A- A A+

เมนู

582481

 

ศูนย์คุณธรรม หนุนงานวิชาการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผลิตนวัตกรรม ชู Big project
สร้างสังคมคุณธรรม

(เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ )  นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายเกรียงศักดิ์  บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล

สาระสำคัญการประชุม เป็นการติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2564) ในปีที่ผ่านมา ที่มีการขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมทั้งในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม ตั้งแต่ระดับชุมชน (บ-ว-ร) ที่เรียกว่าชุมชนคุณธรรม   องค์กร  อำเภอ จังหวัดคุณธรรม ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นที่ของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง ซึ่งในระดับองค์กรศูนย์คุณธรรมได้ออกแบบการขับเคลื่อนผ่านเครือข่าย 6 platform ครอบคลุมเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  เครือข่ายการศึกษา  เครือข่ายศาสนา (ศาสนิกสัมพันธ์)  เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัวเด็กและเยาวชน ให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบเสริมพลังซึ่งกันและกันแบบ Honey bee approach  ขยายผลในจังหวัดนำร่อง ๔ จังหวัดได้แก่ เชียงราย พระนครศรีอยุธยา อุดรธานี และสุราษฏร์ธานี จนเกิดการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนคุณธรรมในปี๒๕๖๓ กว่า ๕๐๗ หน่วยงาน  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ “วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมกับกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดต่างๆ ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค จำนวนกว่า ๙๘๐ คน  นอกจากนั้นมีการพิจารณา การเลื่อนใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ จากสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ เป็นสิ้นสุดในปี ๒๕๖๕ และเตรียมการจัดทำ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ชื่อใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ) ฉบับที่ ๒ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเข้า ครม. เพื่อประกาศใช้ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐  ต่อไป

ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และประธานคณะทำงานด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย  ได้นำสื่อองค์ความรู้นำเสนอและมอบที่ประชุม ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย  ๑๐๐ เรื่องคุณธรรมก้าวข้ามโควิด ๑๙  แนวทางการส่งเสริมองค์กรคุณธรรรม  ถอดรหัสธุรกิจคุณธรรมบทเรียน ๕๐ กรณีองค์กรภาคเอกชนที่ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และนิเวศมนุษย์ ๑๐ กรณีศึกษาการพัฒนาคุณธรรม ซึ่งได้รับการชื่นชมจากรองนายกรัฐมนตรี  พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมดำเนินการสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการฯ และขับเคลื่อนตามพันธกิจของศูนย์คุณธรรมในอนาคต อาทิ  การเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับชาติ ผ่านระบบ Hybrid รับกับ new normal ในสถานการณ์โควิด ๑๙  การงานวิจัยนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ที่มีการพัฒนา ดัชนีชี้วัดคุณธรรม สถานการณ์คุณธรรม มาตรฐานคุณธรรมและกระบวนการรับรอง  การพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ที่ตอนนี้ ศูนย์คุณธรรม มีพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ รับกับ new normal เช่น หลักสูตรโครงงานคุณธรรม หลักสูตรต้นทุนชีวิต เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมมากๆ

นอกจากนั้น ศูนย์คุณธรรม โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  มอบให้ศูนย์คุณธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Big Rock ถึง 4 โครงการใหญ่ รวมไปถึง  Social Credit System  Moral Media Award เพื่อชื่นชมยกย่องคนทำดีและสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเผยแพร่กระตุ้นจิตสำนึกที่ดีของคนในสังคมไทยเพิ่มขึ่น


 

ข่าวโดย งานสื่อสารองค์กร  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
โทร ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๕๐๑ www.moralcenter.or.th

267471

ศูนย์คุณธรรมจับมือ มรภ.เชียงราย-วัฒนธรรมจังหวัด นำทัพวิชาการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือการดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปี 2564 โดยมี
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวพัณณ์ชิตา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม กล่าวเปิดการประชุมว่า ศูนย์คุณธรรมในฐานะเจ้าภาพหลักด้านการส่งเสริมคุณธรรม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมนำร่องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปี 2563 ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีให้เกิดผลรูปธรรมตามประกาศเจตนารมณ์ผ่านคุณธรรมเป้าหมายที่คนเชียงรายกำหนดร่วมกัน ได้แก่ หนึ่ง) การสร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอง) แก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชน และ สาม) การสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจร ทั้งนี้การขับเคลื่อนอย่างมีพลังต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายวิชาการมาเสริมหนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องมือ ข้อมูล องค์ความรู้รวมถึงการสนับสนุนกลไกต่างๆ ในปีนี้จึงได้นำกรอบแนวทางความร่วมมือวิชาการมาหารือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และขอหารือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในด้านการสนับสนุน 13 เครือข่ายทางสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลไกนำสู่ความสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไป
ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ต่างมีความยินดีร่วมดำเนินงานด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงราย ปี 2564 โดยกล่าวว่าคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมมากในการดำเนินการด้านวิชาการนี้ ซึ่งผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากงานนี้คือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเชียงราย รู้สึกภูมิใจที่เชียงรายเป็น 1 ใน 4 จังหวัดคุณธรรมนำร่อง มหาลัยราชภัฏเชียงรายจะทำงานนี้ให้ดีที่สุด ด้านนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ในอนุกรรมการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมเชียงราย กล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมเชียงราย ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับศูนย์คุณธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนด้านวิชาการที่สำคัญ มีความยินดีและพร้อมร่วมสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม กลไกติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง กิจกรรมกลางของเครือข่าย และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในทุกเรื่อง
นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวปิดการประชุมว่า การดำเนินการด้านวิชาการสนับสนุนขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายนี้ มีแผนจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม และประกาศเจตนารมณ์ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 213 องค์กร ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างความสำเร็จของชุมชน องค์กรที่เข้าร่วมกระบวนการจังหวัดคุณธรรม พร้อมทั้งติดตามประเมินผลกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 เพื่อยกระดับการทำงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์คุณธรรมจะบูรณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมเร่งดำเนินการสนับสนุนขับเคลื่อนกิจกรรมของ 13 เครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงรายให้เป็นรูปธรรมในปีที่ 2 นอกจากนี้ศูนย์คุณธรรมมีแผนจัดอบรมวิทยากรคุณธรรม (Re-Knowledge) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานจังหวัดคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันหลักสูตรในระยะต่อไป


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ภาพ ประมวล บุญมา กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

IMG 9359

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงานการประชุมหารือกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (สุราษฎร์ธานี) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางเกสร กำเนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมหารือกลไกคณะทำงานฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ, เครือข่ายธุรกิจเอกชน, เครือข่ายการศึกษา, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายสื่อสารมวลชน, เครือข่ายประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว, เครือข่ายเด็กและเยาวชน และเครือข่ายสาธารณสุขและอาสาสมัครเพื่อสังคม เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรม ปีที่ 2 ภายใต้การระดมความเห็น เป้าหมาย กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา และแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของ 8 เครือข่ายทางสังคม ที่สอดคล้องกับประกาศเจตนารมณ์ฯ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

ทั้งนี้ นายสาโรช กาญจนพงศ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน ในการค้นหาข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้นทุนในพื้นที่ ร่วมถึงเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 8 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น มีการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมสู่ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 3 ข้อ ดังนี้ (1) สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีมีจิตสำนึกที่ดี (2) มีจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจร และ (3) ให้ทุกคนใส่ใจประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการดำเนินการขับเคลื่อนสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดคุณธรรมจะส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น “เมืองที่น่าอยู่” ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม 92 หน่วยงาน จำนวนกว่า 130 คน


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 IMG 9699

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายอิทธิพร วันดี ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่คุณธรรมฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม “อำเภอบ้านนาเดิม” โดยได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในอำเภอบ้านนาเดิม ให้การต้อนรับและได้ร่วมกันนำเสนอผลการขับเคลื่อนคุณธรรมขององค์กรในพื้นที่ โดยคณะฯ ได้ร่วมพูดคุย เสริมพลัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา และให้กำลังใจในการดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในอนาคต

นายจักกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม ได้เป็นผู้นำในการประกาศเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนอำเภอบ้านนาเดิม เป็นอำเภอคุณธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ร่วมกับผู้นำองค์กรในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย คือ “บ้านนาเดิมพอเพียง มีวินัย ใส่ใจคุณธรรม นำจิตอาสา” เป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอำเภอเพื่อมุ่งสู่การเป็นอำเภอคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ด้านนายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ถ้าอำเภอทุกอำเภอในประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนคุณธรรมในทุกระบบได้ ประเทศไทยจะมีรากฐานคุณธรรมที่เข้มแข็ง ความดีจะเกิดขึ้นในทุกองค์กรของพื้นที่ คนในชุมชนจะมีความสุข และสังคมไทยจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน


ข่าวและภาพข่าว :
นายบุญญานนท์ ศรีโท
นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม

20201222 131537

 

       22 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ร่วมจัดกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรในงานสัมมนาพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยกรมอนามัย ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เข้าร่วมคือบุคคลากรจากศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ศูนย์ รวม 40 คนประกอบไปด้วยศูนย์อนามัยที่ 4 (สระบุรี) ศูนย์อนามัยที่ 5 (นครราชสีมา) ศูนย์อนามัยที่ 6 (ขอนแก่น) ศูนย์อนามัยที่ 7 (อุบลราชธานี) และศูนย์อนามัยที่ 8 (อุดรธานี)

       กระบวนการเริ่มจากการบรรยาย “แนวคิดและแนวทางในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กร”โดย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสง่า หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยเป็นการให้ภาพของร่างมาตรฐานด้านคุณธรรม และกระบวนการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่ศูนย์คุณธรรมพัฒนาขึ้น
หลังจากนั้นเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำหนดเป้าหมาย/พันธกิจ มาตรฐานด้านคุณธรรมขององค์กรและแผนส่งเสริมคุณธรรมขององค์กร” โดย อาจารย์ณัช มัศโอดี กระบวนกรที่ร่วมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมสำหรับองค์กรร่วมกับศูนย์คุณธรรม โดยกระบวนการเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นไปตามหัวใจของการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมในองค์กรที่ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง คือ 1. ปลูกพลังบวก เน้นการนำเรื่องดีหรือต้นทุนความดีที่มีอยู่แล้วมาเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาองค์กร 2. มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 3. มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ ให้ประสบความสำเร็จแล้วจึงขยายผล

       ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกระบวนการ คือ ศูนย์อนามัยที่เข้าร่วมสามารถกำหนดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดมาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งมีแผนและกำหนดกิจกรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัติในองค์กร รวมทั้งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกรมอนามัยในการเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

      ทั้งนี้กรมอนามัยและศูนย์คุณธรรมเป็นภาคีร่วมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมอนามัยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับศูนย์คุณธรรม และมีแผนการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจุดเริ่มดังกล่าวนำมาสู่การร่วมกับศูนย์คุณธรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ศูนย์อนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้


ถ่ายภาพและเขียนข่าว
นางสาวเปรมกมล สมใจ นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรมและระบบพฤติกรรมไทย

 

 

 

 

 

 

S 12926988

 

ศูนย์คุณธรรม ชูโมเดลองค์กรคุณธรรม ร่วมส่งเสริมกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงคุณธรรม

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1ฯ" เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีบุคลากรจากองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 200 คน ณ รร.รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ


ถ่ายภาพและเขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

IMG 9070

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม และ 6 ภาคีเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายธุรกิจเอกชน เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายศาสนา และเครือข่ายประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็ก และเยาวชน ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายทางสังคมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนอุดรธานีจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

การประชุมฯ เพื่อเป็นการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนอุดรธานีเป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้ “การสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย และใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” โดยในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกำหนดกิจกรรม ปัจจัยเงื่อนไข ตัวชี้วัด และรูปธรรมความสำเร็จ เพื่อเป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวให้กำลังใจภาคีเครือข่ายฯ และ รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวต้อนรับและประธานในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีมีการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อขยายผลสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมในทุกระดับ โดยมุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมให้ลดน้อยลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายทางสังคม 86 หน่วยงาน จำนวนกว่า 134 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

AFE4ED9D 2FB0 4792 A10C C27F74D6E173 L0 001

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงความสำเร็จโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ในหัวข้อ Keep Moving Forward (ก้าวต่อไปข้างหน้า) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ประธานในพิธี, รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาคธุรกิจ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ Icon Cineconic ชั้น 6 ICONSIAM กรุงเทพฯ

โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมในภาคธุรกิจเอกชน คือ การสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคธุรกิจ จนเกิดเป็นเครือข่ายองค์กรด้านคุณธรรม สร้างความตระหนัก บทบาท และความรับผิดชอบ เป็นแหล่งสร้างคนดี สังคมดี มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมคุณธรรม มีองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  510 องค์กร ทั้งนี้ จากการดำเนินงานโครงการ ได้นำไปสู่การค้นพบต้นแบบที่ดีงามขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน ที่เป็นองค์กรที่ยืนหยัดใน มิติด้านคุณธรรม 3 ประการ คือ ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรเป็นคนดี มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นธรรมาภิบาล และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ตามหลักเกณฑ์ระดับการพัฒนาเทียบเท่าในขั้นระดับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ นำมาสู่การ มอบรางวัล 50 องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563”

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธี กล่าวว่า คำว่า “องค์กรคุณธรรม”  สำหรับภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายและสำคัญต่อภาพลักษณ์ทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการส่งเสริมต่อเนื่องในระยะต่อไป กลุ่มเป้าหมายก็จะมีเพิ่มและหลากหลายมากขึ้นไปด้วย และจะเป็นพลังดึงดูดให้ภาคเอกชนด้วยกัน รวมถึงภาครัฐบาล เข้ามาสนับสนุนได้มากยิ่งขึ้น  ขณะนี้รัฐบาลก็ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564  ทำให้เกิดกลไกสำคัญ   เชิงโครงสร้างหลายระดับเกิดขึ้น เป็นโอกาสของสังคมไทย ที่คนไทยทุกภาคส่วน จะได้ออกมาร่วมกันปกป้อง รักษาประเทศของเรา ให้มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข บนฐานของคุณธรรมความดี  ขอให้เวทีนี้ เป็นเวทีที่จะส่งต่อความดีงามที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำมา ไปสู่สังคมไทย ให้นำไปส่งเสริมและขับเคลื่อนการเป็นธุรกิจคู่คุณธรรม ให้ยั่งยืนสืบไป

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ภาคธุรกิจเอกชน นับว่าเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  และอยากให้ขยายผลความดีนี้ออกไปยังภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ  ให้เห็นความสำคัญกับการเป็นธุรกิจที่มีคุณธรรม ใส่ใจการส่งเสริมคนดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีของพนักงาน และมีบทบาทสำคัญในการส่งต่อความดีนั้นสู่คู่ค้า และชุมชน สังคมไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ผมเชื่อว่า หากเรามีธุรกิจคู่คุณธรรมกันมากๆขึ้น การเอารัดเอาเปรียบกัน การหลอกลวงกัน การทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะลดลงตามมา ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้สังคมไทยน่าอยู่ บนความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีภาพลักษณ์ที่ดีทั้งในระดับอาเซี่ยนและนานาชาติต่อไป


ผู้เขียน : นางสาวสาริณี ถูกจิตร

ผู้ถ่ายภาพ : นางสาวธนภรณ์ ศรีจะโปะ

 

 

IMG 8437

 

      วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน เป็นประธานการประชุมฯ มีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ดร.กล้า สมตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวน 17 คน ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
ศาสตราจารย์อภิชัย พันธเสน ประธานอนุกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้เห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานวิชาการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อกำหนดค่านิยมหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างมีทิศทาง และเน้นย้ำว่าหากคนในสังคมมีคุณธรรม ปัญหาสังคมจะลดลง งานคุณธรรมนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ทุกท่านร่วมกันทำงานคุณธรรมนี้ให้สำเร็จ
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมกำลังดำเนินการตามแผนของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยขับเคลื่อนคุณธรรมผ่าน 6 แพล็ตฟอร์มเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรภาคการศึกษา เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว และเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรภาคศาสนา และเครือข่ายองค์กรภาคสื่อมวลชน ซึ่งได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 3 ระดับ ได้แก่ 1) New comer กลุ่มใหม่ที่สนใจและไม่เคยอบรมมาก่อน 2) Re-Knowledge กลุ่มที่มีพื้นฐานแล้วและอยากนำความรู้ไปขับเคลื่อนจริงจัง 3) Coach กลุ่มที่มีความรู้ความชำนาญเพื่อพัฒนาเป็นวิทยากร โดยใช้กระบวนการ World Café และการตอมเกสรพลังบวก
       ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ปีงบประมาณ 2564 (ร่าง) แนวทางการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564-2569) พร้อมระดมแนวคิดการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ด้านคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย โดยมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการใหญ่ (Big Project) ให้เป็นยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย strategic challenge ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการทำงานคุณธรรมเชิงพื้นที่ (Area base) และการทำงานกับเด็กและเยาวชน (Population base) อาทิ โครงการ Social Credit ส่งเสริมการให้ด้วยพลังเชิงบวก โครงการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กปฐมวัย โครงการจัดระเบียบพื้นที่คุณธรรมบนแพล็ตฟอร์มโลกดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการทำงานเชื่อมโยงบูรณาการแบบเสริมพลังบวก เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมได้อย่างแท้จริง

 


ข่าวโดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

ภาพโดย กรมการศาสนา

 

 

IMG 8437

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 2) ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมเตรียมการฯ ดำเนินการภายใต้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรม ในประเด็น “วินัยจราจร วินัยสิ่งแวดล้อม และจิตสำนึกใส่ใจส่วนร่วมต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” โดยการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเครือข่าย/ระหว่างเครือข่าย ร่วมกันทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่พระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น อยากเห็นหน่วยงานภายนอกมาหนุนเสริมด้านใด เพื่อเป็นการก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินการค้นหาสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวทางในการขับเคลื่อนและร่วมแก้ไขปัญหาคุณธรรมร่วมของแต่ละเครือข่าย ในกรอบประเด็น “มีวินัย ใส่ใจส่วนร่วม” เพื่อมุ่งสู่การเป็นพระนครศรีอยุธยาจังหวัดคุณธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 9 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ, เครือข่ายศาสนา, เครือข่ายภาคการศึกษา เด็ก และเยาวชน, เครือข่ายสื่อมวลชน, เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน, เครือข่ายประชาสังคม, เครือข่ายองค์กรชุมชน, เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายเกษตร เข้าร่วม 66 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน


 เขียนข่าวและถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม