A- A A+

เมนู

S 23068742

   

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่การเรียนรู้ในเครือข่าย และเสริมศักยภาพเครือข่ายโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในการสร้างกลไกคณะทำงานที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้คณะทำงานฯ จะสามารถสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมได้ภายในเดือนเมษายน 2564

สำหรับการลงพื้นที่ฯ ครั้งนี้มีผู้แทนเครือข่ายจาก 3 เครือข่ายเข้าร่วมการประชุมกว่า 90 คน ประกอบด้วย

1. เครือข่ายภาครัฐ (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 คน)

2.เครือข่ายภาคการศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน)

และ 3.เครือข่ายภาคชุมชน (ชุมชนคุณธรรมวัดควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จำนวน 30 คน)


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร /กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

S 23068742

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้กำลังใจเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ในงาน “กาดหมั้ว คัวชาติพันธุ์” ที่เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G จัดโดยเมืองสุขสยาม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย, โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนจังหวัดเชียงราย นายยงจิรายุ อุปเสน ได้เป็นวิทยากรในเวที และกล่าวชื่นชมเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อส่งเสริมคุณธรรมในชีวิตวิถีใหม่ ที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมต้องจับมือเป็นหุ้นส่วนทางสังคมก้าวผ่านวิกฤติไปด้วยกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงชาติพันธุ์และสุขภาพ การเสวนา มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดจนเสื้อผ้าหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ เครื่องเงินแท้จากคุ้มเงิน 925 และเครื่องดนตรีขับซอล้านนา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านจากคณะแม่ครูจำปา แสนพรม เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมทางเหนือ และกิจกรรมสาธิตมรดกภูมิปัญญาการนวดแบบล้านนา จากโฮงฮอมพญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา อาทิ ย่ำขาง ตอกเส้น เช็ดใบไม้ แหกเขาควาย นวดเอาม่าน เป็นต้น

       การร่วมกิจกรรมในวันนี้ทำให้เครือข่ายคุณธรรม โดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล โฮงฮอมพญ๋า โรงยาหมอเมืองล้านนา และเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ ซึ่งทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและก้าวพลาด ได้เกิดพลังใจในการทำงานขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ผ่านหลักคิดให้กำลังใจ ให้อภัย ยอมรับ และมอบโอกาสในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี และทำให้ประชาชนผู้สนใจที่มาร่วมงานได้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี และร่วมสร้างสังคมคุณธรรมร่วมกันต่อไป

 

 


เขียนข่าว : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์/ กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ
ถ่ายถาพ : บุญญานนท์ ศรีโท / กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ

 

S 23068742

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 18 ปี, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2563 และร่วมแสดงความยินดีกับ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ในโอกาสได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์/ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สำหรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร” อันหมายถึง รางวัลผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้าเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัล สำหรับรางวัลวัฒนคุณาธร ประจำปี 2563 มีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมเข้ารับรางวัล ดังนี้ ประเภทบุคคล คือ นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้อำนวยการสมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย, ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาศูนย์คุณธรรม และที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน), ประเภทเด็ก หรือเยาวชน คือ นายธีรศักดิ์ แผ่นผา นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ส่วนประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล คือ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด องค์กรธุรกิจคุณธรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของศูนย์คุณธรรม และบริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด องค์กรที่เป็นเครือข่าย co - brand ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนขยายผลคุณธรรมความดี พร้อมทั้งสนับสนุนภารกิจศูนย์คุณธรรม ทั้งนี้ ศูนย์คุณธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรอันทรงคุณค่าประจำปี 2563

 


เขียนข่าว : ธนภรณ์ ศรีจะโปะ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายถาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 

IMG 6416

      1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่านและกิจกรรมโรงละครเล็กเด็กช่างอ่าน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

     สำหรับโครงการฯ เป็นโครงการที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเน้นคุณธรรมในรูปแบบวิถีใหม่ Moral in New Normal 3 ข้อสำคัญ คือ (1) ความเห็นอกเห็นใจ-รับรู้ถึงความรู้สึกที่คนอื่นเป็นอยู่ (2) ความสามัคคี-พฤติกรรมด้านความร่วมมือ ด้านการยอมรับผู้อื่น การรับผิดชอบ ด้านการแบ่งปัน และ (3) ความเท่าเทียม-ความเข้าใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการอ่าน หนังสือที่ผ่านการคัดสรรที่ส่งเสริมคุณธรรม “Moral in New Normal” ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย แก่สาธารณะชนได้นำไปใช้ประโยชน์ และกระตุ้นให้ผู้ปกครอง สนใจในหนังสือภาพสำหรับเด็ก

     ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า โครงการ “My Moral” เป็นโครงการคัดสรรนิทานภาพสำหรับเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมคุณธรรม โดยเน้นไปที่คุณธรรมที่เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ ซึ่งนับเป็นโครงการที่ส่งผลดีกับหลายภาคส่วนในอนาคต ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างโครงการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรมตั้งแต่เด็กเพิ่มขึ้น


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

IMG 6416

                   

       1 ตุลาคม 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมของ ธสน. สู่องค์กรคุณธรรม” ณ EXIM CLUB ชั้น 25 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พญาไท กรุงเทพฯ

       สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของ ธสน. ให้เข้าใจเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมพร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรคุณธรรมในอนาคต ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเข้าร่วมรับฟังผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ รูปแบบ Class room การเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Live และระบบ Google Meet จำนวนกว่า 100 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

IMG 6416

      

     ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม รวมถึงการส่งเสริม ยกย่องการทำความดี ได้เล็งเห็นคุณค่าของความดีที่ปรากฏในสถานการณ์วิกฤตโควิด-๑๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสื่อสารสู่สาธารณะ และรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ได้เห็นว่าจากวิกฤตดังกล่าวได้เกิดปรากฏการณ์เรื่องราวดี ๆ ของคนไทยที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและความสามัคคีของคนไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยลดความรุนแรงการแพร่ระบาดของเชื้อได้อย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้ให้มีการจัดตั้งโครงการ ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙ นี้ขึ้นมาโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ประชาชนทั่วไป /องค์กร ชุมชน เครือข่าย และกิจกรรม โครงการ เหตุการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์เด่น ที่ถูกนำเสนอเข้ารับการคัดเลือกต้องมีพฤติกรรมหรือผลงานที่แสดงออกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. มีพฤติกรรมแสดงออกที่สะท้อนการมีคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ๒.เกิดผลเป็นที่ประจักษ์ในสถานการณ์โควิด อีกทั้งประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ปรากฏต่อสาธารณะชัดเจน และได้ส่งต่อหรือได้นำไปประยุกต์หรือปรับใช้ขยายผลได้จริง และ ๓.เป็นพฤติกรรมที่ทำมากกว่าการทำงานในบทบาทหน้าที่ปกติที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องทำอยู่แล้ว
จากการเปิดรับการเสนอชื่อทั่วประเทศ ได้มีประชาชน หน่วยงาน/องค์การและโครงการทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจส่งผลงานกันเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการได้คัดเลือกและมีการประกาศผล ณ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ชั้น ๑๖ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ ในการประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมในสถานการณ์โควิด-๑๙ มีรายชื่อดังนี้
๑. วินัยและคุณธรรมของคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-๑๙
๒. แพทย์ พยาบาลและบุคลลากรทางการแพทย์ เสียสละทุ่มเทมากกว่า คำว่า หน้าที่
๓. สร้างนวัตกรรมสู้โควิด - โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔. พลังสาธารณสุขจิตอาสา (อสม.)
๕. การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน- ข้าวแลกปลาและขนส่งโดยกองทัพอากาศ
๖. โครงการเชฟจิตอาสา Chef Cares อาหารที่ดีเพื่อทีมแพทย์
๗. การดูแลนักท่องเที่ยวที่ตกต้าง- วัดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ตและสื่อฝรั่งเศสตีข่าว ๒ ครอบครัวหนีโควิด มีความสุขกับการกักตัวอยู่บนเกาะสมุยเมืองสวรรค์
๘. พระพะยอมเปิดวัดช่วยจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน
๙. ตู้ปันสุข- หยิบแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดไถ่ของจากโรงจำนำช่วยประชนชนโดยทุกปรากฏการณ์จะได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติ ดังนี้
     ๑. การยกย่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.)
     ๒. โล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     ๓. รวบรวมเรื่องราวเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจโดยประสาน/แจ้ง/ส่งต่อผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นเพื่อรับทราบต่อไป
     ๔. ใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆของโครงการนี้
และทางศูนย์คุณธรรม จะมีการจัดทำคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ “๑๐ ปรากฏการณ์คุณธรรมของสังคมไทยในสถานการณ์โควิด-๑๙” โดยผู้กำกับชื่อดังของเมืองไทย เพื่อนำเผยแพร่และสะท้อนถึงการมีคุณธรรม – ความสามัคคีของคนไทยในการฝ่าฟันวิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา โดยจะเผยแพร่ทางสื่อทั้งในและต่างประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่ร่วมมือร่วมใจกันและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทยได้สืบสานคุณธรรมความดีเช่นนี้สืบต่อไป “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” และ “คุณธรรม คุณทำได้”


กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

 

IMG 6416

                    วันที่ 28 กันายน 2563 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ  ดร.แหวนทอง บุญคำ คณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้สมุดบันทึกความดีผ่านระบบ Digital Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น Moral Touch

                    โดยมีผู้เข้ารับการทดลองใช้งานประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยการทดลองใช้งานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รู้จักแอพมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการค้นหาสื่อองค์ความรู้ที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมในยุคดิจิทัลได้อย่างดี


เขียนข่าว :  ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

IMG 6416

                   

      

     วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” และสื่อสร้างสรรค์ “เพลงเพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณะกรรมการฯ เด็ก และเยาวชน เข้าร่วม

     นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมจัดงาน “มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมีการประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หัวข้อ “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยส่งเสริมการใช้สื่อในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งมีผู้สมัครส่งคลิปเข้าประกวดถึง ๑,๕๒๕ คลิป โดยผู้ชนะเลิศการประกวด ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านตาลดำ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีม Nicotine รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านคอนสา และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท และโล่เชิดชูเกียรติ ได้แก่ ทีมลูกหมู ทีม Saohong film (โรงเรียนบ้านเสาหงส์) ทีมรวมพลังทำดี ทีมครูทำหนัง ทีม BT-School ทีม Check Check Film โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

     นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรม
การเสวนา “สื่อ กับ วัฒนธรรมไทย ในยุค 4.0” โดยมี พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พระยุค 4.0 ผู้เผยแพร่ธรรมะในโลกออนไลน์ นายระวี ตะวันธรงค์ นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้

     “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วธ.หวังว่าเด็กและเยาวชน จะเป็นเครือข่ายผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งมีบทบาทในการใช้สื่อปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี เพื่อสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม รวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติสืบไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เขียนข่าว : สาริณี ถูกจิตร เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและเผยแพร่

 

IMG 6416

 

                          วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ... ศูนย์คุณธรรม โดยนางสาวพัลลภา ฉัตรทอง นักวิชาการ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและครูโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา" ณ โรงเรียนซับม่วงวิทยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คนจากเครือข่ายโรงเรียน 10 แห่ง ประกอบด้วย ร.ร.ซับม่วงวิทยา ร.ร.วังไพรวิทยาคม ร.ร.บ้านโคกไพล ร.ร.เพชรรัตนราชสุดา ร.ร.บ้านเขาดิน ร.ร.บ้านเขาเลื่อม ร.ร.บ้านโคกปราสาท ร.ร.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ร.ร.บ้านรัตนะ และร.ร.ตาพระยา

                         โดยได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย บรรณสาร อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีความรู้และเข้าใจในกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มีทักษะการจัดทำโครงงานคุณธรรม และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


เขียนข่าว : ชนกกานต์ หอวรรณภากร/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

 

 

IMG 6416

 

                         วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชนตามแนวทางของอาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ณ ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอทับสะแก และชุมชนสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีเข้าผู้ร่วมการประชุมทั้งสิ้น 40 คน

                 โดยได้รับเกียรติจาก นายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลทับสะแก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการใช้แบบตัวชี้วัดความสุขชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชุมชนคุณธรรมต่อไป

 


เขียนข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวนันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม