A- A A+

เมนู

001 

 

           ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ ไทย และ สำนักงาน ปปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (YDI - Youth Development Index) ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน เป็นเวทีหารือแนวทาง ส่งเสริมอาสาสมัครเยาวชน โดยเฉพาะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเสริมสร้างความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนอาเซียน ส่งเสริมผู้นำเยาวชนในฐานะเป็นส่วนสำคัญของ กระบวนการพัฒนาเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน สร้างการรับรู้ด้านการมี ส่วนร่วมของเยาวชนและองค์กรเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในฐานะ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) เป็นประธานเปิดการ ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ใน ประเด็นสถานการณ์วัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน อาเซียน (YDI - Youth Development Index) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ (Domains) ได้แก่ ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellbeing) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (Education) ด้านการจ้างงานและการสร้างโอกาส (Employment and Opportunity) ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน (Participation and Engagement) ด้านค่านิยมและอัตลักษณ์ (Values and Identity) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

          ด้าน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ในฐานะ รับผิดชอบตามภารกิจงานสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้านการสื่อสารและรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย และ กลุ่มแกนนำเยาวชน สปป.ลาว ป้องกันยาสูบ (Lao Youth Anti Smoking) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนด้วยกระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ บน แพลตฟอร์ม On Air, Online, On Ground เพื่อให้เยาวชนนำไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมจนเป็นค่านิยมคุณธรรมทางสังคม โดยเฉพาะคุณธรรมด้าน “วินัย” ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเฉพาะการ พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยกลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ ทางสังคม ศูนย์คุณธรรม มีภารกิจเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการ ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับเยาวชน ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมให้มีความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ เชื่อมโยงหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมด้านวินัยในกลุ่มเป้าหมายตนเองได้

           นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ในฐานะรับผิดชอบงานด้านความร่วมมือเยาวชนอาเซียน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน จิตอาสา หรืออาสาสมัครของเยาวชนสองประเทศ ในมิติด้านสุขภาพ ได้แก่ ยาเสพติด สุรา และยาสูบ โดยนำคุณธรรมด้านวินัย และจิตอาสา มาส่งเสริม ปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด บูรณาการกระบวนการสร้างวินัย ในตนเองของผู้นำเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนด้านยาเสพติด ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม แล้วคุณค่าจะตามมา โดยที่ ไม่ต้องแสวงหาคุณค่าที่เป็นตัวเงิน เพราะผมเชื่อว่า “เมื่อเรามีคุณธรรม คุณค่าต่างๆ ทั้งในด้านการยอมรับ และการสนับสนุนต่างๆ ก็จะเข้า มาหาเราเอง” ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือ และแผนการดำเนินงาน พัฒนา ผู้นำเยาวชนที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ของทั้งสองประเทศ สถาบันยุวทัศน์ฯจะนำเสนอต่อที่ประชุม Youth Forum ภายใต้กรอบ ความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน 10 ประเทศ ที่สถาบันยุวทัศน์แห่ง ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดในปลายปี 2562 นี้ นายเมธชนนท์ กล่าว


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


000 

 

          วันพุทธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ควรค่าแก่การยกย่อง ปี ๒๕๖๒ ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “National Moral Assembly” ครั้งที่ ๑๐ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การค้นหา ยกย่อง เชิดชูบุคคลที่นำคุณธรรม ๔ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตจนเกิดการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศชาตินั้น เป็นกระบวนการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและขยายผลแบบอย่างในการทำความดีให้มีความหลากหลายในทุกสาขาอาชีพที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนและคนในสังคม โดยสรรหาผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในระดับจังหวัด และเป็นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงกับสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมค้นหาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ ควรค่าแก่การยกย่อง ได้แก่ พฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา ปรากฏชัดเจนในวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

          โดยกระบวนการค้นหา บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” มาใช้ในการทำงาน หรือแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

                    ๑) วางแผนเตรียมการ และนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม

                    ๒) จัดตั้งคณะทำงาน ๑ คณะ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องที่เป็นที่ประจักษ์

                    ๓) ค้นหาบุคคลต้นแบบผ่านช่องทางกลไกอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา

          ทั้งนี้ วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง คณะกรรมการมีแนวทางคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีพฤติกรรมที่ดี ไม่มีประวัติหรือพฤติกรรมที่ปรากฎความเสี่ยงใดๆ และไม่ได้รับรองบุคคลนั้น เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

          สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมแสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                    หลักเกณฑ์ที่ ๑. มีพฤติกรรมที่แสดงออกหรือสะท้อนการมีคุณธรรม ด้านพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ควรค่าแก่การยกย่อง จนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ หรือ ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน หรือนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินงานเป็นกิจวัตร   

                    หลักเกณฑ์ที่ ๒. มีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง ในระดับพื้นที่ หรือสาธารณะ

                    หลักเกณฑ์ที่ ๓. เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือก จากการมีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง

                    หลักเกณฑ์ที่ ๔. ต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยได้รับรางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ในงานสมัชชาคุณธรรมภูมิภาคและชาติมาแล้ว

                    หลักเกณฑ์ที่ ๕. พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย ที่เปิดโอกาสให้คนในจังหวัด ได้รับโอกาส โดยไม่จำกัดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

                    หลักเกณฑ์ที่ ๖. ในการพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้คำนึงถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่อาจมีผลขัดแย้งกับคุณธรรมจริยธรรมได้

          สำหรับด้านการพิจารณานำเสนอบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่องนั้น ศูนย์คุณธรรมรับผิดชอบในการรับรองโดยอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด นอกเหนือจากนี้ ศูนย์คุณธรรม มีเอกสิทธิ์ที่จะพิจารณาบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ตามสาขาอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้ที่สาธารณชนยอมรับในพฤติกรรมที่ดีตามเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น เพื่อรับทราบและยกย่องต่อไป

vสำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


101343 

 

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ “National Moral Assembly” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ศูนย์คุณธรรม ชู “วินัย” ขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ สร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม ร่วมกับ กรมการศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ 6 กลุ่มภาคีเครือข่าย พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ควรค่าแก่การยกย่อง ปี 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดคุณธรรม” โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ คณะกรรมการจัดงานฯ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ผู้บริหารกรมการศาสนา ผู้บริหารองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ผมขอเรียนต่อสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ดังจะเห็นได้จากนโยบายรัฐบาลในการสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในปีแรก ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เน้นการสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนา จิตใจให้เข้มแข็งมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มียุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และที่สำคัญคือ ขณะนี้มีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ ในช่วงปี 2559 - 2564 หัวใจสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับนี้ คือ การมุ่งพัฒนาให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต สืบสานความเป็นไทย อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุข โดยมุ่งการพัฒนาตามคำสอนศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจของพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณธรรมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและนานาชาติ  โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการในการขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกรมการศาสนา พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมและพัฒนาชาติ

          อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนให้สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรมนั้น ปัจจัยความสำเร็จไม่ใช่การมีแผนระดับชาติหรือการทำงานของหน่วยงานรัฐเท่านั้น เพราะการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเป็นเรื่องยากและ    ท้าทาย จะใช้การสั่งการหรือบังคับไม่ได้ ต้องสร้างกระบวนการขัดเกลา บ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชน และจะต้องประสานความร่วมมือ รวมพลังกับทุกฝ่าย รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้ นอกจากจะเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกันแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงานทำอย่างจริงจัง หากจะให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างไร ทางกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้ดูแลเรื่องการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จะได้นำมาขยายผลส่งต่อรัฐบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ด้าน นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงาน

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็น “กลไก” ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 2) นโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม 3) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

          ในส่วนของ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า สมัชชาคุณธรรมปีนี้ ได้พยายามจัดกลุ่มเครือข่ายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมใน 6 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษา และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลังประชารัฐขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติให้เข้าถึงบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งหมด มีกระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งการโชว์ แชร์ เชื่อมผ่านสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2548 จัดมาแล้ว 9 ครั้ง จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 10 ซึ่งเป็นปีที่มีการถอดบทเรียนองค์ความรู้ 10 ปี การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านสมัชชาคุณธรรม ในหัวข้อ “1 ทศวรรษ การสร้างสังคมคุณธรรม” หัวใจหลักของการจัดสมัชชาในปีนี้ ชูประเด็นวินัยของคนในชาติ “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” ที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นส่งเสริมคุณธรรม Moral Touch เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการส่งเสริมคุณธรรม สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android

          สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


003 

 

          ป.ป.ส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี) เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและ องค์กร ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน เชิดชูเกียรติบุคคลและ องค์กรผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ซึ่งในปีนี้ รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในผู้ที่ ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          วันต่อต้านยาเสพติด ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตามประกาศมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ประกาศให้ วันที่ 26 มิถุนายนเป็นวันสำคัญสากล คือ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอน สัมปทานการค้าฝิ่น โดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น ครั้งแรก

          สำหรับประเทศไทย มีการวางระบบและแบบแผน โดยกำหนด พระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส่วนคำขวัญวันต่อต้าน ยาเสพติด ประจำปี 2562 ได้แก่ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม


001 

 

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยจัดประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง “พลังคุณธรรม จริยธรรม นําแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพฯ

          ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงความเชื่อมโยงเรื่องพฤติกรรมไทยกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และนำเสนอสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ที่เป็นการประมวลสถานการณ์ทางสังคมที่ปรากฏในข่าว ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ 1. จิตอาสาพลังสร้างโลก 2. วินัย สร้างคน คนสร้างชาติ 3. วิกฤตคอร์รัปชัน และ 4. ความรุนแรงในสังคม โดยยกตัวอย่างกรณีแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่น ว่าเป็นการใช้จิตสำนึก ใช้คุณธรรมในการกู้วิกฤต และย้ำว่า “สังคมที่คนมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมต่างกัน จะรับมือวิกฤตต่างกัน ดังนั้นคุณธรรมคือหัวใจของความเป็นมนุษย์”

          สำหรับการนำเสนอผลงานด้านพฤติกรรมไทยของนักวิจัย เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโมเดลด้านพฤติกรรมศาสตร์กับกลุ่มเป้าหมายในบริบทสถานศึกษา ประกอบด้วยศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และมหาวิทยาลัย มีเวทีนำเสนองานวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยในรอบ 25 ปี ซึ่งมีผลผลิตเกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัยนวัตกรรมชุดนิทาน และหลักสูตรฝึกอบรม

          ปิดท้ายด้วยการมองภาพอนาคตของการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง วช. และ ศูนย์คุณธรรม โดย รศ.ดร.พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ ราชบัณฑิต และคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย เสนอว่า การพัฒนาคนไทยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการวิจัยรายประเด็นด้านพฤติกรรมไทย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านพฤติกรรมครอบครัว พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพฤติกรรมประชาธิปไตย

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวเสริมก่อนปิดเวทีในครั้งนี้ว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทยจะทำงานเชื่อมโยงกับงานสมัชชาคุณธรรม ในฐานะที่พัฒนางานวิชาการเสริมความเข้มแข็งให้สมัชชาคุณธรรม ขณะเดียวกันก็พัฒนาโจทย์วิจัยจากกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และยังเชื่อมโยงกับงานสถาบันพัฒนาวิทยากรคุณธรรม ที่เน้นสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมร้อยงานทั้งหมดด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นการสร้างระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม งานสัมมนาครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มสำคัญของการนำงานวิจัยด้านจิตพฤติกรรมศาสตร์มาสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป


เขียนข่าว: ธัญลักษณ์ ศรีสง่า / กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม
ภาพข่าว: จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์สังคม

001 

 

         วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม จัดแถลงข่าว การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 : 10th National Moral Assembly” ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมกับ 6 เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรศาสนา ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรการศึกษา และองค์กรสื่อมวลชน โดยมี นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายนนทรีย์  นิมิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๘ ธันวา จำกัด (ผู้กำกับ viral clip " คุณธรรม คุณทำได้") ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสมัชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

         นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 กล่าวว่า “กระบวนการสมัชชาคุณธรรม” เป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายและนำเสนอผลเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนต่างๆ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม เป็น “กลไก” ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมของประเทศ โดยยึดหลักความสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ประกอบด้วย 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 2) นโยบายรัฐบาล ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือประชารัฐเพื่อสร้างสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรม 3) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับดังกล่าว โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 4) แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและส่งเสริมให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมด้านคุณธรรม

         ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 10 กล่าวว่า การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติปีนี้ คณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีข้อสรุป (Theme) แนวคิดหลักการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ คือ “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” คำว่า “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” เป็นข้อเท็จจริงในสังคมไทย เพราะการมีวินัย หมายถึงการให้ความสำคัญกับกฎ ระเบียบ หรือกติกาของสังคม และประเทศ ซึ่งจะทำให้ประเทศเกิดความสงบสุข และอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข การมีวินัยของคนในสังคมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการปฏิบัติโดยตนเอง แต่ก็เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมโดยรวมได้ จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ การทะเลาะวิวาท ปัญหาใหญ่ของผู้ใช้รถ ที่เป็นข่าวดังบนโลกออนไลน์ อุบัติเหตุบนท้องถนน การขาดความรับผิดชอบ เมาแล้วขับ แสดงให้เห็นและย้ำเตือนซ้ำๆ ในช่วงเทศกาลต่อเทศกาล หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์กระทบกระทั่งบนท้องถนนที่มักพบเห็นได้เป็นประจำ ที่มีความรุนแรงตั้งแต่การด่าทอด้วยคำพูด การทะเลาะวิวาท การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บ และที่ร้ายแรงที่สุด คือ การสูญเสียชีวิต ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่คนทั้งประเทศ ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนต่างให้ความตระหนัก รวมถึงมีการออกมาตรการต่างๆ ดังกล่าว เข้าควบคุมสถานการณ์ และการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น เมาไม่ขับ ง่วงนอนพัก การตั้งสถานที่พักรถ ฯลฯ  แต่จะพบว่า การเสริมพลังทางบวกในการสร้างวินัย ให้เกิดเป็นคุณธรรมของคนในชาติ น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง agenda ของสมัชชาคุณธรรมครั้งนี้ “วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางการพัฒนาวินัยให้กับทุกภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน องค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทุกคนในสังคม ส่งผลให้เราเปลี่ยนเปลงตัวเอง และเมื่อเราเปลี่ยน (We Change World Change) สังคมและประเทศชาติก็เปลี่ยนไปด้วย

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันมีกระบวนการส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรม ทั้งการโชว์ แชร์ เชื่อมผ่านสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2548 จัดมาแล้ว 9 ครั้ง จนถึงปัจจุบันในปีนี้เป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้จะเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้ตลอด 10 ปีที่มีการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านสมัชชาคุณธรรม ในหัวข้อ “1 ทศวรรษ การสร้างสังคมคุณธรรม” หัวใจหลักของการจัดสมัชชาครั้งนี้จะเป็นเรื่อง “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน ทั้งยังได้พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมคุณธรรม moral touch เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ android

         นอกจากนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยขึ้น เพื่อนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ทางสังคม และปรากฏการณ์ต่างๆ ในมิติด้านคุณธรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝังด้านจิตสำนึกแก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ องค์ความรู้ 10 ปรากฏการณ์ คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย” เป็นการศึกษา รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่งข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดี ใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวกของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหาการคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาดภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้งแนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

         สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง ขอขอบคุณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดแถลงข่าวครั้งนี้


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

006 

 

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคมคุณธรรมกับปรากฏการณ์ทางสังคมไทย มุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ รายงานสถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ปี 2562 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมเกิดความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จุดประกายให้สังคมร่วมกัน คิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ต่อไป

          การประชุมวิชาการ คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม คุณธรรมกับปรากฏ การณ์ทางสังคมไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นเป็นเวที เสวนาวิชาการ : “เจาะประเด็น วิกฤตคุณธรรม เราได้เรียนรู้อะไร” มีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น “ปัญหาความรุนแรง… บทสะท้อนนิเวศสังคมป่วย” ร่วมกับ Speaker นายอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง ผู้ประกาศข่าว พิธีกร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ ประเด็น “สังคมอุดมดราม่า แบบสุดขั้ว” และ นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งรายการทีวีออนไลน์ toolmorrow แลกเปลี่ยนในประเด็น “ปลุกพลังไวรัลคลิป แก้ไขนิสัยวัยโจ๋” ดำเนินรายการโดย คุณพรวดี ลาทนาดี ผู้ประกาศข่าว และพิธีกร จากไทยพีบีเอส

          ภาคบ่าย เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ “คุณคือฮีโร่” นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ แท็กซี่จิตอาสา ขับรถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง มานานกว่า 23 ปี นายเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์) ครูเรือจ้างข้างถนน นักสู้ผู้อุทิศตนเองเพื่อผู้อื่น และ นายฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์ (กอล์ฟฟี่) นางฟ้าซาลอน…ช่างทำผมใจบุญช่วยเหลือคนพิการ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดี ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้เป็นองค์ความรู้กลาง ในการสนับ สนุนองค์กรทางนโยบาย องค์กรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้ และ นวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย มีบทบาท สำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมบนฐานความรู้ โดยมีการจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยขึ้น เพื่อประมวล สถานการณ์ และปรากฏการณ์การทำความดีของคนในสังคม มีเป้าหมายสร้างความตระหนัก และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำข้อมูลไปใช้ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า องค์ความรู้ “10 ปรากฏการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคม ไทย” เป็นการศึกษา รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจากประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 จากแหล่ง ข่าวที่มีความหลากหลาย ทั้งจากเว็บไซต์ข่าว และสื่อสังคมออนไลน์ ที่สะท้อนด้านคุณธรรมความดีใน 4 มิติ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้น ได้สะท้อนภาพเชิงบวก ของสังคมในด้านการสร้างความร่วมมือ เช่น จิตอาสากับการจัดการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น การร่วมมือร่วมใจจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และสะท้อนสภาพปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ที่ต้อง เฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม เช่น การทะเลาะวิวาท การสร้างความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนปัญหา การคอร์รัปชัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความอ่อนแอของสังคม ที่ขาด ภูมิคุ้มกันในการรับมือ ทั้งในระดับของบุคคล ครอบครัว ตลอดทั้ง แนวทางการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ศูนย์คุณธรรรมคาดหวังว่า 10 สถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย ในปี 2562 นี้ จะนำไปสู่การ สร้างพื้นที่ความรู้ (Knowledge space) ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปรากฏการณ์สังคมในมิติคุณธรรม และประเด็นสถานการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เกิดการนำข้อมูลปรากฏการณ์สังคม ในมิติคุณธรรมไปใช้สนับสนุนงานเชิงนโยบาย และเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่กับประชาชน และเกิดการจุดประกายให้สังคมตระหนัก และ มองเห็นคุณค่าของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับนโยบาย เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด องค์ความรู้ 10 ปรากฎการณ์คุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย ได้ทางเว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม (www.moralcenter.or.th) หรือที่แอพพลิเคชั่น Moral Next


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 13 มิ.ย.2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม จัดอบรมให้ความรู้แนวทาง กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กว่า 100 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทศพร ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยกล่าวว่า “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันการทุจริตของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรยึดถือคุณธรรมหลัก 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน ซึ่งหากทุกคนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมได้บรรลุผลแล้ว ย่อมจะส่งผลให้องค์กรปลอดการทุจริตได้อย่างสมบูรณ์” สร้างความมั่นใจต่อการค้าและการลงทุนในประเทศไทยต่อไป


เขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยงานพัฒนาวิทยากรคุณธรรม กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ฝ่ายปฏิบัติการ 2 ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานฯ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสถาบันประเทศไทยต่อต้านการทุจริต แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการอาวุโส ต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ (สำนักงานประเทศออสเตรีย) และคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสำคัญขององค์กรคุณธรรมต่อสังคมไทย ณ โรงแรม TK Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

         หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่รุ่นที่ 1 เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในด้านการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้กลับไปทำหน้าที่ผู้นำสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรของตนเอง รวมถึงขยายผลสู่เครือข่ายทางสังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

         ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ที่ศูนย์คุณธรรม กำลังพัฒนาโครงการอบรมไปสู่การเป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เชื่อมกับงานวิจัยระบบพฤติกรรมไทยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีวินัยและความรับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระดับสากลต่อไป

         ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมจะรับข้อเสนอแนะ คำติชมจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรสื่อมวลชน ที่เข้าอบรมทั้ง 50 คน ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นในรุ่นต่อไป


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ภาพข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าส่งเสริมสังคมคุณธรรม โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านกลยุทธ์ Co Brand หนึ่งในแผนงานส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมคุณธรรมตามบริบทของแต่ละองค์กร ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลยุทธ์ Co Brand ขับเคลื่อนการสร้างค่านิยมสังคมคุณธรรม ผ่านการสื่อสารแบบบูรณาการ และเพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนในระดับประเทศ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ครอบครัว ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ​

          รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สาระสำคัญของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรมภายใต้กลยุทธ์ Co Brand ครั้งนี้ กลุ่มสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ทั้ง 4 ภาคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของศูนย์คุณธรรมที่ได้มีการประชุมร่วมกัน มีความเห็นพ้องร่วมกันต่อการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยมิติของวินัย ด้วยแนวคิด “วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” เป็นประเด็นสำคัญของภารกิจ ภายใต้หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสังคมคุณธรรมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสถาบันครอบครัว อาศัยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสื่อสารโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยศูนย์คุณธรรมให้ความสำคัญต่อการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม ด้วยกลยุทธ์ Co-Branding ส่งเสริมคนดี สังคมดี เพื่อให้เครือข่ายพันธมิตรมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน อันจะเกิดผลลัพธ์ต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์ (brand value) ภายใต้บริบทที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร

​         กลยุทธ์การ Co-Branding ส่งเสริมสังคนดีสังคมดี เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อกระตุ้นการรับรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมพฤติกรรมของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมได้รับการยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สร้างสรรค์แก่สังคม อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพันธมิตร นำไปสู่ความร่วมมือที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

          ​ด้าน นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรม กล่าวถึงแคมเปญว่า Co-Branding เป็นแคมเปญส่งเสริมสังคมคุณธรรมที่ดี การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มุ่งประเด็นไปที่การขับเคลื่อนความมีวินัยของผู้คนในสังคม ซึ่ง “วินัย” ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดสังคมคุณธรรม กล่าวคือ หากคนเรามีวินัยอย่างเคร่งครัดในทุกๆ ด้านแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือการไม่พยายามเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แต่ทว่าการจะเกิดวินัยในตนเองได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับที่ “ระเบิดจากภายใน” เป็นตัวกระตุ้นจิตสำนึกเฉพาะบุคคล เพราะแต่ละบุคคลนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถให้ผู้อื่นบังคับ หรือชี้นำได้ทั้งหมด
แคมเปญนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้างเครือข่าวความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรม ได้แก่ การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ครอบคลุม ซึ่งการสื่อสารต้องสามารถสร้างความประทับใจแก่กลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่การแบ่งปันประสบการณ์ที่ร่วมกัน นำไปสู่อัตลักษณ์ที่แตกต่างและส่งเสริมคุณค่าแบรนด์อย่างเหมาะสมในเชิงคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์เกิดความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจ การยอมรับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ด้าน

          สำหรับศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีภารกิจสำคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ร่วมกันพัฒนาสังคมในด้านคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยเจาะจงไปที่การพัฒนาคุณธรรมในระดับทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เครือข่ายทางสังคมมีความเข้าใจต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และบูรณาการหลักคุณธรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมได้ด้วยตนเอง


เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม