A- A A+

เมนู

004 

 

        วันที่ 19 มกราคม 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย น.ส.สุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมและนักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมพิธีมอบเข็มและป้ายติดเสื้อกาวน์ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาคุณธรรม โดยมี รศ.ดร.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีเทคนิคการแพทย์ และ ดร.เครือวัลย์ คุ้มครอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้รับเกียรติให้กล่าวปฐกถาเรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรมในวิชาชีพ" แก่บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มีนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมกว่า 200 คน

 


ผู้เขียนข่าว : กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย กตตน์คณพศ หลวงธาดาวรกุล / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม


S 41402531 

 

          วันที่ 18 ม.ค.2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริม คุณธรรมในองค์กร” รุ่นที่ 2 (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐาน ที่มั่นคงขององค์กร) ซึ่งศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้ โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม สนับสนุนโดย สสส. ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

                   ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า การปลูกฝังคุณธรรมนั้น วิธีที่เราได้เรียนรู้ คือ การซึมซับจากแบบอย่างของพ่อแม่ ครอบครัว นั่นคือ ทุนชีวิต พร้อมกับ กล่าวขอบคุณภาคีความร่วมมือในความตั้งใจดี และชื่นชมองค์กรที่มา ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมความดี ซึ่งนอกจากการมีสัมมาชีพ ที่ดีแล้ว ยังตั้งใจพัฒนาจิตสำนึกดี มีความรักให้กับคนรอบข้าง คุณธรรม เป็นพฤติกรรมดี ซึ่งความดีที่เราทุกคนทำนั้น ส่งผลต่อตัวเอง ส่งผลต่อโคร โมโซม และท้ายที่สุดส่งผลต่อคนรอบตัว เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งความดี ที่ว่านี้เป็นความแตกต่างที่ทำให้มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์ได้ การทำความดี ต้องทำจนเป็นกิจวัตรประจำวัน และมีการเรียนรู้จนเกิดเป็นพลัง และสุดท้าย ต้องเรียนรู้จนซึมซับ และวัดความสำเร็จได้ตอนที่เราเจอวิกฤต เจอความ ทุกข์ยาก ถ้าเรามีทุนชีวิตดีก็จะเห็นพฤติกรรมคุณธรรมยังคงอยู่ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงบทบาทของศูนย์คุณธรรม ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้คนในสังคมร่วมกันทำความดี ตามที่คณะ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้กำหนดหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” พร้อมกับชักชวนภาคีเครือข่ายทุกท่าน ร่วมกันเป็นคนต้นแบบ เรียนรู้ที่จะจับถูก คือ หัดชื่นชมผู้อื่น แทนการจับผิด โดยทิศทางของศูนย์คุณธรรม ให้ความสำคัญกับภาคเอกชน และเชิญชวน ทุกท่านมาช่วยกันสร้างแรงกระเพื่อมไปยังภาคส่วนอื่นๆ ที่เป็นสภาพ แวดล้อมในสังคม เพื่อนำผลการเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวชี้วัดความดี (พฤติกรรมดี) ในสังคม การทำความดีที่ส่งผลออกมาในเชิงพฤติกรรม จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคน ศูนย์คุณธรรม เป็นผู้เอื้อให้เกิดบรรยากาศ การส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมคุณธรรม

cr: ข้อมูลข่าวโดย คุณสุขุมาล มลิวัลย์

 


ข่าวโดย : คุณสุขุมาล มลิวัลย์
เรียบเรียง : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : พัลภา ฉัตรทอง

008 

 

         วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงาน และจังหวัดคุณธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ คณะอนุกรรมการฯ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และหารือแนวทางประเมิน รวมไปถึงการตรวจสอบผลการประเมินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่ง ชาติ

         นายวีระ โรจพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า ผลการประเมินตนเองขององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม มีจำนวนค่อนข้างมาก จำเป็นต้องพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องเพิ่มเติม และควรให้มีการจัดสัมมนานำเสนอข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยต้องมีการบ่มเพาะการส่งเสริมคุณธรรม ผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมที่แท้จริง ทั้งนี้ รัฐมนตรี วธ. ย้ำว่า “การยกย่องหรือประเมินเรื่องคุณธรรม จะต้องไม่พิจารณาง่ายเกินไป และมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เห็นผลประจักษ์ชัดเจน ไม่เป็นข้อกังขา สิ่งเหล่านี้ถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ”

         รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การประเมินควรให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ขององค์กรที่จะเกิดขึ้น โดยให้กำหนดเป้าหมายคุณธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะดำเนินการให้สำเร็จ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนพัฒนาต่อยอด จากระดับส่งเสริมคุณธรรม เป็นระดับองค์กรคุณธรรม และเป็นระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าควรพิจารณาเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง คือ 1) ความเหมาะสมตามบริบทขององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม 2) ความเชื่อถือได้ของผลการประเมินของเขาเอง กระบวนการ ผลลัพธ์ และ 3) ผลที่เกิดขึ้น หากพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วย จะทำให้องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดนั้นๆ มีพื้นที่อิสระในการคิดตามรูปแบบของเขาได้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว

         ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินแก่คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับกระทรวง และจังหวัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการประเมินเพิ่มเติม เพื่อให้ได้องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมอย่างแท้จริง

         ด้านฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานจำนวนองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ในปี พ.ศ. 2561 ว่า มีองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 1,674 แห่ง, ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 1,999 แห่ง, อำเภอคุณธรรมต้นแบบ 156 อำเภอ จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 31 จังหวัด และองค์กรคุณธรรม 1,710 แห่ง, ชุมชนคุณธรรม 3,241 แห่ง, อำเภอคุณธรรม 199 อำเภอ, จังหวัดคุณธรรม 8 จังหวัด รวมทั้งองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมกว่า 5,505 แห่ง.

 


ผู้เขียนข่าว : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

เรียบเรียงข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย กรมการศาสนา และ บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม

005 

 

          วันที่ 15 - 16 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการกระเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น ช่วง "ถอดรหัสคุณธรรม " ตอน "อำเภอคุณธรรม" และ ตอน " องค์กรเพื่อสังคมคุณธรรม...บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด " ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

          ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ทีมงานเข้าพบและสัมภาษณ์ พญ.สมศรี เกษโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ถึงกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และในวันที่ 16 มกราคม 2562 เข้าพบและสัมภาษณ์ นายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการ และ นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ถึงกระบวนการ วิธีการ การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมทั้งภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข (Happy Work Place) และการสร้างความตระหนักด้านคุณธรรมให้กับพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมภายนอกองค์กรด้วยการขับเคลื่อนการรับรู้ด้านคุณธรรมลงไปสู่ชุมชน (กิจกรรม CSR ) ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนชุมชนในเรื่องการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด หมู่ 6 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

          สุดท้ายแล้ว กระบวนการเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากแนวคิดของคนหลากหลายกลุ่ม เพื่อดำเนินการในรูปแบบ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีที่มีอยู่มากมายให้กระจายอยู่ในทุกกลุ่มองค์กร เป็นการขับเคลื่อนจากกลุ่มเล็ก ๆ เกิดการเชื่อมโยงประสานผ่านรูปแบบกลไกรูปแบบต่าง ๆ และมุ่งส่งเสริมให้องค์กรต้นแบบข้างต้นเป็นต้นแบบให้กับองค์กร ชุมชน ฯลฯ ในอนาคต

 


ผู้เขียนข่าว : วันัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : สาริณี ถูกจิตร / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพโดย จักราชัย ทองเพ็ชร / เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

001 

 

          วันที่ 17 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน ภาคสื่อมวลชน ภาคการศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่น และวัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัด ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง และระดมความคิดเห็นเพื่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสังคมไทย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ด้านนางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ในฐานะตัวแทนศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรได้ โดยเน้นย้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดีไม่ใช่เรื่องบังคับ ไม่ใช่เรื่องตัวชี้วัด แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วน “ควรทำ” ซึ่งเรื่องราวความดีเป็นเรื่องที่ควรแชร์และควรยกย่องให้เป็นแบบอย่าง

 


ผู้เขียนข่าว /ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

001 

 

       วันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และ นางกฤตินิฎฐ์ ประสมพลอย นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดกิจกรรม Run for Love “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 9 ณ ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาวะ

       สำหรับกิจกรรม Run for Love ในปีนี้ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ ใช้ธีม “ความรัก การให้ การแบ่งปัน สุขภาพ” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 1.7 กิโลเมตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vhf.or.th เพจ/เฟสบุ๊คมูลนิธิหัวใจอาสา และเพจ/เฟสบุ๊ค “วิ่งไหนดี” และสื่อภาค สสส.

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

002 

 

         วันที่ 15 มกราคม 62 นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ในนามผู้แทนศูนย์คุณธรรม (ศคธ.) ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบี้อส) รศ.จุมพล รอดคำดีประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส และนางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 12 ของไทยพีบีเอส และขอบคุณทีมงานไทยพีบีเอส ที่มีส่วนร่วมส่งเสริมสังคมคุณธรรม เผยแพร่ภารกิจและเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยดีเสมอมา

         ในโอกาสครบรอบ 11 ปี และก้าวสู่ปีที่ 12 ไทยพีบีเอส ขอให้สถานีโทรทัศน์และสื่อสาธารณะไทยพีบีเอส เติบโตบนความแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน และมุ่งมั่นในการเป็นสื่อที่อยู่เคียงข้างประชาชนคนไทย เป็นความอบอุ่น ปลอดภัย เป็นฐานความรู้ความดี ความจริง และความงามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และประเทศไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป.

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

004 

 

          วันที่ 15 มกราคม 2562 นายวิชิต เอื้ออารีวรกุล กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด พร้อมด้วย นางสาวกาญจน์สุดา เอื้ออารีวรกุล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยเคเบิลบอรดแคสติ้ง และนางสาวภัทรมน ทองในแก้ว ผู้จัดการสถานี Thai cable broadcasting (Cable cha nnel) เข้าพบ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรนม เพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมพฤติกรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อโทรทัศน์เครือข่ายเคเบิลบรอดแคสติ้ง 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม กำลังจะมีช่องทีวี 24 ชม. ภายใต้ชื่อ ศูนย์คุณธรรม channel โดยการหารือความร่วมมือกับ นายวิชิต เอื้อารีวรกุล ซึ่งท่านยินดีสนับสนุนช่องทางการเผยแพร่สื่อส่งเสริมคุณธรรม 1 ช่อง ให้กับศูนย์คุณธรรม โดยทาง ศคธ. จะทำผังรายการ และนำสู่การออกอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สร้างการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อไป

 


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

005 

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งเผยแพร่คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านกิจกรรม Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา BAD ATTITUDE และส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้คุณธรรมในรูปแบบพฤติกรรมดี เช่น การช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนชาติ”

       สำหรับกิจกรรม Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า ประกอบด้วย “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี และ “จิตอาสา กู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR AED” เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตคนด้วยการกู้ชีพเบื้องต้น CPR AED จากทีม BAD ATTITUDE เจ้าของสโลแกน Super Hero ไม่ต้องมีพลัง ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ มีแค่ “2มือ” ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณผู้สนับสนุน ทีมงาน BAD ATTITUDE บริษัทเจริญเคเบิลทีวี สนับสนุน ลูกโป่ง 100 ใบ บริษัทยูไนเต็ดฟู้ด จำกัด สนันสนุนขนม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 1,000 ชิ้น บริษัท สยามวอเตอร์คราฟ จำกัด สนับสนุน รถ สำหรับโชว์ และให้เด็ก ๆ ถ่ายภาพในงาน 1 คัน สำหรับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงข่าว : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

 S 41279492

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมด้วย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และนักวิชาการงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายฯ เข้าพบ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (แทนอธิบดี) เพื่อหารือความร่วมมือ หรือแนวทางพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ซึ่ง นายยงจิรายุ อุปเสน ได้นำเสนอบทบาททิศทางการขับเคลื่อนงานของศูนย์คุณธรรม การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม เพื่อขอหารือความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนงานสมัชชาคุณธรรมในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดและระดับภาค การอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับผู้บริหาร และปฏิบัติการ (newcomer) และ โครงการ/กิจกรรมตามรอยพระราชา ตลอดจนหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้แทนด้านกฎหมายและด้านการอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีให้ความร่วมมือในข้อหารือ ทั้ง 3 เรื่อง และให้ความสนใจกระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (สำหรับกรมส่งเสริมการปกครองฯ) และหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม โดยในระดับผู้บริหาร อยากให้ศูนย์คุณธรรม จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารมองเห็นภาพคุณธรรมที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม ประมาณ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาดูงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมในต่างประเทศ อาทิ ฉือจี้ ประเทศไต้หวัน อินเดีย และ ญี่ปุ่น ตลอดจนหลักสูตรผู้ปฏิบัติการ (newcomer) ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของกรม เข้าร่วมอบรม ซึ่งอนาคตอาจมีจัดเป็นรุ่น สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองด้วย

ด้าน นายอนุชิต สังฆสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนใจหลักสูตรการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการสร้างวินัยและพฤติกรรมบวกของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรทดลองนำร่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ 10-20 ศูนย์ หากศูนย์คุณธรรมมีโมเดล หรือมีองค์ความรู้ด้านการปลูกฝังวินัยเด็ก แนวทางการสอนเรื่องความกล้าแสดงออกของกลุ่มเด็กปฐมวัย พัฒนาเด็ก อยากให้ช่วยร่างหลักสูตรมาหารือร่วมกัน โดยจะนำเรียนข้อมูลต่อผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ทราบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือต่อไป.

 


ข่าวโดย ชนกกานต์ หอวรรณภากร / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและเครือข่ายทางสังคม
เรียบเรียงโดย : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม