A- A A+

เมนู

 

S 27385861

ศูนย์คุณธรรม เดินหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 7 มีนาคม 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมทีมนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการสำรวจสถานการณ์ สภาพปัญหาในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำความเข้าใจประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครอบครัวพลังบวก ครั้งที่ 1 ร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ พร้อมฟังบรรยาการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต้นทุนชีวิตและการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาด้วยทักษะ 5 ด้าน ให้แก่แกนนำในพื้นที่ และตอบข้อซักถาม เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การรอบรู้ทางด้านสุขภาพจิตครอบครัว และนำองค์ความรู้การรอบรู้ด้านสุขภาพจิตสู่การปฏิบัติระบบพี่เลี้ยงในชุมชน รวมถึงพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน และภาคีเครือข่ายในชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 33 คน
 


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

 

 

279674

 

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจเข้ารับการส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนป่าแดงวิทยา โรงเรียนสันติวิทยา โรงเรียนบ้านเทอดไทย โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และโรงเรียนเทศบาล 8 (บ้านใหม่)
พร้อมทั้งผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทน สพม.เชียงราย และผู้แทน สพป.เขต 1-4 เข้าร่วมให้ความเห็น

โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผล พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ซึ่งคณะทำงานในเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่าจะนำผลการหารือในเวทีครั้งนี้ไปนำเสนอในเวทีประชุมเครือข่ายสมัชชาจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินงานของเครือข่ายการศึกษาในการดำเนินงานตามเป้าหมายจังหวัดและตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ร่วมกัน ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน

เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

277944

ศูนย์คุณธรรมระดมสมอง มรฏ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัดออกแบบเครื่องมือวิชาการ พร้อมเร่งเครื่องหนุนเสริมเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปี 2564

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการ พร้อมจัดทำแผนสนับสนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมอาคารคหกรรม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง ที่ปรึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


          ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 คน ในการประชุมได้วางแผนดำเนินงานออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือการติดตามผลการนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กรคุณธรรม 3 ระดับ เครื่องมือติดตาม ประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการหนุนเสริมขับเคลื่อนกลไกคณะทำงาน 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจะผนึกกำลังบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างจังหวัดคุณธรรมเชียงรายให้เกิดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมต่อไป


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

 

277944

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจำนวน 20 โรงเรียน พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองนายกอบจ.เข้าร่วมเวทีเพื่อทำความเข้าใจนโยบายการสนับสนุนด้านการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกล่าวให้กำลังใจเครือข่ายการศึกษา ในการขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน อีกทั้ง นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผอ.อำนวยการกองการศึกษา อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้กล่าวถึงการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

 


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

274062

 

เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จับมือเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ และนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี ดร.สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมวางแผนแนวทางการพัฒนาและกำหนดแผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) การพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม จำนวน 5 โรงเรียน และ 2) พัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในโรงเรียนขยายผลจำนวน 20 โรงเรียน พร้อมทั้งทำความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร่วมกัน


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

588974

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังเครือข่ายศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมขับเคลื่อน “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ”
วันนี้ (วันที่ 25 ก.พ. 64) นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการอบรม “ผู้นำศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี ที่จะจัดระหว่างวันที่ 28 กพ.-1 มีค. 2564 นี้ เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อการรู้เท่าทันข่าวลวงและภัยความขัดแย้ง จากสื่อโซเชียลมีเดีย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กิจกรรมหลัก คือ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ 2) การฝึกอบรมผู้นำ/แกนนำด้านศาสนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม 3) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 4) นำเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม-นำสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 5 จังหวัดใกล้เคียง
นอกจากนี้เครือข่ายศาสนาได้วางแผนจัดเวทีแลกเปลี่ยน​สานเสวนาศาสนิกสัมพันธ์​ในมิติคุณธรรมและวิถีวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมด้านครอบครัว ผู้สูงอาย​ุและเตรียมค้นหาบุคคล องค์กรควรค่าแก่การยกย่องในแต่ละศาสนาต่อไป


 ภาพข่าว: รติกร วังวงค์ ข่าว: อสมา ปัทมะ​สังข์​ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมฯ

 

IMG 1951

24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้บริหาร มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมาลี ตั้งสิน ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา และ นพ.พิชัย ตั้งสิน รองประธานกรรมการมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม ครั้งที่ 11 (5/2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่ออุปการะเด็กชายขาดโอกาสทางการศึกษา โดยนักเรียนของมูลนิธิตั้งสินฯ ทุกคน (มากกว่า 500 คน) ยึดหลัก ป ร ส เป็นคติประจำใจ คือ ประพฤติดี เรียนดี และเสียสละ นอกจากโครงการรับอุปการะเด็กชายขาดโอกาสแล้ว มูลนิธิตั้งสินฯ ยังจัดกิจกรรม “งานเทกระจาด” บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า 1,500 ชุดให้กับคนยากไร้เป็นประจำทุกปี และยังเป็นผู้อุปัฏฐากวัดสระแก้วพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสระแก้วอย่างสม่ำเสมอ อีกด้วย


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 26779672

ศูนย์คุณธรรม จับมือ สวธ.พระนครศรีอยุธยา และ มทร.สุวรรณภูมิ
หนุนงานวิชาการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือการดำเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัด
ส่งเสริมคุณธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบทบาทความร่วมมือ บูรณาการการทำงานระหว่าง
ศูนย์คุณธรรม กับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางแผนการสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายทางสังคม 9 เครือข่าย และ กิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการ ขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564
(ปีที่ 2) พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2564 ร่วมวางแผนการดำเนินงานและออกแบบเครื่องมือการรวบรวมฐานข้อมูลองค์กร เครื่องมือ การติดตามผล การนำประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ เครื่องมือการประเมินองค์กร 3 ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอดบทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างที่ดำเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประชุม ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของกลไกคณะทำงานในแต่ละกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม (กิจกรรมกลางของเครือข่ายทางสังคม) ตามแผนงาน/ แนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามจำนวนครั้งที่กำหนดในโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกคณะทำงานติดตามประเมินผล แบบเสริมพลังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้มีการกระตุ้น ติดตาม ให้คำแนะนำต่อการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่ ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และประชำชนทั่วไปให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและเกิดการขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

S 26763350

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับสวจ.พระนครศรีอยุธยา จับมือเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายสมหวัง ถุงสุวรรณ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเครือข่ายภาคธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.อัสนียา สุวรรณศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารภาคธุรกิจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี 2564 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดอยุธยา ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำเสนอแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับฟังความเห็นแนวทางการขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานเครือข่ายภาคธุรกิจ และกำหนดกิจกรรมสำคัญให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ปี 2564 (ปีที่ 2) รวมถึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในระยะที่ 2
ข้อสรุปแนวทางการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจเบื้องต้นจากที่ประชุม เดินหน้าสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักในแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นประเด็นร่วมให้เข้าถึงหน่วยงาน องค์กร ประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัด สร้างพื้นที่การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม แสดงตัวตนประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาคธุรกิจที่สมัครใจเข้าร่วมเพื่อให้ขยายวงเพิ่มขึ้น รวมถึงการขับเคลื่อนคุณธรรม วินัย ใส่ใจส่วนรวม ที่เป็นคุณธรรมร่วมของจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน จาก 12 หน่วยงาน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

67252878 d342 4c74 b352 7ccf57018c4e

ศูนย์คุณธรรม ได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรยกย่องศูนย์คุณธรรมเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ เข้ารับการมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

 

องค์กรคุณธรรม คือ องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมคุณธรรม โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกในองค์กรยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมรณรงค์ ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายขององค์กรคุณธรรม

 

ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรมฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแท่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งได้รับผลการประเมิน (ปี 2562)ในระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมที่ดำเนินการประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุข องค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์ มีองค์ความรู้สามารถถ่ายทอดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรต่างๆ ได้ มีกิจกรรมเด่นๆ ที่ได้ดำเนินการ ได้แก่
- การแต่งผ้าไทยผ้าถิ่นทุกวันพุธและวันศุกร์
- กิจกรรมออมเงินวันละบาท
- กองทุนเพื่อนพึ่งพา
- จิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน
- หน้าโต้ะน่ามอง
- ตลาดนัดมือสอง
- การยกย่องบุคคลต้นแบบขององค์กร เป็นต้น

 

โดยกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์คุณธรรมฯ ได้นำหลักการ “ระเบิดจากภายใน” ที่เกิดจากความมุ่งมั่นของ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้นำในองค์กรและสมาชิกในองค์กร ร่วมกันพัฒนาระบบทำพร้อมกันทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ผสมผสานกับการทำงานปกติขององค์กร ซึ่งมีเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในองค์กรไปสู่การประพฤติที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคมไทย

 


เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)