A- A A+

เมนู

005 

 

          วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม จัดประชุมรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับฟังรายงานผลการศึกษากระบวนการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ดินแดง ห้องประชุม 1 ชั้น 16 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 19 คน

​          ในการประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(มูลนิยุวพัฒน์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโรงเรียนในเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมให้ความคิดเห็นในภาพรวมว่าเป็นโครงการที่ดี ที่สามารถรวบรวมข้อมูลมาตราฐานและการประเมินที่มีอยู่หลากหลายมาสร้างเป็นเครื่องมือให้โรงเรียนสามารถใช้ประเมินระดับคุณธรรมของตนเองเพื่อการพัฒนากระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้สามารถไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อไปได้ และได้สะท้อนความเห็นจากประสบการณ์ถึงข้อกังวลว่าหากศูนย์คุณธรรมจะทำการประเมินโรงเรียนทั่วประเทศอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด และที่สำคัญจะต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพของการประเมินต่อไป

          ​รองศาสตรจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ความเห็นกับที่ประชุมว่า เรื่องของคุณธรรมต้องทำอย่างมีความสุข การประเมินแนวใหม่จึงต้องประเมินเพื่อการเสริมพลัง(Empowerment) และเสนอว่าศูนย์คุณธรรมจะมีบทบาทในการเชื่อมโยงและประสานกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อการรับรอง Certify Body โรงเรียนโดยหน่วยงานต้นสังกัดต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 15 ธันวาคม 2562 พลเอก ดร.ศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครอบครัวอบอุ่น แทนคุณแผ่นดิน (การเสริมสร้างคุณธรรมให้เยาวชน) รุ่นที่ 1 ให้กับโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาของศูนย์คุณธรรมที่เคยร่วมดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
          การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เยาวชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ พ่อ แม่ ที่จะบ่มเพาะนิสัยให้ลูกได้รู้จักความสุขในฐานะ “ผู้ให้” เพิ่มเติมจากความสุขในฐานะ “ผู้รับ” และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแก่เยาวชน การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก รวมถึงนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 100 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

005 

 

          วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต เป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีทำความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กว่า 70 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์คุณธรรมมาทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงฯ ให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์และมีแนวทางในการกำหนดแผนการพัฒนาคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมครั้งนี้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงฯทุกภาคส่วน ยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยมีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาลหรือยึดหลักการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทำ Work Shop ออกแบบแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรสู่การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมร่วมกันและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติราชการบนฐานของความดีต่อไปถ่ายภาพและเขียนข่าว : พัลลภา ฉัตรทอง/ กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือแกนนำเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนเชียงรายจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

          การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความเห็นกลุ่มย่อยของภาคีเครือข่ายทางสังคม 13 เครือข่าย เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วมตามบริบทของเครือข่าย ภายใต้การวิเคราะห์ต้นทุนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย ค้นหาสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณธรรมร่วม และเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ เป้าหมาย และประเด็นคุณธรรม ภายใต้การจัดลำดับความสำคัญของสถานการณ์ปัญหา “ปัญหาที่อยากแก้” การแก้ปัญหาร่วมประเด็นคุณธรรมความดี “ความดีที่อยากทำ” และกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน แนวทาง และแผนการขับเคลื่อนคุณธรรมภาพรวมของจังหวัดเชียงราย ระยะ 1 – 3 ปี

         ทั้งนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า 13 เครือข่ายของจังหวัดเชียงราย มีความสำคัญมากในการขยายผลต่อยอดในเรื่องของคุณธรรม โดยการจัดการประชุมครั้งนี้เปรียบเสมือนการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการแสดงบทบาทของเครือข่าย และนำไปสู่การขยายผลต่อยอดสู่การขับเคลื่อนโมเดล “เชียงรายจังหวัดคุณธรรม” ในอนาคต

         ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมให้ดำเนินงานด้านคุณธรรมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้สังคมนั้นเกิดความสันติสุขและคนในสังคมเป็นคนดี ซึ่งการดำเนินงานด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย จำเป็นต้องขับเคลื่อนในทุกกลุ่มเครือข่ายจนเกิดเป็นวิถี ภายใต้การสื่อสารเชิงบวก ยกย่อง และชื่นชมในทุกรูปแบบ โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรม เครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม เครือข่ายเกษตรคุณธรรม เครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรม เครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรม เครือข่ายสื่อสารคุณธรรม เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายศาสนาคุณธรรม เครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมคุณธรรม เครือข่ายส่วนราชการคุณธรรม เครือข่ายอำเภอคุณธรรม เครือข่ายธุรกิจคุณธรรม และเครือข่ายภาคประชาสังคมคุณธรรม เข้าร่วมประชุม 58 องค์กร จำนวนกว่า 90 คนเขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมหารือคณะอนุกรรมการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
โดยมีการหารือแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย และการส่งเสริมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และการประสานความร่วมมือ และการขับเคลื่อนงานร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม

         ด้านรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ได้กล่าวถึงภารกิจ การดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม และสรุปในที่ประชุม ดังนี้
               1) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายใน 4 เรื่อง ได้แก่ กตัญญู พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
               2) การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมกับเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่
                              1) ภาครัฐ
                              2) ภาคธุรกิจ/เอกชน
                              3) สถาบันการศึกษา
                              4) สถาบันทางศาสนา
                              5) ภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน
                              6) สื่อสารมวลชน
                3) การส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม รณรงค์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม โดยความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ... พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง?” ในงานเปิดตัว เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network : TRBN) ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

          สำหรับ เครือข่าย TRBN ประกอบด้วย 9 องค์กร 1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 4. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 5.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 6. สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม 7. SB Thailand 8. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ 9. สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างเครือข่ายของธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในวงกว้าง มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับประเทศไทย เพื่อก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2030 ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุน 3 เรื่องสำคัญ คือ ธุรกิจที่ปล่อยมลพิษต่ำ ธุรกิจที่เปิดโอกาสอย่างทั่วถึง และธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

          โดยศูนย์คุณธรรม ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างคุณธรรมธุรกิจภาคเอกชน ผ่านการขับเคลื่อนงานพัฒนา”องค์กรคุณธรรม” อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรมต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นันทกาญจน์ เหมือนเพ็ชร์ / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม เข้าพบนมัสการ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. และพระปราโมทย์ วาทโกวิโท เพื่อขอคำแนะนำต่อการเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งพระอาจารย์หรรษาได้ให้ข้อคิดว่า องค์กรคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม นั้น คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน หรือพลังบวรต้องมีหลักกำกับด้วย สติ เมตตา สุจริต เคารพ สัจจะ ซึ่งตรงกับ 4 คุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ที่ศูนย์คุณธรรมกำลังรณรงค์อยู่ ได้แก่ กาย อาชีพ พฤติกรรม ศีล5 ปัญญาสะอาด คือไม่โกง /พอเพียง สะอาดโปร่งใสไร้ทุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะสติต้องเป็นแก่นของทุกเรื่อง ถ้ามีสติ เราจะไม่หลง ไม่พลาด ไม่ประมาทใดๆ ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จเรื่องอื่นๆได้ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ พระมหาหรรษา ได้เสนอความร่วมมือระหว่าง มจร. ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิต่อต้านทุจริต ควรจับมือร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังสติ ผ่านวิถีของชุมชนและองค์กร สู่การเป็นสังคมคุณธรรม และใช้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ เผยแพร่ไปสู่เครือข่ายอื่นๆในเวทีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไปเขียนข่าว/ถ่ายภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมบริหารทรัพยากรมนุษย์สมุทรปราการ HRSPK ผลักดันแนวคิดองค์กรคุณธรรมสู่ภาคธุรกิจ โดยการจัดสัมนาศึกษาดูงานด้านองค์กรคุณธรรม ณ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ เพื่อให้บริษัทเอกชนที่สนใจการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 องค์กร ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม รวมถึงการเปิดประสบการณ์เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินงานด้านธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ควบคู่กับการเป็นองค์กรคุณธรรม

          การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกล่าวถึงแนวคิดการรักษาคุณลักษณะของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่ทั้งดีและเก่งผ่านศูนย์การเรียนรู้ โดยมีสิ่งสำคัญที่บริษัทสมบูรณ์กรุ๊ปยึดถือ คือ ความกตัญญู ที่ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ทั้งนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม จากนั้นคุณนพดล ฤกษ์ศิริ ผู้จัดการแผนกพนักงานสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรมของบริษัท ที่ได้น้อมนำหลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ “สร้างคุณค่าต่อตนเอง องค์กร และสังคม” ได้แก่ การให้พนักงานเก็บชั่วโมงทำความดี, กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฯ ธุรกิจสมบูรณ์ “สร้างมูลค่าตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชัน 100 % มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต, สนับสนุนให้พนักงานมีอาชีพเสริม ผ่านการจัดตั้งชมรมต่างๆ และขึ้นทะเบียนอาชีพในบริษัทให้เพื่อนพนักงานเลือกใช้บริการฯ ชุมชนสมบูรณ์ “สร้างโอกาส เพื่อสังคมที่เข้มแข็ง” ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา, การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานทำงานวิจัย, การสอนทำงานฝีมือให้แก่ชุมชนรอบบริษัท, ให้โอกาสคนพิการเข้าทำงานฯ

          นอกจากนี้ ยังได้นำคุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ที่รณรงค์โดยศูนย์คุณธรรม และ แนวคิด SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ของสหประชาชาติ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับกระแสโลกปัจจุบัน จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ แปลงสาธิตการปลูกผัก นาข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เป็นต้น เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้ลงมือทำและเป็นความรู้ติดตัว


เขียนข่าว : ภัททิรา วิริยะสกุลธรณ์ /กลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม
ถ่ายภาพ : สาริณี ถูกจิตร /กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)​นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 ลงพื้นที่ร่วมเวที "บางสะพานร่วมมือพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน" ในเวทีมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          ซึ่งในเวทีนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยา เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากหลายภาคส่วนกว่า 390 คน

         ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ บางสะพานร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำโดย ดร.กิติพันธุ์ บางยี่ขัน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาโรงงานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และดำเนินรายการโดย นางศศิธร พิริยกิจ หัวหน้าสำนักองค์กรสัมพันธ์ กลุ่ม บมจ.สหวิริยาสตีลอินดั สตรี ทั้งนี้ หลังจากการเสวนา นายยงจิรายุ อุปเสน ได้กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และชักชวนเครือข่ายหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมงานเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมร่วมกัน

         เวทีครั้งนี้ศูนย์คุณธรรมได้นำนิทรรศการและหนังสือองค์ความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม มาเผยแพร่ในงานเพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กรต่อไป


เขียนข่าวและถ่ายภาพ : พัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม
 

005 

 

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือหน่วยงาน องค์กรความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ด้าน นางสาวแจ่มจิตร์ พลูสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทุนเดิมทางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัด ผ่านการบูรณาการการขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ “เมืองคนดี” โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบองค์ความรู้ รูปแบบ และกระบวนการ ซึ่งในการนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จในอนาคต

          ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี กล่าวว่า การขับเคลื่อนโมเดลสุราษฎร์ธานีจังหวัดคุณธรรมนั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การดำเนินการของ 6 กลุ่มแกนนำเครือข่ายหลักตามบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย ภายใต้งานวิจัยท้องถิ่น ควบคู่กับการวิเคราะห์สถานการณ์ประจำจังหวัด เพื่อให้เกิดตัวชี้วัดร่วมเชิงพฤติกรรมและส่งผลไปสู่การยกระดับ “สุราษฎร์เมืองคนดี คนดีมีพื้นที่ยืน” โดยมีหน่วยงานแกนนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม 80 องค์กร จำนวนกว่า 159 คน


เขียนข่าว : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม
ถ่ายภาพ : จักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม