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 15.30 น.

 


 

เขียนข่าว : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : จักราชัย  ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 News14052020 2

 

                       วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การดูแลเด็กและเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้บุคลากรทำงานด้วยจิตมุ่งบริการและทำงานด้วยความสุข มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพี่เลี้ยงผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ / สถานแรกรับ สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวนกว่า 30 คน

                      โดยศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมบรรยาย อภิปราย และจัดกิจกรรม ในแนวคิด “ขับเคลื่อนคุณธรรม สร้างแรงบันดาลใจด้วยพลังบวก” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากต้นแบบองค์กรคุณธรรม การประเมินความเครียดจากสถานการณ์ Covid-19 ค้นหาความภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ แบ่งกลุ่มย่อยอภิปรายและจัดทำโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานด้วยคุณธรรมเพื่อสังคมต่อไปในอนาคต


 

เขียนข่าว : นายบุญญานนท์ ศรีโท กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ถ่ายภาพ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 News14052020 2

 

                           วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การพัฒนาองค์กรคุณธรรมและผู้นำกับจริยธรรมทางการบริหาร" แก่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จำนวนกว่า 30 คน ณ ห้องประชุม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

                           สำหรับสคร.เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผนการบริหาร และมาตรการต่างๆ ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ มีคุณธรรมเป้าหมายคือ "สามัคคี ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย" อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามหลักการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยยินดีเป็นพันธมิตรกับศูนย์คุณธรรม ในการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

 


 

เขียนข่าว : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 News14052020 2

            

       วันที่ 12 มิถุนายน 2563  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมาน  ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบาย ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยเชิญวิทยากร จากศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมองค์กรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ร่วมบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ  วิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมในองค์กร และแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 50 คน

       สำหรับเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกภาคส่วน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับทราบแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ การประเมินต้นทุนคุณธรรมขององค์กร  ว่าองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรมระดับใด  Work Shop ออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไป


 

เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม